A Allmänt - Myndigheten för press, radio och tv

advertisement
Myndighet
Myndigheten för press, radio och tv
Diarienummer
17/00477
Rubrik
Föreskrifter vid ansökan om och överlåtelse av tillstånd att sända analog
kommersiell radio
A Allmänt
Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå
Läs mer
Exempel
Samtliga tillstånd att sända analog kommersiell radio löper ut den 31 juli 2018 och en ny
tillståndsperiod börja gälla från och med den 1 augusti 2018. Det föreligger ingen rätt till
förlängning.
Tillstånd att sända kommersiell radio meddelas av Myndigheten för press, radio och tv
(nedan kallad myndigheten).
Regeringen har lämnat förslag till ändringar i radio- och tv-lagen (2010:696) som bl.a.
innebär att myndigheten får större frihet vid utformningen av sändningsområden för
analog kommersiell radio. Myndigheten ska se till vad som gagnar konkurrens och
mångfald på hela radioområdet och inte längre behöva ta hänsyn till vad som är naturliga
lokala intresseområden. Regeringen föreslår även ändringar i reglerna om hur många
tillstånd som en fysisk eller juridisk person kan få förfoga över inom ett sändningsområde.
Vidare föreslår regeringen ändringar i reglerna om överlåtelse och återkallelse av tillstånd
i syfte att främja konkurrensen och mångfalden inom den kommersiella radion.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2017 (prop. 2016/17:136).
Myndigheten för radio och tv meddelade 2010 föreskrifter vid ansökan om tillstånd att
sända analog kommersiell radio (MRTVFS 2010:2). Med anledning av de föreslagna
ändringarna i radio- och tv-lagen avser myndigheten att besluta att dessa föreskrifter ska
upphöra och meddela nya föreskrifter som ska ingå i myndighetens nya
författningssamling MPRTFS.
Följande ändringar eller tillägg ska göras i de nya föreskrifterna.
•
•
•
•
Namnändring på myndigheten (rubrik, ingress, 2–3, 5 och 7 §§).
Ändring i nuvarande bestämmelse om kungörelseförfarande (2 § MRTVFS). Det får
inte längre anses nödvändigt att kungörelser sker i ortstidningar då avsikten är att
sändningsområdena ska vara betydlig större än idag och antingen vara nationella eller
regionala.
I en ny bestämmelse regleras att om ansökan kommer in för sent kan den komma att
avvisas. (3 §).
I föreskrifterna regleras vad en ansökan om medgivande till överlåtelse av tillstånd
ska innehålla (6 §).
1 (6)
Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka effekterna
blir om någon reglering inte kommer till stånd
Läs mer
Exempel
Föreskrifterna är verkställighetsföreskrifter till i radio- och tv-lagens bestämmelser om
ansökan om och överlåtelse av tillstånd att sända analog kommersiell radio.
I föreskrifterna förtydligas vilka krav som ställs på en ansökan om tillstånd. Myndigheten
har i sina föreskrifter inte tagit med mer uppgifter än som ansetts nödvändiga för att
kunna pröva om en sökande uppfyller kraven för att kunna få tillstånd. Den sökande ska
ha finansiella och tekniska förutsättningar att sända under hela tillståndsperioden. Enligt
föreslagna ändringar i radio- och tv-lagen ska en tillståndshavare inte få förfoga över mer
än ett tillstånd inom ett sändningsområde om det kan antas inverka menligt på
konkurrensen.
Föreskrifterna får anses underlätta för en sökande att få kunskap om vilka krav som ställs
vid ansökan om tillstånd eller överlåtelse av sådant tillstånd. Information kommer också
att lämnas i anvisningar till ansökan. Effekterna av regleringen får därför anses vara
positiva och bidra till en rättssäker process genom tydliga krav på ansökan om tillstånd.
Uppgifter om vilka som berörs av regleringen
Läs mer
Exempel
De som berörs av regleringen är de företag som avser eller överväger att ansöka om
tillstånd att sända analog kommersiell radio eller medgivande till överlåtelse av sådant
tillstånd.
Den kommersiella radion består idag av två stora nätverk Bauer Media (inklusive
nätverket NRJ) och MTG Radio samt ytterligare en tillståndshavare. Vidare finns aktörer
som har tillstånd att sända digital kommersiell radio eller närradio och som också kan
tänkas vara intresserade av att tillstånd att sända analog kommersiell radio.
Uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt grundar
sig på
Läs mer
Myndigheten får meddela verkställighetsföreskrifter enligt 1 § 1 p. förordningen
(2010:1059) med bemyndigande för Myndigheten för press, radio och tv att meddela vissa
verkställighetsföreskrifter.
Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen
medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda
regleringsalternativen
Läs mer
Exempel
Myndigheten skulle kunna lämna information på sin webbplats, i blanketter och i
anvisningar i stället för att meddela verkställighetsföreskrifter. Det blir dock mindre
2 (6)
tydligt och mer rättsosäkert för den sökande än om kraven finns fastställda i föreskrifter.
Det skulle inte heller innebära någon kostnadsmässig lättnad för den sökanden om
ansökningsförfarandet och redovisningskraven inte reglerades i föreskrifter eftersom
kraven på finansiella och tekniska förutsättningar framgår direkt av radio- och tv-lagen.
Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de
skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
Läs mer
Exempel
Analog kommersiell radio är en radiosändning som är riktad till allmänheten.
Verkställighetsföreskrifterna synes inte gå utöver de skyldigheter som följer av Sveriges
anknytning till EU.
Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för
ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser
Läs mer
Exempel
Myndigheten har för avsikt att under hösten 2017 utlysa nya tillstånd för analog
kommersiell radio. Föreskrifterna ska träda i kraft innan utlysningen. Myndigheten
kommer i maj 2017 att publicera en strategi inför utlysningen med information om de nya
reglerna i radio- och tv-lagen och hur ansökningsförfarandet kommer att gå till och vilka
villkor som kan komma att gälla för tillstånden.
B Kommuner och landsting
Markera med x
( X)
Regleringen bedöms inte få effekter för kommuner eller landsting.
Konsekvensutredningen innehåller därför inte någon beskrivning av punkten i
avsnitt B.
C Företag
Med företag avses här en juridisk eller en fysisk person som bedriver
näringsverksamhet, det vill säga försäljning av varor och/eller tjänster yrkesmässigt och
självständigt. Att yrkesmässigt bedriva näringsverksamhet bör tolkas brett.
Markera med x
( ) Regleringen bedöms inte få effekter av betydelse för företags
arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt.
Konsekvensutredningen innehåller därför inte någon beskrivning av punkterna i
avsnitt C.
3 (6)
( X) Regleringen bedöms få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar,
konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Konsekvensutredningen innehåller därför
en beskrivning av punkterna i avsnitt C.
Beskrivning av antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är
verksamma i samt storleken på företagen
Läs mer
Exempel
Föreskrifterna berör endast de företag som vill få tillstånd att sända analog kommersiell
radio eller önskar överlåta sådant tillstånd.
Den kommersiella radion består idag av två stora nätverk Bauer Media (inklusive
nätverket NRJ) och MTG Radio samt ytterligare en tillståndshavare. Vidare finns aktörer
som har tillstånd att sända digital kommersiell radio eller närradio och som också kan
tänkas vara intresserade av att sända analog kommersiell radio.
Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för företagen och
vad regleringen innebär för företagens administrativa kostnader.
Läs mer
Exempel
Verkställighetsföreskrifterna tydliggör skyldigheten att fylla i en ansökan om tillstånd
samt bifoga en affärsplan och redovisa tekniska förutsättningar för att bedriva sändningar.
De administrativa kostnaderna är knutna till själva ansökningsförfarandet.
Enligt 13 kap. 4 § radio- och tv-lagen får tillstånd endast ges till en fysisk eller juridisk
person som har finansiella och tekniska förutsättningar att sända under hela
tillståndsperioden. För att myndigheten ska kunna göra denna bedömning föreslås att den
sökande till ansökan ska bifoga en affärsplan med budget och i denna redovisa hur
verksamheten ska finansieras inklusive den angivna sändningsavgiften. Vidare ska den
sökande visa att denne har tekniska förutsättningar att bedriva sändningar. Samma krav
ställs på den som ansöker om medgivande till överlåtelse av ett sådant tillstånd (13 kap.
28 § samma lag).
Fylla i ansökan
De kostnader som uppkommer för att kunna fylla i ansökan får anses vara försumbara
men är beroende av det antal tillstånd som söks. Tidsåtgången torde uppgå till högst en
timme, vad gäller att fylla i
ansökan med
– namn och adress,
– uppgift om eventuellt ägande eller inflytande i andra tillståndshavarbolag inom
sändningsområdet,
– sökt sändningsområde och
– sändningsavgift.
Upprätta affärsplan
Att upprätta en affärsplan med budget torde ta ett antal timmar i anspråk och om
kompetensen inte finns hos den sökande måste denne anlita en konsult med ekonomisk
inriktning. Föreskriften synes därför ha större påverkan på mindre företag.
Konsultkostnader torde uppgå till minst 1000 kronor per timme. För att kunna bedriva en
4 (6)
seriös kommersiell verksamhet borde dock en förutsättning vara att man upprättar en
affärsplan med bl.a. budget, oavsett om det krävs av en myndighet eller inte. För att
myndigheten ska kunna göra en bedömning av de sökandes finansiella förmåga och för att
alla sökandes ska behandlas lika får upprättandet av en affärsplan anses vara ett krav.
Redovisa tekniska förutsättningar
Med tekniska förutsättningar menas att den sökande har praktiska möjligheter att börja
sända. Det kan visas genom att den sökanden redan har en studio eller har tid och resurser
att färdigställa en studio och avser att träffa avtal med aktör som bedriver
utsändningstjänst (exempelvis Teracom) eller att den sökande har eget sändarnät
(exempelvis Bauer Media). Den sökande bör inte behöva anlita någon konsult för att
upprätta ett sådant dokument och det torde högst ta någon timme i anspråk utöver att
kontakta ett företag som bedriver en utsändningstjänst.
Beskrivning av vilka andra kostnader den föreslagna regleringen medför för
företagen och vilka förändringar i verksamheten som företagen kan behöva vidta
till följd av den föreslagna regleringen
Läs mer
Exempel
Föreskrifterna medför inga andra kostnader.
Beskrivning av i vilken utsträckning regleringen kan komma att påverka
konkurrensförhållandena för företagen
Läs mer
Exempel
Förslag till ändringar i radio- och tv-lagen kan komma att påverka och förbättra
konkurrensförhållandena för företagen. Verkställighetsföreskrifterna kan däremot inte
anses påverka företagens konkurrensförhållanden på annat sätt än att det blir tydligt för
var och en av de sökande vilka krav som ställs på ansökan och vad som ska bifogas till
ansökan. Vidare tydliggörs att om en ansökan kommer in för sent kan den komma att
avvisas, vilket gynnar de sökande som kommer in med en ansökan inom fastställd tid.
Beskrivning av hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka
företagen
Läs mer
Exempel
Vissa sökande kan anse att de uppgifter som krävs in för att få tillstånd är alltför
omfattande. Myndigheten bedömer dock att de begärda uppgifterna är nödvändiga för att
dels kunna bedöma om en sökande har finansiella och tekniska förutsättningar för att få
tillstånd, dels för att pröva den sökandes anknytning till andra sökande.
5 (6)
Beskrivning av om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas
utformning
Läs mer
Exempel
Tillstånd kan sökas av både större och mindre företag. Samma bedömning ska enligt
radio- och tv-lagen göras oavsett storlek på företaget. Då föreskrifterna endast innehåller
ett fåtal bestämmelser och inga onödiga krav ställs kan hänsyn anses ha tagits till företag
med begränsade resurser.
D Samråd
Beskrivning av ett eventuellt tidigt samråd
Läs mer
Exempel
Inför utlysningen har myndigheten träffat aktörer som idag sänder kommersiell radio.
Myndigheten har haft informationsmöten och enskilda träffar samt även fått skriftliga
yttranden. Aktörerna har också möjlighet att yttra sig över de föreslagna föreskrifterna.
Myndigheten kommer också att skicka ut förslaget på remiss till berörda företag och
intresseorganisationer samt publicera förslaget på myndighetens webbplats.
E Kontaktperson
Ange vem som kan kontaktas vid eventuella frågor
Läs mer
Eva Bengtsson Åström, 08 580 070 24
[email protected]
6 (6)
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards