131217Risk och skyddsbedömningar

advertisement
Inledande risk och skyddsbedömning
Kontakta anmälaren för utvidgad info rmation:
-
Vad har hänt, när, var, hur ofta - vilken typ av våld
Barnets symtom, beteende
Ålder – funktionshinder
Tidigare oro
Märken, skador
Behöver vi agera direkt
Vem har utsatt barnet?
Hur har kontakten med föräldrar sett ut, finns rädsla för förälder
Skaffa alla telefonnummer
Tidigare anmälningar kännedom - familjebild – syskon/nätverk
Akut för dagen
-
Vem träffar vi först o varför?
samtal med barnet beroende på hur uppgifter från anmälan bedöms
Var finns barnen och med vem?
Akutgrad/Behov insats här och nu
Läkarundersökning – skolsköterska
Barnets rädsla för förälderns reaktion och för att gå hem
Vem kan skydda?
Vårdnadshavares inställning - Samtal vårdnadshavare idag?
Samråd
Polisanmälan?
Akut kris – stöd till barn/ föräldrar
Här och nu våld
-
se till att barnet skyddas från förövaren
läkarundersökning vid behov
Polisanmälan
”Äldre våldshändelse”
-
starta utredning
Polisanmälan
Inte akut för dagen
-
Skydd, svara på
Ska vi prata med barnet och i så fall varför?
Tala med barnet – ta ställning till när kontakt vårdnadshavare ska tas
Vårdnadshavare kännedom
Vilka ska vi träffa och var?
-
Enskilda samtal barn/ vårdnadshavare
Vem skyddar?
Stöd och krisbearbetning
Motivera till insats
Polisanmälan
När har våldet skett nu eller tidigare – finns skador, typ av våld?
Hur har informationen framkommit? Har anmälaren bevittnat våldet – har barnet berättat?
Download