Handläggarprocesser kulturmiljö 20150416

advertisement
Utvecklade handläggarprocesser
Kulturmiljö
Dialogmöte
Per Asserup
Agenda
 Bakgrund
 Beskrivning av projektet
 Var står vi?
 Vilka är vi?
 Kommunikation och förankring
Bakgrund
 Ojämn tillämpning av KML, handläggningen varierar
 Olika praxis leder till rättsosäkerhet
 Svårt att få nationell överblick
 Stor förbättringspotential, bland annat genom bättre IT-stöd
 Samverkan med Riksantikvarieämbetet
 Koppling till DAP-programmet och Nya Källa-projektet
Om projektet
 Ett verksamhetsutvecklingsprojekt på Länsstyrelsen
 med tydlig koppling till Riksantikvarieämbetet
 Övergripande målsättning

Effektivisera ärendehandläggningen inom sakområdet Kulturmiljö
genom ensade processer i två centrala ärendegrupper

Tillgängliggöra beslutsinformation för RAÄ

Att åstadkomma en enkel, rättssäker och transparent process för
kunderna
Prioriteringar
 Fokus på två ärendegrupper för att få genomförbarhet

Bidrag till värdefulla kulturmiljöer

Arkeologiska utredningar
 Fokus på samordning med projekt Nya Källa och DAPprogrammet
 Finns med i regleringsbrevet 2015 – rapportering till RAÄ
Översiktlig tidplan
2015
Etapp 1 – Förstudie
Verksamhetsanalys och
processutveckling
Identifiera områden för
fortsatt utredning
Kravanalys
2016
2017
Etapp 2 – Genomförande
Fördjupade utredningar
Utveckling av handläggarstöd
och tjänster
Förändring arbetssätt och ev
organisation
Utbildning och införande
Förutsättningar
 Projektet har en liten budget under etapp 1 och bygger på
frivilligt deltagande hos länsstyrelserna
 För etapp 2, genomförande och införande behövs
gemensamma utvecklingsmedel
 Projektledare, konsult via RAÄ, 3 år (2015-2017)
 RAÄ ställer upp med den personal som behövs för
projektet
Projektmål

Beskrivna och förankrade nylägen i handläggningsprocesser

Framtagning av mallar, checklistor och handläggningsordningar som
stöd för handläggningen.

En samordnad hantering av de utvecklade processer och IT-stöd som
projektet genererar, som vid projektslut överlämnas till en utsedd
förvaltningsorganisation.

Ett flertal utvecklade och anpassade nya IT-funktioner som stöd för en
ensad handläggning.

E-tjänster för ansökan.

Digital överföring av information till RAÄ, som kan ersätta dagens
manuella aviseringar och registreringar och möjliggör uppföljning.

Utbildningsinsatser i samband med implementeringen på länen.
Etapp 1
Etapp 2
Vad ska vi göra i närtid, etapp 1?
 Processanalyser, från nuläge till nyläge med förankring
 Identifiera områden för vidare utredning
 Genomföra kravanalys och ansöka om utvecklingsmedel
 Skapa organisation för mottagande (förvaltning)
 Kommunikationsinsatser
 Löpande samordning med RAÄ och DAP
Workshop-serie processutveckling och krav
WS 1
Nuläge 1
WS 2
Nuläge +
förändringar
WS 3
Nyläge 1
WS 4
Nyläge 2
WS 1 (gem)
Användarfall
WS 2
Användarfall
och krav
Mellanliggande arbete
Förankring
Förankring
Förankring
WS 4
Krav
Mellanliggande arbete
Fördelat arbete med dokumentation, mallar, checklistor, beslutsdokument, informationsförsörjning,
styrande faktorer, arkitekturfrågor, mm
Förankring
WS 3
Krav
Fördjupning, dokumentation, mm
Förankring
Förankring
Förankring
Frågor för vidare utredning
Samordning mellan processer och projekt
Metodfrågor, informationsförsörjning, styrande faktorer, arkitekturfrågor, mm
Förankring
Bemanning Arkeologi
Arbetsgrupp:
Deltagare – Fredrik Sandberg, LST Dalarna
Deltagare – Kerstin Fogelberg, LST Västmanland
Deltagare – Kerstin Lundin-Segerlund, LST Norrbotten
Deltagare – Olof Pettersson, LST Sörmland
Deltagare – Thomas Eriksson, LST Gävleborg (reserv)
Deltagare – Rickard Lindberg, LST Skåne
Deltagare – Carolina Andersson, RAÄ
Deltagare – Berit Stagg, RAÄ
Referensgrupp verksamhet:
Referens Norr Arkeologi – Gunilla Edbom, LST Norrbotten
Referens Norr Arkeologi – Katrine Nygren, LST Västerbotten
Referens Mitt Arkeologi – Annie Johansson, LST Värmland
Referens Väst Arkeologi – Henrik Zedig, LST Västra Götaland
Projektorganisation och samband
Utvecklade handläggarprocesser inom kulturmiljöområdet
Styrgrupp
Projektorganisation
Projektägare
Kommunikationsansvarig
LST
Projektledare
Kommunikationsansvarig
RAÄ
IT-arkitektur RAÄ
IT LST
Gem. kansliet
pm3
Jurist LST
Projektgrupp
Referensgrupp
Teknik
Arbetsgrupp
Bidrag till värdefulla
kulturmiljöer
Referensgrupp
Verksamhet
Arbetsgrupp
Särskild arkeologisk
utredning/DAP
LG S
bidrag
+ ark
LG V
bidrag
+ ark
LG M
bidrag
+ ark
LG N
bidrag
+ ark
Arbetsgrupp
Skogliga
avverkningsärenden
Kulturmiljöforum
Arbetsgrupp
tillstånd till ändring av
kyrkobyggnad
Projekt
Källa RAÄ
Program
DAP RAÄ
Kommunikation
 Identifierat som framgångfaktor
 Kommunikationsplan finns framtagen
 Samarbetsyta finns tillgänglig
 Dialogmötena en möjlighet att informera och forma
projektet
 Externt riktade insatser kommer att göras under etapp 2
Kontaktinformation:
Per Asserup, tfn 010-45 77 013,
e-post: [email protected]
www.lansstyrelsen.se/stockholm
Download