Program och musik på svenska språket i P3 och P4 i SR Ärendet

advertisement
1/2
BESLUT
2013-06-10
Dnr: 13/01432
SAKEN
Program och musik på svenska språket i P3 och P4 i SR
BESLUT
Ärendet skrivs av.
____________________
ANMÄLAN
Anmälaren har gjort en undersökning som enligt honom visar att cirka 75
procent av all musik som spelas i P3 och P4 är på engelska. Han anser att detta
strider mot kravet på att en betydande omfattning av programmen ska vara på
svenska språket. Anmälaren är också missnöjd med att det är samma musik i de
båda kanalerna och dessutom samma musik som spelas på de kommersiella
kanalerna.
AKTUELL BESTÄMMELSE
En betydande omfattning av Sveriges Radios sändningar ska innehålla program
på svenska språket och program med artister verksamma i Sverige och verk av
upphovsmän verksamma i Sverige (14 kap. 6 § radio- och tv-lagen).
GRANSKNINGSNÄMNDENS BEDÖMNING
Granskningsnämnden prövar en gång om året om public servicebolagen har
uppfyllt sina public service-uppdrag utifrån de villkor som reglerar bolagens
verksamheter som anges i radio- och tv-lagen, sändningstillstånden och
anslagsvillkoren. Nämnden har idag, den 10 juni 2013, överlämnat sin
bedömning av Sveriges Radios public serviceredovisning för 2012. Nämnden
ansåg vid en sammantagen bedömning att Sveriges Radio fick anses ha uppfyllt
kraven i 14 kap. 6 § i radio- och tv-lagen. Vad anmälaren tar upp ger inte
anledning att göra någon ytterligare granskning av det anmälda förhållandet.
Anmälan skrivs därför av från vidare handläggning.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myndigheten för radio och tv
Box 33, 121 25 Stockholm-Globen
Besöksadress: Arenavägen 55, plan 7
Tel: 08-580 070 00 Fax: 08-741 08 70
[email protected]
www.mrtv.se
2/2
Detta beslut har fattats av granskningsnämndens andre vice ordförande Martin
Holmgren efter föredragning av Anna Dingertz.
Martin Holmgren
Anna Dingertz
Detta är en elektronisk kopia av beslutet. Namnunderskrifter finns på originalhandlingen som förvaras hos myndigheten.
Download