SMoKs PLATTFORM

advertisement
10-04-1410-04-14
SMoKs PLATTFORM
SMoKs vision
Alla barn och ungdomar har rättighet och möjlighet att utveckla kreativitet, färdigheter och erfarenheter
genom tillgång till en mångfald av konstnärliga uttryck.
SMoKs verksamhetsidé
SMoK skall genom opinionsbildning, kompetenshöjning och omvärldsbevakning arbeta för att musik- och
kulturskolornas verksamhet stärks lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
SMoKs långsiktiga mål
– Verka för en tillgänglig, effektiv och högkvalitativ musik- och kulturskola i Sverige.
– Stärka den kulturella yttrandefriheten i den demokratiska processen.
– Stimulera debatt och skapa opinion i frågor inom musik- och kulturskoleområdet samt barn- och
ungdomskulturområdet.
– Främja samarbete mellan musik- och kulturskolorna samt mellan dessa och andra skolformer och
institutioner i samhället.
– Verka för ändamålsenlig utbildning på högskolenivå inom musik- och kulturskoleområdet.
– Initiera och sprida kunskap om nationella såväl som internationella utvecklings- och forskningsprojekt
inom barn- och ungdomskulturområdet.
– Stärka och utveckla nationella och internationella kontakter inom musik- och kulturskolevärlden.
– Verka för ett ökat statligt engagemang för musik- och kulturskolan.
SMoKs inriktningsmål för musik – och kulturskolan
Musik- och kulturskolorna skall erbjuda alla barn och ungdomar en pedagogisk, lustfylld, skapande och
frivillig verksamhet för konstnärlig och personlig utveckling.
– Musik- och kulturskolorna skall aktivt verka för att alla barn och ungdomar – oavsett mentala, fysiska,
kulturella, sociala, geografiska eller ekonomiska förutsättningar – kan delta i verksamheten. (Se FNs
konvention om barnets rättigheter, särskilt artiklarna 4, 13 och 31)
– Musik- och kulturskolan skall ha utbildade lärare.
– Musik- och kulturskolans skall ha pedagogik som utgår från barnets egen lust att lära och skapa.
– Musik- och kulturskolan skall arbeta för att få en viktig roll för såväl personlig som samhällelig
utveckling.
– Musik- och kulturskolan skall erbjuda en bred verksamhet samt ge möjlighet till specialisering och
fördjupning.
– Musik- och kulturskolan skall se elevernas påverkansmöjlighet på innehåll och utforming av skolans
verksamhet som en förutsättning för hög kvalitet.
SMoK, Sveriges Musik- och Kulturskoleråd, Box 16344, 103 26 STOCKHOLM, Besöksadress: Nybrokajen 11, Org nr 802402-2561, Pg 669660-3
sid 1
Download