Vårdgivarnytt - Vårdval Rehab 2017-06-15 - Alfresco

advertisement
Vårdgivarnytt – Vårdval Rehab
15 juni 2017
Ett nyhetsbrev till dig som är vårdgivare
inom Vårdval Rehab
Reviderad Krav- och kvalitetsbok 2018 för Vårdval Rehab
Regionfullmäktige beslutade den 13 juni 2017 om Krav- och kvalitetsbok 2018 för Vårdval
Rehab, diarienummer RS 2017–00295. Protokollet med beslutet avseende förändringarna
justeras den 26 juni.
Krav- och kvalitetsboken 2018 för Vårdval Rehab kommer att publiceras på följande
webbsida den 16 juni: Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab
Där kommer också en sammanfattning av de största förändringarna i den nya Krav- och
kvalitetsboken att finnas. Samtidigt den 16 juni kommer ett mejl skickas till ansvarig
verksamhetschef som måste acceptera eller inte acceptera ändringar i den nya Krav- och
kvalitetsboken.
Kontaktperson för frågor:
Lena Karlsson
[email protected]
Uppdatering av CNI-data (för beräkning av ersättning avseende socioekonomi)
Statistiska centralbyråns register uppdateras kontinuerligt, så snart nya siffror finns
tillgängliga. Efter en uppdatering kan det innebära att vissa CNI-värden kan förskjutas något,
jämfört med föregående analys. I slutet av maj uppdaterades arbetslöshets- och
utbildningsvariablerna med data för helåret 2016, som alltså nu har använts vid framtagningen
av CNI-resultaten. Det nya registret används fr.o.m. den 1 juni 2017.
Kontaktperson för frågor:
Stefan Bengtsson
[email protected]
Läs mer på vår webbplats: www.vgregion.se/vardvalrehab
Cancerpreventionsplan för Västra sjukvårdsregionen
Nu lanseras Cancerpreventionsplanen som har utarbetats av Regionalt cancercentrum väst i
samarbete med Västra Götalandsregionen och Region Halland. Planen antogs under våren av
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen och Regionstyrelsen i Region
Halland och visar hur och varför cancerprevention är en viktig del av det hälsofrämjande och
förebyggande arbetet i västra sjukvårdsregionen.
Planen har fokus på de levnadsvanor och riskfaktorer som påverkar risken att drabbas av
cancer på populationsnivå. För respektive område redovisas kortfattad befolkningsstatistik,
viktiga aktiviteter för att stärka cancerpreventionen i sjukvårdsregionen samt förslag på
indikatorer för uppföljning. Planen utgör ett stöd för insatser och prioriteringar i det lokala
folkhälsoarbetet.
Länk till Cancerpreventionsplanen
Material för beställning: Tryckta exemplar av Cancerpreventionsplanen och affischen 12
sätt att minska risken att drabbas av cancer (se sidan 5 i Cancerpreventionsplanen) går att
beställa via [email protected]
Kontaktperson för frågor:
Shirin Bartholdsson
[email protected]
Nytt regelverk om utredning och anmälan av vårdskador
Från och med den 1 september regleras utredning och anmälan av vårdskada i två nya
föreskrifter från Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Vårdgivare är
skyldiga att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och utreda alla händelser som
medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. Allvarliga händelser ska anmälas till IVO
(lex Maria). Anmälan kan göras via e-tjänst.
Nya föreskrifter om hur vårdskador ska utredas och anmälas finns på Socialstyrelsens
webbplats
Utbildning: Utvecklingspsykologi och utvecklingspsykopatologi 7,5 HP
Utbildningen vänder sig till alla yrkeskategorier som möter barn och unga på vårdcentral,
inom Vårdval Rehab eller på BUP etc. Du är till exempel läkare, psykolog, kurator,
sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut och arbetar på Västra Götalandsregionen.
För yrkesgrupper som har kompetensen i sin grundutbildning kan utbildningen ses som en
möjlighet till repetition. Utbildningen ingår också i introduktionsutbildningen för
vårdcentraler med tilläggsuppdrag för barn & ungas psykiska hälsa. Utbildningen startar i
Läs mer på vår webbplats: www.vgregion.se/vardvalrehab
slutet av september 2017 och avslutas i juni VT18.
Intresseanmälan sker via Regionkalendern
Kontaktperson för frågor:
Zophia Mellgren
[email protected]
Extra insatser för rehabilitering vid sjukskrivning via forskningsanslag från Forte
Flera vårdcentraler i VGR kommer med början under hösten 2017 tillfrågas om aktiv
medverkan i forskningsprojekt som utgår från primärvården. Det innebär möjligheter för
vårdcentralerna att erbjuda extra rehabiliteringsinsatser till patienter sjukskrivna för psykisk
ohälsa.
Detta har blivit möjligt då regeringen har satt av pengar för forskning som ska bidra till mer
kunskap om vad som ökar återgång i arbete vid sjukskrivning. Forskningsrådet för hälsa,
arbetsliv och välfärd, Forte, gjorde därför 2016 en utlysning av forskningsmedel, för att stödja
projekt som vetenskapligt testar om man kan förbättra det praktiska arbetet med behandling
och rehabilitering. Insatserna ska ske i samverkan med arbetsplatser.
Forte har delat ut medel till 6 projekt varav VGR ansvarar för 4 stycken. Dessa är:
1. Samverkan kring patienter med depression, ångest och stressreaktion: samordnare på
vårdcentralen och samtal på arbetsplatsen – CO-WORK-CARE.
Projektledare: Cecilia Björkelund
2. Problemlösningsbaserade samtal inom primärvården för att främja återgång i arbete
bland personer med psykisk ohälsa.
Projektledare: Elisabeth Björk Brämberg
3. Personcentrerad e-Hälsa för behandling och rehabilitering av stressreaktioner och
utmattningssyndrom.
Projektledare: Andreas Fors
4. Tidig och systematisk kommunikation mellan läkare, patient och arbetsgivare för
snabbare återgång i arbete, CapNote.
Projektledare: Gunnel Hensing,
De fyra projekten kommer att kontakta vårdcentraler för att tillfråga om deltagande i
projekten, som ger möjligheter att ge personer som är sjukskrivna extra insatser och prova nya
rehabiliteringsmetoder.
Kontaktperson för frågor:
Maria Larsson - Primärvårdschef FoU
[email protected]
Läs mer på vår webbplats: www.vgregion.se/vardvalrehab
Utbildningsdag i handrehabilitering
Handmottagningen på Mölndals sjukhus inbjuder till en temadag om hand- och
handledsskador den 17 oktober 2017. Inbjudan riktar sig till dig som arbetar med
handrehabilitering inom primärvård och kommun, se bilaga Inbjudan Handrehabilitering
temadag 17 okt.
Har du frågor? Kontakta oss på enhet Primärvård team Vårdval Rehab
[email protected]
Frågor om Vårdval Rehab
[email protected]
Frågor om ekonomi och ersättning
www.vgregion.se/vardvalrehab
Länk till Vårdval Rehabs webbplats
Läs mer på vår webbplats: www.vgregion.se/vardvalrehab
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards