Klicka här för att läsa hela beslutet

advertisement
Beslutet i webbversion
1 (4)
2014-11-19
Dnr 4.1-1967-13
Förvaltningsrätten i Stockholm har i dom den 3 juni 2015 (mål nr
29135-14) avslagit mäklarens överklagande
Beslutet/domen har vunnit laga kraft.
Saken
Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om förtroende för
mäklaren.
Prövning av om fastighetsmäklaren har agerat på ett sätt som varit ägnat att
rubba förtroendet för honom som fastighetsmäklare. Fastighetsmäklaren har
ingått förmedlingsuppdraget med en uppdragsgivare som han dessförinnan
hade lånat ut pengar till.
Fastighetsmäklarinspektionens avgörande
Fastighetsmäklarinspektionen meddelar fastighetsmäklaren NN en varning.
Ärendet
I en anmälan till Fastighetsmäklarinspektionen har det riktats kritik mot
fastighetsmäklaren NN. Kritiken går ut på att NN ska ha lånat ut pengar till
ett bolag för att som motprestation få möjlighet att senare förmedla en av
bolagets fastigheter.
Fastighetsmäklarinspektionen har begärt in ett yttrande från NN.
NN har genom ombudet yttrat sig i ärendet. Han har även gett in kopior av
två reverser.
Anmälan
Anmälaren har bland annat uppgett följande.
POSTADRESS
TELEFON
EPOST
Fastighetsmäklarinspektionen
Box 22034, 104 22 Stockholm
08-580 069 00
[email protected]
BESÖKSADRESS
TELEFAX
WEBBPLATS
Fleminggatan 20
08-580 069 01
www.fmi.se
2017-07-14 12:46
Disciplinnämnden
Beslutet i webbversion
2014-11-19
2 (4)
Dnr 4.1-1967-13
Förvaltningsrätten i Stockholm har i dom den 3 juni 2015 (mål nr
29135-14) avslagit mäklarens överklagande
Beslutet/domen har vunnit laga kraft.
NN är ägare till bolaget A, som är moderbolag till mäklarbolaget B. Bolaget
A erbjöd sig att låna ut pengar för att färdigställa en fastighet. Lånet var
villkorat av att NN senare skulle få förmedla fastigheten i mäklarbolaget B,
som då höll på att startas upp. NN lånade ut pengar genom bolaget A. NN
skulle sälja fastigheten och skulden skulle därefter betalas tillbaka
tillsammans med arvodet för förmedlingen.
Mäklarbolaget B lyckades inte sälja fastigheten. Bolaget A krävde då tillbaka
de utlånade pengarna.
Anmälaren anser att det strider mot god fastighetsmäklarsed att som
fastighetsmäklare låna ut pengar i syfte att få ett förmedlingsuppdrag. NN är
inte lämplig som mäklare.
Handlingar
Anmälaren har lämnat in en kopia av en begäran om hänskjutande till
tingsrätten. Av handlingen framgår det bland annat att bolaget A vid
tingsrätten har yrkat ersättning av anmälaren med 80 000 kr. Kravet
motsvarar det som återstår att betala av det lån som bolaget A har gett
anmälaren.
Av reverserna framgår bland annat att bolaget A har lånat ut 100 000 kr
respektive 300 000 kr till anmälaren.
Fastighetsmäklarens yttrande
NN har i sitt yttrande uppgett bland annat följande.
Han är delägare i bolaget A och det stämmer att bolaget lånade ut pengar till
anmälaren. Detta skedde emellertid innan anmälaren gav honom i uppdrag
att förmedla någon av dennes fastigheter. Lånet var heller inte på något sätt
kopplat till att ett förmedlingsuppdrag senare skulle lämnas. Något sådant
2017-07-14 12:46
Disciplinnämnden
Beslutet i webbversion
2014-11-19
3 (4)
Dnr 4.1-1967-13
Förvaltningsrätten i Stockholm har i dom den 3 juni 2015 (mål nr
29135-14) avslagit mäklarens överklagande
Beslutet/domen har vunnit laga kraft.
villkor finns inte upptaget i reverserna.
Anmälaren återbetalade inte samtliga lån i tid. Bolaget tvingades begära att
målet om betalningsföreläggande överlämnades till tingsrätten. Tingsrätten
har meddelat tredskodom mot anmälaren.
Han anser att ärendet bör avskrivas.
Fastighetsmäklarinspektionens bedömning
Av 8 § fastighetsmäklarlagen (2011:666) framgår bland annat att fastighetsmäklaren ska utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god
fastighetsmäklarsed. Det framgår av 14 § samma lag att fastighetsmäklare
inte får ägna sig åt verksamhet som är ägnad att rubba förtroendet för honom
eller henne som mäklare.
Av förarbetena till 14 § fastighetsmäklarlagen framgår bland annat följande.
Vad regeln avser att förbjuda är att en mäklare i kombination
med sin förmedlingsverksamhet driver någon verksamhet som
kan ge anledning till misstanke om att mäklaren påverkas av
ovidkommande intressen och att hans opartiska ställning
äventyras.
En fastighetsmäklare kan inte i ett förmedlingsuppdrag engagera sig i affärer
med uppdragsgivaren eller dennes motparter utan att detta väcker frågan om
mäklaren därmed åsidosätter sin roll som neutral mellanman. Lån till en
uppdragsgivare kan ses som ett uttryck för en sådan lojalitetsbindning som
gör att mäklarens ställning som opartisk mellanman kan ifrågasättas (se
beslutet 2012-11-21:17 i Fastighetsmäklarinspektionens årsbok 2012).
NN har åtagit sig att förmedla fastigheter åt en uppdragsgivare som han
genom sitt delägda företag A har lånat ut pengar till. Överenskommelserna
har inneburit att NN har haft en fordran på uppdragsgivaren. Han har haft ett
eget intresse av en försäljning av fastigheten, eftersom uppdragsgivaren
genom försäljningen skulle få in medel att betala tillbaka det lån som NNs
bolag hade lämnat.
2017-07-14 12:46
Disciplinnämnden
Beslutet i webbversion
2014-11-19
4 (4)
Dnr 4.1-1967-13
Förvaltningsrätten i Stockholm har i dom den 3 juni 2015 (mål nr
29135-14) avslagit mäklarens överklagande
Beslutet/domen har vunnit laga kraft.
Genom att ingå ett förmedlingsuppdrag med en uppdragsgivare som han
genom sitt delägda bolag A har lånat ut pengar till, har NN agerat på ett sätt
som är ägnat att rubba förtroendet för honom som fastighetsmäklare.
Förseelsen motiverar en varning.
Övrigt
Det som i övrigt har kommit fram i ärendet leder inte till någon ytterligare
åtgärd från Fastighetsmäklarinspektionens sida.
Påföljd
NN tilldelas en varning för att han har agerat på ett sätt som är ägnat att
rubba förtroendet för honom som fastighetsmäklare.
2017-07-14 12:46
Download