2008:5 - Societas Archaeologica Upsaliensis

advertisement
Wäckare äng
Arkeologisk utredning, steg 1
Övra Runby 1:15, Upplands-Väsby
Eds sn, Uppland
Ann Lindkvist
.
SAU rapport 2008:5
Innehållsförteckning
Inledning
1
Syfte, metod och genomförande
2
Topografi och naturmiljö
2
Fornlämningsmiljö och tidigare undersökningar
2
Historiskt kartmaterial
3
Resultat
4
Sammanfattning
4
Referenser
5
Tekniska och administrativa uppgifter
6
Figur 1. Utdrag ur Gröna kartan, 11I SV, med utredningsområdet markerat. Den del som
är belägen ovan 5 m. ö h. är skrafferad. Skala: 1:10 000. Ur Terrängkarta ©
Lantmäteriverket Gävle 2008. Medgivande MS2007/04080.
Inledning
Med anledning av att ägaren till fastigheten Övra Runby 1:15, Stora Wäsby Förvaltnings AB,
planerar att uppföra bostäder har en särskild arkeologisk utredning, steg 1, utförts på Wäckare
äng som är beläget i den norra delen av Upplands Väsby (fig. 1). Utredningen har utförts av
Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU) på uppdrag av Stora Wäsby Förvaltnings AB under
januari 2008. Ansvarig för projektets genomförande har varit Ann Lindkvist.
1
Syfte, metod och genomförande
Syftet med utredningen var att fastställa förekomst av eventuella ej registrerade fornlämningar
inom undersökningsområdet (UO).
Utredningen har genomförts i form av fältinventering där marken avsöktes. Vidare har det gjorts
en genomgång av arkivmaterial, aktuell litteratur samt historiska kartor. Vid fältinventeringen
avsöktes terrängen, som utgjordes av åkermark med höstsådd, systematiskt. Endast den del av
den planerade exploateringsytan som var belägen över 5 m. ö. h. avsöktes eftersom
bedömningen gjordes att inga intressanta lämningar kunde finnas under denna nivå.
Topografi och naturmiljö
Trakten karaktäriseras av sprickdalsterräng där topografin är relativt varierad med skogklädda
höjder och öppna dalgångar där det i flera fall finns sjöar och sjösystem. Själva UO i den norra
utkanten av Upplands Väsby och utgörs av åkermark som sluttar mot norr ned mot Oxundasjöns
dalgång. I öster kantas området av barrskog och i söder finns dalgången med åkermark och en
bäck som rinner på dalgångens botten. Villabebyggelse finns i väster och i norr finns ett mindre
koloniområde. Det högsta partiet ligger omkring 10 m. ö. h. och de lägsta partierna ligger under
2 m. ö. h. Cirka en fjärdedel av den planerade exploateringsytan ligger över 5 m. ö. h (fig. 1).
Den underliggande jordarten utgörs av lera.
Fornlämningsmiljö och tidigare undersökningar
Området kring Upplands Väsby är det mest runstenstäta i Sverige. Topografin visar att
bosättning kan ha varit möjlig i trakten från äldsta stenålder. Det enda kända lösfunna föremålet
från området är en skafthålsyxa från yngre stenålder som har framkommit någonstans på Övra
Runby (SHM 17343). I övrigt är de äldsta kända fornlämningarna i närheten av UO från äldre
järnålder (fig. 2). Det finns däremot inga kända fornlämningar på eller i direkt anslutning till
exploateringsytan. I skogen på höjden åt väster ligger RAÄ 52:1 som utgörs av en 40-60 m lång
stensträng, dvs rester efter en stenhägnad. Mot sydväst ligger RAÄ 144:1-3 som utgörs av ett
gravfält med ett trettiotal stensättningar vilka kan antas vara från järnålder.
Längre bort ligger Övra Runby by (RAÄ 34:1), samt flera gravfält, (RAÄ 33:1-4, 51:1, 47:1-2,
49:1) och två fornlämningsliknande bildningar (RAÄ 46:1, 50:1). Vidare finns i närområdet
runristningar, (RAÄ 45:1-2 (Ladbrostenen)), block med ristning (RAÄ 149:1) samt en samling
runstensfragment (RAÄ 148:1, fyndplatsen registrerad som RAÄ 172:1). Även hembygdgården
är registrerad i FMIS (RAÄ 106:1).
På tre ställen har gravar undersökts. RAÄ 33:1 berördes delvis av en exploatering 1981 varvid
ett tiotal brandgravar och ytterligare några anläggningar som kunde dateras till järnålderns mitt
undersöktes (rapport i ATA dnr 4139/81). Gravfältet RAÄ 51:1 undersöktes 1965/66 och visade
sig bestå av 14 brandgravar från järnålder (rapport i ATA). 1979 undersöktes i samband med
grävningar i en väg utkanten av ett gravfält med skelettbegravningar från 1000-talet (RAÄ 48:1)
(rapport i ATA). Vid runstenen RAÄ 45:1-2 gjordes en mindre undersökning 1967 för att
2
klargöra om det fanns några spår av den s.k. ladbro som omnämns i texten på runstenent
(rapport i ATA). Det påträffades dock inga lämningar.
Figur 2. Fornlämningar enligt FMIS i och kring utredningsområdet. Den del som är
belägen ovan 5 m. ö h. är skrafferad. Utdrag ur Gröna kartan, 11I SV, Skala: 1:4000. Ur
Terrängkarta © Lantmäteriverket Gävle 2008. Medgivande MS2007/04080.
Historiskt kartmaterial
UO ligger i Eds socken på mark som under historisk tid hört till Övra Runby vilken bestått av
två gårdar. Namnet Runby finns på den s.k. Ladbrostenen (RAÄ 45:1-2) och är därmed belagt
redan på 1000-talet.
Den äldsta lantmäterikartan över området är en Geometrisk avmätning från 1688 (Lantmäteriakt
A20-40:A14:124-125). De högre belägna delarna av UO, motsvarande något mer än hälften av
ytan, utgjordes då av åker och de lägre partierna ingick i en större äng. Åkern utgjorde en fritt
liggande del av byns Norra gärde och byns åkermark låg i övrigt mer samlad högre upp i
3
terrängen och i anslutning till bytomten. Ängen anges som hårdvall. På ett koncept till en
arealavmämtning från 1702 anges att namnet på ängsmarken är ”Wäckare ängen”
(Lantmäteriakt 01-EDD-3). Lagaskifteskartan från 1867/70 är mer detaljerad (Lantmäteriakt 01EDD-53). Det framgår att det fanns flera små åkerholmar, rösen eller större stenar i åkermarken
vilka idag är borta. Formen på den skogsudde som finns i väster är också vid denna tid mer rak
än idag p.g.a. att en del av det som idag är skogbevuxet då utgjorde åker. På den östra sidan av
UO där det idag finns ett villaområde var det också under historisk tid utmark. Den
markanvändning och -indelning som finns på den äldsta kartan bestod åtminstone fram mot
1800-talets senare del.
Resultat
Vid fältinventeringen framkom inga fornlämningar eller lösfynd. Det kunde konstateras att det
över huvud taget fanns mycket litet sten i de högre belägna delarna av åkermarken. Sentida
röjningssten ligger i åkerkanten mot skogen i väster. Här kunde man också se ett åkerhak som
kan kopplas till att åkern enligt kartorna under äldre tid haft en större utbredning.
Det finns heller inga fornlämningar i närheten av UO som talar för att det skulle kunna finnas
ytterligare lämningar på ytan. Under historisk tid har UO använts som åker och äng och denna
markanvändning kan nog ha varit densamma åtminstone från och med de senare delarna av
medeltiden. Sannolikt har topografiskt något högre belägna ytor närmare det historiskt kända
byläget och de kända gravfälten använts som boplatsområde under järnålder och medeltid.
Det får anses som mindre sannolikt att det skulle finnas ej synliga fornlämningar inom UO. Det
är dock Länsstyrelsen som tar beslut om huruvida några ytterligare arkeologiska åtgärder
behövs.
Sammanfattning
En arkeologisk utredning har utförts vid Wäckare äng som ligger i den norra utkanten av
Upplands Väsby. Utredningen har utförts av Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU) på
uppdrag av Stora Wäsby Förvaltnings AB, som planerar att uppföra bostäder på platsen. UO
utgörs av åkermark och är till största delen beläget under 5 m. ö. h. Det finns inga kända
fornlämningar i direkt anslutning till UO och det finns heller inget i arkiven eller i det historiska
kartmaterialet som indikerar att det skulle finnas fornlämningar på området. Vid utredningen
framkom inga fornlämningar.
4
Referenser
Kartor
Aktbeteckning
Enhet/blad
Typ
Verkställd/
fastställd
år
Arkiv/källa
A20-40:A14:124-125
Runby
Geometrisk
avmätning
1688
Lantmäteristyrelsens arkiv
01-EDD-3
Övra
Runby
Arealavmätning,
koncept
1702
Lantmäterimyndigheternas
arkiv
01-EDD-53
Runby
Laga skifte
1867/70
Lantmäterimyndigheternas
arkiv
Arkiv och databaser
Antikvarisk-Topografiska arkivet (ATA), Riksantikvarieämbetet, Stockholm.
Digitala tillväxten, katalog över fynd, Statens historiska museum (SHM).
FMIS, Digital databas för fornminnesinformation, Riksantikvarieämbetet.
Lantmäteriverkets digitala tjänst Historiska Kartor.
5
Tekniska och administrativa uppgifter
SAU:s projektnr:
Län, Landskap, kommun och socken:
Fastighetsbeteckning:
Koordinatsystem:
Höjdsystem:
Koordinater:
Utredningsområde:
Utförandetid i fält:
Fynd:
Personal:
Digitala planer:
1081
Stockholms län, Uppland, Upplands-Väsby
kommun, Eds socken
Övra Runby 1:15
RT90 2,5 gon V
Rikets (RH1900)
X 6602 510, Y 1618 209 (S hörnet)
11 490 m2
25 januari 2008
Inga fynd har tillvaratagits
Ann Lindkvist (projektledare) och
Maja Hultman (praktikant)
Ann Lindkvist
6
Gamla Prefektbostaden
Villavägen 6G, 752 36 Uppsala
Tel: 018 – 10 79 30, fax: 018 – 10 79 40
Download