Hur har det gått med Vårdval
Stockholm?
Skall hälsa vara rättighet eller
en handelsvara?
Den ojämlika hälsan
i Stockhom
Gunnar Ågren 2010-02-11
Två perspektiv
 Hälsa som en mänsklig rättighet. FN:s deklaration
om mänskliga rättigheter. Den ännu gällande
hälso- och sjukvårdslagen utgår från detta
perspektiv.
 På 1800-talet var tillgång till hälso- och sjukvård
framför allt en fråga om pengar, så är det
fortfarande i många länder
 Rättighetsperspektivet på hälso- och sjukvård helt
central när man byggde upp välfärdssamhället
 Nu drivs utvecklingen av stora vårdbolag med
borgerligt understöd och stora delar av sjukvården
har förvandlats till men marknad.
Bakgrunden till Vårdval
Stockholm
 I slutet på 1980-talet en nyliberal offensiv mot den
offentliga sektorn. New Public Management
 Början av 90-talet ”Stockholmsmodellen”, man
började köpa och sälja sjukvård
 Successiv utveckling där man släppte in
entreprenörer, bolagiserade sjukhus och
privatiserade vårdcentraler.
 2008 Vårdval Stockholm fullt utvecklat
”Valfrihetssystem”. Senare infördes LOV i hela
Sverige.
Vårdval Stockholm
 Ersättningssystemet gynnar snabba läkarbesök
och lindrigt sjuka – 484 kr per läkarbesök
oberoende av sjukdomens svårighetsgrad
 Missgynnar komplicerade sjukdomsbilder och
multipelsjuka
 Missgynnar förebyggande arbete
 Missgynnar andra personalgrupper än läkare
 Yrkeskunskapen utnyttjas inte
 Formell rättvisa leder till reell orättvisa
Hälsan är ojämlik
 Sverige har mycket stora hälsoklyftor som
sammanhänger med ekonomisk och social
ojämlikhet.
 Samhällsklass, kön, inkomst, utbildning,
diskriminering på grund av etnicitet, sexuell
läggning och funktionsnedsättning påverkar
hälsan i hög grad.
 WHO talar om den ojämlika hälsan som vår tids
största orättvisa och menar att man måste
angripa hälsans sociala bestämningsfaktorer
 Här har primärvården en central roll.
Ojämlikheten ökar
 Sedan början av 90-talet har inkomstskillnaderna
vuxit kraftigt. Enligt Socialstyrelsens senaste
folkhälsorapport ökande hälsoskillnader
 Dubbelt så hög risk att dö i förtid, arbetare
jämfört med högre tjänsteman.
Låginkomsttagare har 3 ggr så stor risk att
drabbas av hjärtinfarkt jämfört med
höginkomsttagare.
 Stockholm är Sveriges mest ojämlika region och
vi har mycket stora hälsoskillnader mellan olika
delar av regionen.
Stockholms län är Sveriges mest ojämlika
region, det skiljer 3 ggr i medelinkomst mellan
rikaste och fattigaste område
Ohälsotalen (summan av sjukskrivning och sjukersättning)
är högst i de områden som har lägst inkomster
Också den självrapporterade ohälsan visar stora
skillnader – 4 ggr vanligare med dålig hälsa I Rinkeby,
jämfört med Danderyd
Andra mått på ojämlik hälsa
 Medellivslängd bland män7,5 års skillnad mellan
bästa och sämsta kommun. Kvinnor 4 års skillnad.
På bostadsområdesnivå är skillnaderna ännu
större.
 Medelinkomst 433 tkr i Danderyd, 212 tkr i
Botkyrka. 340 tkr i Östermalm och 158 tkr i Rinkeby
och 147 tkr i Fittja.
Hur är vårdcentralerna
placerade?
 Flest vårdcentraler per 10.000 invånare i
Danderyd, Sigtuna, Norrmalm och Östermarlm.
 Lägst antal i Rinkeby, Spånga-Tensta, HässelbyVällingby, Skarpnäck, Botkyrka, Salem, Tyresö och
Huddinge.
 Danderyd har lika många vårdcentraler (6 st)
som Botkyrka trots hälften så många invånare. I
Botkyrka har 10 % av befolkningen kraftigt
nedsatt hälsa, i Danderyd 4 %.
Betydligt större och mer
komplicerade vårdbehov i fattigare
områden
 Ryggbesvär som ofta leder till vårdkontakt och
sjukskrivning är vanligare
 Betydligt fler röker, mer övervikt, färre som motionerar
– dvs mycket större behov av riktade insatser
 Betydligt högre andel av befolkningen har avstått från
att söka vård av ekonomiska skäl –kommer senare i
sjukdomsförloppet
 Betydligt större behov av tolkhjälp, betydligt fler med
komplicerade sjukdomsbilder
Erfarenheter av vårdval
Stockholm
 Hög ersättning för läkarbesök
 Socioekonomiskt starka områden gynnas
 Områden med höga ohälsotal missgynnas
 Läkarbesök gynnas i förhållande till andra
personalgrupper
 Förebyggande verksamhet missgynnas
Stockholms läns modell är extrem jämfört med övriga landsting.
Uppgörelsen alliansen/mp
 Obetydlig sänkning av besöksersättning till läkare
 Vissa besök ersätt lite mer exvis demensutredningar,
nya fall av diabetes.
 Förebyggande sjuksköterskesamtal.
 2 kr per patient till områdesarbete.
 Utlandsfödda (dock ej EU) berättigar till 200 kr mer i
fast ersättning. Å andra sidan minskat anslag till
tolkar.
 Kosmetiska förändringar som konserverar systemet
Allmänna effekter av marknad
och vinst i vården
 Svårt att belägga några positiva effekter av
vinstgivande sjukvård när det gäller vårdkvalitet
– internationella data talar snarast i motsatt
riktning
 Vinster hamnar i skatteparadis snarare än i
förbättringar av vården
 Svårt att kontrollera kostnaderna – särskilt i
system med hög prestationsersättning
 Mångfald? – marknaden domineras av ett fåtal
mycket stora aktörer
Vårt alternativ
 Skattefinansierad vård, styrd av behov,
 Inriktning på förebyggande
 Teamarbete
 Klart områdesansvar
 Nej till vinstdriven vård
 Ersättningssystem grundas på faktiska vårdbehov
grundar sig på fast ersättning och budget istället för
ackord
 Inom denna ram, stort utrymme för lokala initiativ
och möjlighet att välja vårdcentral