förstärkt stöd för barn till föräldrar med missbruk

advertisement
Förstärkt stöd för barn
till föräldrar med missbruk
eller andra svårigheter
Föräldrarnas problem
påverkar hela familjen
När en förälder missbrukar, har psykiska svårigheter, lider av en allvarlig sjukdom eller när
det förekommer våld i familjen så påverkas hela
familjen, inte minst barnen.
Bred nationell satsning
Socialstyrelsen, Statens folkhälsoinstitut och
Sveriges Kommuner och Landsting satsar
gemensamt på ett utvecklingsarbete som ska
stödja barn och unga till föräldrar med olika
svårigheter. Det handlar om familjer med missbruk, psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning, allvarlig fysisk sjukdom eller skada samt
familjer där våld förekommer. Det kan också
handla om en förälder som oväntat avlider.
Faktorer som påverkar barnen negativt är barnens egen och vuxnas oro, förändringar i vardagen, orimligt stort ansvarstagande och svåra
upplevelser samt föräldrars minskade möjligheter att ge barnen stöd. Situationen försvåras
ytterligare om familjen inte kan prata öppet om
problemen.
Därför behövs ett barn- och föräldraskapsperspektiv i alla verksamheter som möter föräldrar. Hälso- och sjukvården har dessutom ett
lagstadgat ansvar att beakta barns behov av
information, råd och stöd i dessa situationer.
Mer information:
Regeringens ANDT-strategi:
www.regeringen.se/sb/d/13344/a/158436
Genomförandeplan för uppdraget:
www.socialstyrelsen.se/publikationer eller
www.fhi.se/barn-i-riskmiljoer
Genomförandeplan för Sveriges Kommuner
och Landsting: www.skl.se/kunskaptillpraktik
Under 2011–2014 anslår regeringen totalt
200 miljoner kronor för satsningen, som utgår
från regeringens långsiktiga mål i strategin för
alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken.
Socialstyrelsen stödjer ett brett utvecklingsarbete för hela gruppen barn som anhöriga i
några regioner/landsting i samarbete med kommuner.
Statens folkhälsoinstitut ska stödja kunskapsutvecklingen samt det lokala och regionala
arbetet för barn i familjer där det finns missbruk, psykisk ohälsa eller våld mellan vuxna.
En annan del i utvecklingsarbetet rör samordning av socialtjänstens insatser för hela familjen
när det gäller missbruk.
Målet är att barnen ska nås tidigt och att fler
verksamheter ska använda sig av teoretiskt
lovande metoder för stöd till barn i riskmiljö.
Som underlag för fortsatt utvecklingsarbete görs
vidare en uppskattning av hur många barn som
berörs.
Folkhälsoinstitutet fördelar medel till lokala
projekt och särskilda satsningar för barn i riskmiljöer. Insatserna ska främja barnens hälsa och
livschanser och riktas till barnen, föräldrarna
och/eller andra viktiga vuxna i barnens närhet. Arbetet sker i samverkan med vetenskaplig
forskning. Länens ANDT-samordnare kommer
med sina lokala nätverk att bli viktiga i spridningen av resultaten.
Dessutom planeras ytterligare två kartläggningar. Den ena handlar om läkemedelsmissbruk,
föräldraskap och stöd till barn och unga med
föräldrar som missbrukar läkemedel. Den andra
rör stöd till blivande och nyblivna föräldrar med
riskbruk, missbruk eller psykisk ohälsa.
Barn som anhöriga i öppna jämförelser och
tillsyn ingår också i utvecklingsarbetet, liksom
utvärderingar av metoder för stöd.
I samarbete med Skolverket kommer information att ges till personal i förskola och skola.
För mer information se
www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj
Utvecklingsarbetet bygger vidare på erfarenheterna av de utvecklingsprojekt som institutet
tidigare delat ut bidrag till samt på de kartläggningar av förebyggande insatser för barn i riskmiljö som genomfördes 2010 och 2011.
Utvecklingsmedel kommer att kunna sökas och
de kommer att fördelas enligt särskilda kriterier.
För mer information om Statens folkhälsoinstituts verksamhet och roll, besök gärna
www.fhi.se. Mer information om uppdraget
finns på www.fhi.se/barn-i-riskmiljoer
Sveriges Kommuner och Landsting satsar
på stöd i föräldrarollen till personer med missbruk eller beroende.
SKL gör inom utvecklingsarbetet Kunskap till
praktik en kartläggning för att få kunskap om
föräldrar i missbruks- och beroendevården och
deras barn, barnens ålder och kön, vad de får
för stöd, vilket stöd föräldrarna får i föräldrarollen och vilket stöd de själva säger sig behöva.
Föräldrarnas och barnens behov och rättigheter
kan sedan matchas mot de insatser som erbjuds
i länet och ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete.
SKL erbjuder dessutom alla län medel för att
tillsätta en metodstödjare på minst halvtid, som
får utbildning i förbättringskunskap och hur föräldrar i vården kan stödjas. Metodstödjarna ska
i sin tur föra ut kunskaperna i missbruks- och
beroendevården.
En fördjupningskurs på temat föräldrar med
missbruk, riktad till personal inom vård och omsorg, utarbetas av expertgruppen inom Kunskap
till praktik och sprids via metodstödjarna.
Några brukarorganisationer kommer att få
ekonomiskt stöd för utveckling av mentorskap i
föräldrarollen.
För mer information se
www.skl.se/kunskaptillpraktik
Download