Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Radio AB med rätt

advertisement
Koncept
Regeringsbeslut
2013-12-19
Kulturdepartementet
Ku2013/
/MFI
Sveriges Radio AB
105 10 Stockholm
Enheten för medier, film och idrott
Martin Persson
Telefon 08-405 57 67, 070-200 95 60
Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Radio
AB med rätt att sända digital ljudradio
1 bilaga
Regeringen beslutar att sändningstillståndet för Sveriges Radio AB (SR) ska
kompletteras med rätt att sända digital ljudradio i enlighet med bilagan.
Villkoren har godtagits av SR i enlighet med 11 kap. 5 § radio- och tv-lagen
(2010:696).
På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Martin Persson
Kopia till
Riksdagen, kulturutskottet
Justitiedepartementet/L6, KO
Försvarsdepartementet/SSK
Finansdepartementet/BA, KSÄ
Näringsdepartementet/ITP, MK
Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och
Sveriges Utbildningsradio AB
Sveriges Television AB
Sveriges Utbildningsradio AB
Revisorerna
Post- och telestyrelsen
Myndigheten för radio och tv
Teracom AB
2
Bilaga
KOMPLETTERING AV SÄNDNINGSTILLSTÅND FÖR SVERIGES RADIO
AB MED RÄTT ATT SÄNDA DIGITAL LJUDRADIO
Kulturdepartementet 2013-12-19
Bakgrund
Regeringen meddelar i dag Sveriges Radio AB (SR) tillstånd att sända
rikstäckande ljudradio i enlighet med 11 kap. 1 § radio- och tv-lagen
(2010:696). Sändningstillståndet innebär rätt att i hela landet samtidigt
sända fyra program samt att – i likhet med vad som sänds år 2013 – i
Stockholm och Malmö samtidigt sända ytterligare två respektive ett
program. Tillståndet innebär också rätt att sända ljudradioprogram avsedda
för mottagning i utlandet. Att sända rikstäckande program innebär rätt att
dela upp sändningen i regionala sändningar. Tillståndet gäller till och med
den 31 december 2019. Tillståndet är förenat med villkoret att SR ska
använda analog utsändningsteknik. I det följande benämns detta tillstånd
”SR 2014–2019”.
Regeringen beslutade den 28 oktober 2010 om sändningsutrymme för
digital kommersiell radio. Enligt beslutet får sändningsutrymme i
band III (174–240 MHz) motsvarande två frekvenslager i hela landet med
regional nedbrytbarhet i 34 områden upplåtas för kommersiella digitala
radiosändningar som kräver tillstånd enligt radio- och tv-lagen.
Den 21 november 2013 beslutade riksdagen om riktlinjer för radio och tv i
allmänhetens tjänst under kommande tillståndsperiod (prop. 2012/13:164,
bet 2013/14:KrU3, rskr. 2013/14:60). I propositionen gör regeringen
bedömningen att de fördelar som en digitalisering av marknätet ger talar för
en övergång från FM-sändningar till marksänd digitalradio.
Regeringen uttalar i propositionen sin avsikt att ge en branschsamordnare i
uppdrag att tillsammans med Myndigheten för radio och tv och i nära dialog
med SR och de kommersiella programföretagen samt andra berörda aktörer
utarbeta en plan för övergång från FM-sändningar till marksänd digitalradio.
När en sådan plan finns avser regeringen att återkomma i frågan om
digitalisering av ljudradion. SR:s och UR:s nuvarande tillstånd att sända
digital ljudradio i vissa områden bör förlängas i avvaktan på beslut om nya
digitalradiotillstånd.
Den 25 juli 2013 beslutade regeringen om kommittédirektiv till en särskild
utredare som ska fungera som branschsamordnare och arbeta för en
övergång till digital ljudradio (dir. 2013:76). Utredaren ska redovisa sitt
uppdrag senast den 30 november 2014.
3
Tillståndets innebörd, tid och upphörande
SR 2014–2019 kompletteras härmed med en rätt att under hela dygnet sända
digital ljudradio. Sändningstillståndet ger SR följande rättigheter avseende
sändningar med digital sändningsteknik:
1. Att i Stockholmsområdet och Norrbotten samtidigt sända nio
program.
2. Att i Göteborgs- och Malmöområdena samtidigt sända tio program.
3. Att därvid använda annat sändningsutrymme än det som genom
regeringens beslut den 28 oktober 2010 får upplåtas för
kommersiella digitala radiosändningar.
Kompletteringarna av sändningstillståndet gäller fr.o.m. den 1 januari 2014
och längst till och med den 31 december 2019.
Villkor för sändningsrätten
För tillståndet gäller följande villkor, vilka SR har godtagit i enlighet med
11 kap. 5 § radio- och tv-lagen.
Villkoren enligt SR 2014–2019 gäller för de digitala sändningarna med
undantag för 1 och 5 §§.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards