Protokollsanteckning - Vänsterpartiet Skåne

Vänsterpartiet
Region Skåne
Protokollsanteckning
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2012-01-23
Ärende 7
Förutsättningar för införande av vårdval beträffande missbruks- och
beroendevård
Missbruksutredningen klargör att det behövs ett nytt synsätt och andra förutsättningar
beträffande missbruks- och beroendevården. Bland annat lyfter man fram att det behövs
mera medicinska interventioner, mera vård i stället för förvaring eller allra värst uteblivna
åtgärder. Särskilt betonas långsiktigheten och planeringen som berör olika instanser
Att lansera vårdval som innebär uppsplittring av vårdkedjor i stället för starkare sådana är
totalt olämpligt. Detta är också sammanhang där insyn och transferens är viktiga.
Patienterna befinner sig i speciell beroendeställning och utgör en ovanligt utsatt grupp.
Utsätt dem inte för organisationsförändringar i stället för att tillföra resurser!
För Vänsterpartiet
Saima Jönsson-Fahoum