Närhälsan vårdval delårsrapport augusti 2016 Fördjupad

Sida 1(2)
Delårsrapport augusti 2016 Närhälsan vårdvalsverksamhet
12. Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse
Nuläge








Antal listade har under perioden januari-augusti minskat med 36 000 till 980 000
listade, ett tapp motsvarande drygt 15 000 listningspoäng, främst till följd av
stängningen av fem vårdcentraler. Detta innebär lägre intäkter. Samtidigt har
kostnaderna minskat. Produktionen har totalt sett minskat, men inte i motsvarande
tappet i listningspoäng.
Vårdval rehab har under året expanderat och produktionen har ökat 10% jämfört med
samma period förra året, trots befarade negativa förändringar i Krav- och
kvalitetsboken.
Det nya vårddokumentationssystemet AsynjaVisph är helt infört. Närhälsan har nu ett
och samma journalsystem inom vårdval vårdcentral och vårdval rehab.
Antal oskrivna diktat är nu mycket lågt - i genomsnitt endast 1-3 dagar utskriftstid på
de flesta enheterna inom Närhälsan.
Närsjukvårdsutveckling med mobila team/hembesöksenheter respektive
ehälsoområdet tillhör de två största fleråriga strukturella satsningarna.
Patientenkäter rörande Rehab visar på mycket goda resultat liksom
tillgänglighetsundersökningen
SKL tillgänglighetsundersökning visar att Närhälsan ligger väl framme nationellt vad
gäller läkarbesök inom 7 dagar, men mycket lågt vad gäller telefontillgänglighet.
Kundråd / patientråd finns nu på 40% av samtliga enheter inom vårdval vårdcentral.
Utmaningar








Leva upp till visionen " utveckling av primärvård i världsklass ".
Stoppa minskningen av antalet listade och förbättra Närhälsans varumärke, vårdval
vårdcentral 2016-2017
Krav- och kvalitetsbok rehabs borttagande av utbudspunkter, samt ett tak för antal
besök utanför rehabmottagningarna, förändrar i grunden produktionspotentialen. Den
nödvändiga organisations- och produktionsförändringen utgör den enskilt största
utmaningen för Rehab 2016-2017, utöver en hög personalomsättning.
Samverkan med kommuner / stadsdelsnämnder, sjukhus, och Närhälsan för en sömlös
vård.
Ökande kostnader för läkemedel, lab och bilddiagnostik
Låg återväxt av specialister i allmänmedicin
Låg återväxt av goda ledare
Anpassning till medborgarnas nivå av användning av digitala hjälpmedel inom alla
områden
Planerad inriktning

Förbättra och utveckla ledarskapet på alla nivåer och med den professionella
Sida 2(2)






utvecklingen av medarbetarna i focus, med ständig förbättring för hållbara och
goda vårdprocesser, med förbättrad tillgänglighet ur ett bredare perspektiv och
medborgarnas medicinska behov utifrån sin livssituation.
Förbättra dialogen med medborgarna exempelvis mottagningarnas öppettider,
tillgänglighet, arbetssätt och prioriteringar.
Ehälsobaserade verktyg introduceras för ökad tillgänglighet, hållbarare arbetssätt och
vårdprocesser oberoende av geografisk utgångspunkt.
Fokus på Krav- och kvalitetsboken vårdvals respektive rehabs grundförutsättningar för
nödvändiga prioriteringar.
Närsjukvårdsutveckling
Attraktiv arbetsgivare
Hållbar ekonomisk utveckling