Underlag om fattiga
EU-migranter
Vänsterpartiet 2014-05-07
Sammanfattning
I det följande presenteras förslag när det gäller fattiga EU-migranter, med
fokus på romer. Underlaget är framtaget av riksdagsledamöterna Christina
Höj ­Larsen, antirasistisk och migrationspolitisk talesperson och Eva O
­ lofsson,
socialpolitisk talesperson. Arbetet har skett i kontakt med ­frivilligorganisationer
i Stockholm och Göteborg samt med V-gruppledare i kommun­
fullmäktigegrupperna respektive landsting/region i Stockholm, Göteborg och
Malmö
Fattiga EU-migranter är något som vi ser dagligdags runt om på svenska städers gator.
Det är människor som lever i extrem fattigdom och utsätts för strukturell diskriminering och marginalisering i hemlandet. Vi har ett gemensamt ansvar för att de
människor som vistas i Sverige har möjlighet att göra det under värdiga och humana
former. Vänsterpartiet menar att det behövs en aktiv politik för att förbättra situationen
i Rumänien och att Sverige genom EU ska bidra till detta. Men vi har samtidigt ett
ansvar att se till att de människor som vistas i Sverige kan göra det under värdiga former
och det utan förföljelse genom exempelvis tvångsvräkning av svenska myndigheter.
Nationellt är det på kommunnivå som de största insatserna behöver göras. Vänsterpartiet har sin vårbudgetmotion öronmärkt pengar – 210 miljoner kronor - till
­kommunerna för att möjliggöra boende för dem som är i behov, erbjuda skola och
förskola, öppna upp center, där den som behöver kan få råd och stöd.
När det gäller sjukvård är utgångspunkten att vård ska ges efter behov och att staten står
för den kostnaden.
På EU-nivå vill Vänsterpartiet att EU:s strukturfonder ska användas till att förbättra
situationen för socialt utsatta medborgare; viktigt är att dem som berörs får in­flytande
över hur pengarna ska användas, att EU:s budget i större utsträckning ska gå till
fattigdomsbekämpning, att Köpenhamnskriterierna, det vill säga att landet i fråga
ska vara en stabil demokrati som respekterar mänskliga rättigheter och ger skydd till
minoriteter, ska gälla och efterlevas även när länderna blivit medlemmar i EU. Vänsterpartiet kan även tänka sig sanktioner på EU-nivå. Dessa behöver inte vara ekonomiska,
utan kan röra sig om att stänga ute länder från samtal och förhandlingar.
Förslag på nationell nivå
Vänsterpartiet menar att det är i kommunerna som de största insatserna behövs och
föreslår följande åtgärder på nationell nivå.
Boende
Vänsterpartiet anser att staten ska bidra med finansiering vad gäller boende, men
hur det utformas måste ske utifrån de olika kommunernas behov. Det handlar om en
gemensam finansiering - via statlig pott - och kommunerna kommer att behöva skjuta
till medel själva. Vi vill också bidra till att skapa öppna center, där man kan får råd, stöd;
och där utomstående kan samlas för att långsiktigt lära känna gruppen och deras situation.
Summa boende: 90 miljoner kr.
Summa öppna center: 20 miljoner kr.
Sjukvård
Vänsterpartiet menar att staten ska stå för samtliga kostnader. Utgångspunkten är allas
människors rätt till vård. Vänsterpartiets menar att vård ska ges efter behov också för
denna grupp precis som vi menar ska gälla papperslösa och asylsökande. Detta är något
som Socialstyrelsen ger oss rätt i, efter att utrett frågan på begäran av regeringen.
Summa sjukvård: 100 miljoner kr.
Uppehälle och akut behov av försörjningsstöd
Vänsterpartiet menar att en individuell bedömning ska göras precis som för övriga
medborgare. Fullt friska arbetsföra människor får inte försörjningsstöd, däremot om
det finns problematik som psykisk sjukdom eller missbruk. Detta ska gälla också för
denna grupp.
Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för alla som vistas i kommunen och att det görs
en prövning i varje enskilt fall, om de behöver akut stöd och om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. I Stockholm har socialtjänsten exempelvis bistått med mat, logi
eller hjälp med hemresa.
Barn
Vänsterpartiet betonar att om det finns barn med ska alltid insatser göras. Barn måste
ha rätt till skola och förskola. Inte minst måste dom ha rätt till ett rimligt boende.
F­rivilligorganisationer som CHL och EO varit i kontakt med understryker vikten av att
det finns en länk mellan skola/förskola och barnen – en instans som ”kan” det svenska
samhället och kan finnas där som stöd (ex. Räddningsmissionen i Göteborg).
Förslag på EU-nivå
Vänsterpartiet föreslår följande åtgärder på EU-nivå för att förhindra att människor
diskrimineras i hemlandet så att de tvingas migrera:
•
•
•
•
Utökat bilateralt samarbete mellan EU-länder för att stärka romers rättigheter
Större del av EU:s strukturfonder ska gå till investeringar i bostäder, utbildning och
hälso- sjukvård för Europas fattigaste, däribland romerna.
Köpenhamnskriteriernas krav om bl.a. mänskliga rättigheter och skydd för nationella minoriteter måste gälla och efterlevas även när länderna blivit medlemmar
i EU. Sanktioner kan bli aktuella. Dessa behöver inte vara ekonomiska, utan kan
röra sig om att ställa länder som inte respekterar mänskliga rättigheter utanför
viktiga förhandlingar och samtal.
EU:s budget ska i större utsträckning användas till fattigdomsbekämpning och inte
till reklamprojekt.