Förstärkt barn- och föräldrastöd

Förstärkt barn och föräldraperspektiv
inom missbruk- eller beroendevården
Karin Swensån Retzman, processledare
Kunskap till praktik
Värmlands läns vårdförbund
Gemensamt mål:
Nationellt utvecklingsarbete 2011-2014
”för ändamålsenligt stöd till barn och unga i familjer där föräldrar eller andra vuxna
i barnets direkta närhet”
•har missbruksproblem
•psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning
•använder våld
SoS även:
•har allvarlig fysisk sjukdom
•oväntat avlider
Nationella aktörer till olika målgrupper
Barn i risk
Föräldrar inom
missbruk- och
beroendevården
Barn som anhöriga
Olika insatser
 Fungerande strukturer
 Ökad kunskap (kunskapsöversikter, kartläggningar och uppföljning)
 Ökad kompetens
 Samordning och samverkan regionalt
 Gemensamt SoS, FHI och SKL
Förstärkt barn- och föräldraperspektiv i
missbruks- och beroendevården
- ny överenskommelse med regeringen. Ett utvecklingsarbete inom
Kunskap till praktik
Barn i familjer med missbruk/beroende – ökad risk
för problem
•Utsatt vardag, stort behov av stöd
•Ökad risk för framtida problem; risk för barnolycksfall, eget senare
missbruk, psykisk ohälsa, kontaktsvårigheter mm
•Samband med andra problem
i familjen, våld mellan föräldrarna,
barn som bevittnat, eller själv utsatts för våld.
Belastade familjer -> ökad risk för problem
hos unga
Om föräldrar till unga med substansbruk/missbruk
(”Ung och oberoende”, Maria Ungdom)
80% mödrar & 67% fäder hade minst en psykiatrisk diagnos
30% mödrar & 78% fäder hade missbruk och
personlighetsstörning
2,5% mödrar & 13% fäder var dömda för våldsbrott
45% mödrar & 39% fäder rapporterade fysiskt misshandlade av
partner
Stöd i föräldraskapet kan….
Skyddsfaktorer
Öka/utveckla
skyddsfaktorerna
 icke missbrukande förälder kompenserar
för missbrukets konsekvenser
 låg konfliktnivå i familjen
 bibehållen daglig struktur med rutiner och
vardagsrytm
 barn exponeras inte för drickande
 barn får adekvat information om det som pågår i
familjen
 barnen får stöd av andra vuxna i barnens vardag
Stöd i föräldraskapet kan….
Föräldrar med missbruk har:






Minska
riskfaktorerna
Bristande föräldraförmåga
Dysfunktionella familjemönster
Oftare psykiska problem
Kontinuerlig stress
Barnen kan tvingas bli föräldrar till sina egna
föräldrar
Sämre lösningsstrategier
Stärka föräldraskapet genom:
Viktiga teman
visa kärlek:
värme och kärlek, positiv uppmärksamhet
vara med:
gemensamma aktiviteter, samvaro på barnens villkor
visa vägen:
lugnt föräldraskap, mindre stress/ilska, minska
auktoritärt föräldraskap och negativ interaktion
välja strider:
förutsägbarhet, att vara konsekvent, minska onödiga
negativa uppmaningar, tydlig kommunikation
Ge föräldrar kunskap om vad barn behöver;
- struktur
- kontinuitet
- förutsägbarhet –stimulans - närhet
Utmaning inom missbruks- och beroendevården
•
•
1/1 2010: bestämmelser i hälso- och
sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen.
Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta
barns behov av information, råd och stöd
om barnets förälder eller någon annan
vuxen som barnet bor varaktigt
tillsammans med är missbrukare av alkohol
eller annat beroendeframkallande medel.
Utmaning;
Personalen saknar ibland kunskap eller
metoder för att möta barnen och föräldrarna
på rätt sätt.
”Hur kan jag fråga min
klient om barnen i
familjen? Riskerar jag
behandlingsalliansen?
Eller att hon inte kommer
tillbaka?”
”Vad behöver barnen? –
Vad ska vi stötta
föräldrarna att göra?”
11
Mål
Nya kunskap till praktik - riktat föräldrastöd
Ge stöd för att stärka barn- och föräldraperspektivet
inom missbruks- och beroendevården för att barnen
och deras föräldrar i ska erbjudas ändamålsenliga
insatser.
Målgrupp
Verksamma inom hälso- och sjukvård,
socialtjänst, frivilligorganisationer samt andra
myndigheter och berörda organisationer som i
sitt arbete möter föräldrar med missbruk eller
beroende
Hur?
1. Kartläggning för att öka kunskapen på länsnivå och nationell nivå om hur
många barn som lever i dessa familjer, barnens ålder, kön och hur
relationen mellan föräldrar och barn fungerar, även kartlägga befintliga
stödinsatser
2. Höja personalens kunskap om föräldrars behov av stöd
3. Arbeta för att stöd i föräldrarollen ska vara en integrerad del inom missbruks
och beroendevården
4. Utveckla mentorskap i föräldrarollen inom några brukarorganisationer
5. Öka kunskapen om att beakta barns behov av information, råd och stöd
inom landstingets missbruks- och beroendevård
6. Erbjuda barnen adekvat, ålders-, köns- och behovsrelaterat stöd
Vad sker under 2012 i Värmland?
•
Genomförande av nationell kartläggning – föräldraenkät
•
Kartlägga de stödinsatser som finns för barn i målgruppen
•
Erbjuda fördjupningsutbildning till personal i Att stärka barn- och
föräldraperspektivet i missbruk- och beroendevården
•
Erbjuda stöd i utvecklingsarbetet i länet, såsom metodstöd, rutiner,
implementering
Kartläggning
Kommuner: Socialtjänstens öppenvård i Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga,
Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Munkfors, Storfors,
Sunne, Säffle, Torsby, Årjäng
LiV: Psykiatriska öppenvården i Arvika/Säffle, Hagfors/Torsby, Karlstad,
Kristinehamn, Länsgemensam psykiatri: LARO-mottagningen,
Beroendecentrum
SiS: Klarälvsgården
HVB: Fogdhyttans vård & behandlingshem, Bergslagens behandlings- och
rehabcenter, Hagforsgruppen, Kvällsjön utbildning & behandling, Hassela
Gotland Hällekils gård,Hillringsbergs behandlingshem,
Enkäten
TRE DELAR
Familjeförhållanden, boende och sysselsättning
Vem bor föräldern med, antal biologiska barn, ålder och kön på barnen, barn som
inte föräldern bor med.
Situationen för ditt/dina barn
Beskrivning av hur barnet har det i förskola/skola och med kamrater, förälderns
relation till barnet, är föräldern orolig för barnet och får barnet något stöd.
Att vara förälder
Föräldrarnas uppfattning av sin förmåga att tillgodose barnets behov, föräldrarnas
tillgång till stöd och deras behov av stöd och om de har blivit erbjudna stöd
utifrån sitt föräldraskap .
Att stärka föräldraskapet
Stödgrupper för barn med föräldrar med missbruk/beroende finns i de
flesta kommuner. Når ut till få barn. Alla passar inte heller för grupper.
Insatser/stöd riktat till vuxna runt barnen, inte minst föräldrarna, är ett
annat sätt att stödja barnen. Saknas ofta idag.
Relationen mellan föräldrar och barn är en viktig
skyddsfaktor för barnen.
Stöd i föräldraskapet för föräldrarna skapar bättre förutsättningar för
barnen.
Kan vara skyddande även om föräldern har egna svårigheter.
Missbrukande föräldrar vill som alla
andra föräldrar sina barns bästa….
Kunskap till praktik planerar att göra följande
•
Kartlägga vilket stöd som finns i länen till barn som
lever i familjer med missbruk
•
Kartläggningarna blir underlag för utveckling av
insatser för barnen och samverkan med andra
•
Föräldrastödet förstärks inom missbruks- och
beroendevården och insatser för barnen utvecklas
Förstärka barn- och föräldraperspektiv inom
missbruks- och beroendevård
Version 2012-06-13
Uppstart
Förankringsf
as
Kartläggning II:
Stödinsatser för
barnen
Kartläggning I:
Barn- och föräldraperspektiv i vården
Ök
SKLReg
25 aug
2011
Processled
ar-program
2012
Regionala
konferenser
Utveckling av
insatser till barnen
Fördjupningsku
rs
Rutiner och
metodutvecklin
g
Metodutvecklin
g
Ev. nationell
konferens
2013
Utveckling av stöd
i föräldraskap
Utveckling av
mentorstöd genom
brukarorg.
2014
Vision
Barn som lever i familjer med missbruk/beroende ska ha en så god
relation med sina föräldrar som möjligt och få ett ändamålsenligt
stöd av andra vuxna i den egna vardagen.
Föräldrar som är i behov av stöd i sitt föräldraskap ska kunna få
anpassade insatser. Deras barn ska upptäckas tidigare och få
ett bättre stöd av sina föräldrar och även av andra vuxna i deras
närhet.