Konferenser "Ny kunskap om stöd till utsatta barn"

Konferenser "Ny kunskap om stöd till utsatta barn"
Vid tre konferenser på tre orter presenteras resultat och erfarenheter från det
utvecklingsarbete som pågått sedan 2011 om stöd till barn i familjer där det finns
missbruk, psykisk ohälsa eller våld.
När föräldrarna inte mår bra påverkar det barnen. Dessa barn är utsatta och har en
ökad risk att själva utveckla olika problem. På fyra konferenser (en har redan ägt rum
den 10 november i Trollhättan) presenterar vi tillsammans med Folkhälsomyndigheten
ny kunskap för att dessa barn och deras familjer ska kunna erbjudas ett mer
ändamålsenligt stöd.
Plats och datum
Malmö 26 november 2015 – Program Malmö
Umeå 3 december 2015 – Program Umeå
Stockholm 17 december 2015 – Program Stockholm
Den nya kunskapen har tagits fram i ett utvecklingsarbete som pågått sedan 2011. En
stor del av arbetet ät de 18 projekt som på olika sätt utvecklat kunskapen om stöd till
barn och familjer. Många av dem har t.ex. prövat arbetssätt och metoder som sedan
ahr utvärderats. Neurologiska kliniken har i en rapport tillsammans med KI bidragit
med ny kunskap om sjukvårdens ansvar för barn till neurologiskt sjuka föräldrar.
Konferenserna riktar sig till beslutsfattare, tjänstemän och praktiker inom offentlig-,
privat-, och ideell sektor som möter och ger stöd till familjer med missbruk, psykisk
ohälsa eller där våld förekommer.
För mer information och anmälan gå till Folkhälsomyndighetens hemsida:
www.folkhalsomyndigheten.se/konferens-och-utbildning