Sveriges Radios vision Sveriges Radios mål

advertisement
Sveriges Radios vision
Vilka olika yrkesgrupper
finns det?
Programmedarbetare: journalister, t ex reportrar,
programledare, producenter, redaktörer, program/studio­
assistenter. Programverksamheten är kärnan där ca 80 procent
av de anställda arbetar.
Tekniker: ljudtekniker, driftansvariga, tekniker inom service
och support och IT.
Musiker och korister: Sveriges Radios symfoniorkester
och Radiokören.
Administratörer och övrig personal: ekonomer, personal­
specialister, informatörer, marknadsförare och receptionister.
Arbetsledare: inom alla verksamheter.
Chefer: inom alla verksamheter.
40 reklamfria kanaler
400 program
217 000 timmar om året
Landets viktigaste medieföretag och
ledande kulturskapare.
Sveriges Radio
En arbetsplats som
vidgar vyerna
Varje dag lyssnar fyra miljoner människor på oss. Vi är den
reklamfria och oberoende radion i allmänhetens tjänst – ett
public serviceföretag som producerar kvalitativa program
för hela Sveriges befolkning, varav cirka hälften görs av
produktionsbolag och frilansare. Företaget ägs, tillsammans
med Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio
AB av en förvaltningsstiftelse.
Verksamheten bekostas av radio- och tv-avgiften som är
173 kronor i månaden, varav 64 kronor utgör kostnaden för
Sveriges Radio per hushåll och år.
Sveriges Radio är det
medieföretag som har
högst förtroende hos
publiken, enligt 2010 års
förtroendebarometer
från Medieakademin.
Sveriges Radio AB
Oxenstiernsgatan 20
105 10 Stockholm
Växel: 08–784 50 00
sverigesradio.se
Hanna Sahlberg, korrespondent, Kina,
lämnar mobilrapport från marknad.
Sveriges Radios mål
Sveriges Radios unika innehåll möter
uppskattning hos en engagerad publik.
Sveriges Radio är en attraktiv arbetsplats med
professionella och kreativa medarbetare.
Sveriges Radio har en stabil ekonomi och
ger mest public service för pengarna.
Sveriges Radio
Sveriges Radio
medarbetare med rätt kompetens
de bästa förmågorna
utvecklar och
behåller
attraherar och
rekryterar
Vi vill nå så många som möjligt
med vårt innehåll
Medarbetarna ska spegla samhället och
publiken. Vi vill attrahera de rätta förmågorna
och ligga steget före för att inte tappa kom­
petens. Vi arbetar nu strategiskt för att hitta
nya talanger, medarbetare som står för en
större mångfald. Fler och fler medarbetare
rekommenderar företaget som arbetsgivare
enligt 2010 års medarbetarundersökning.
De närmaste åren står Sveriges Radio inför
stora pensionsavgångar. Därför arbetar vi
strategiskt för att säkra den nyckelkompetens
vi behöver genom rekrytering, men också
genom kompetensutveckling av befintlig
MEDELÅLDER dec 2010
Programmedarbetare
47
50
49
Visstids­anställda
För att behålla kompetenta medarbetare är
det viktigt att organisationskulturen känns
stimulerande och kreativ, att medarbetarna
trivs och utvecklas, har tydliga roller och
att arbetsmiljön är god. Sveriges Radio tar
ställning och agerar i frågor som hälsa, miljö,
mångfald och motverkar diskriminering.
Sveriges Radio utvecklar hela tiden chefs- och
ledarskapet. Det kommunikativa ledarskapet
är centralt, det vill säga chefen ska vara aktiv
och närvarande gentemot medarbetarna.
Strategiskt ledarskap med tydliga mål på
grupp- och individnivå är naturliga moment i
årscykeln för verksamhetsplaneringen, vilken
präglas av stor delaktighet. Alla medarbetare
har medarbetarsamtal minst en gång per år.
Musiker
43
47
45
TOTALT
43 år
Mångfald
50 år
Administratörer och övrig personal
32
33
33
MÄN
Ledarskap och medarbetarskap
Tekniker
Alla oavsett anställningsform
KVINNOR
Arbetsklimatet vid Sveriges Radio är gott. Ambitionen
är att det hela tiden ska bli bättre. Alla medarbetare ska
ha möjlighet att påverka företagets utveckling, sin egen
roll på arbetsplatsen och arbetsuppgifterna.
personal. För oss är det viktigt att medarbetare
får ett bra avslut oavsett varför man slutar.
Företaget har därför tagit fram en särskild
avgångspolicy.
Rekryteringsarbetet på Sveriges Radio har
också utvecklats med nya arbetsmetoder
som på olika sätt stöttar rekryterande chefer
i arbetet. Under 2010 nyrekryterades 41 tills­
vidareanställda – 19 kvinnor och 22 män. Varje
år rekryteras också ett stort antal program­
anställda och vikarier. Under året lämnade
sammantaget 70 personer företaget genom
pension och av andra anledningar. Den externa
personalomsättningen hamnade på strax över
fyra procent, vilket är en viss ökning jämfört
med tidigare år.
MEDELÅLDER OLIKA
YRKESGRUPPER
tillsvidareanställda dec 2010
Tillsvidare­anställda
50 år
45 år
Arbets­ledare
47 år
Chefer
Sveriges Radio ska vara
en god arbetsgivare med
bra arbetsvillkor.
49 år
Vi vill attrahera de rätta
förmågorna och ligga
steget före för att inte
tappa kompetens.
Sveriges Radio har mångfalden i fokus i det
dagliga arbetet. Hos oss är olikheter i sam­
spel en tillgång. Vår människosyn är inklude­
rande och var och en respekteras med sina
olikheter. Det anser vi vara grunden för ett
öppet och kreativt arbetsklimat.
Vi arbetar medvetet med kompetens­
baserad rekrytering och med mångfald som
grund, för att lönesätta utan att diskriminera
och för att öka kompetensen inom mångfalds­
området.
Sveriges Radio arbetar ständigt för att
anställningsvillkoren ska vara så attraktiva
som möjligt utifrån de möjligheter som
rådande avtal ger.
Kompetensutveckling
Kompetensutveckling är prioriterat inom
Sveriges Radio. I takt med att verksamheten
ändras sker också en ständig utveckling
av medarbetarna. Det kan vara traditionell
intro­duktionsutbildning, nyhets-, program­
ledar- och chefsutbildning eller handledning.
Under 2010 gick 12 personer ett chefsförsörj­
ningsprogram och 2011 ska ett försörjnings­
program för programledare och producenter
genomföras. Arbetet i sig är, enligt vår upp­
fattning, också ett ständigt lärande och för
att stödja det finns det olika möjligheter till
utvecklingstjänstgöring.
Delaktighet
Varje år genomför företaget en medarbetar­
undersökning. Resultatet 2010 visade att
NMI, (ett index som visar hur nöjda medar­
betarna är), har ökat från 61 (2009) till
63 procent. Undersökningen visar också att
visionen och målen för företaget har blivit
tydligare för medarbetarna. Många tycker
att det är roligt att gå till jobbet och att det
råder ett öppet klimat. Återhämtning efter
arbetsintensiva perioder och återkoppling
är områden som kan utvecklas ytterligare för
att höja NMI.
Medarbetarna är också delaktiga genom
de fackliga organisationerna. Att samverka
med de fackliga organisationerna är viktigt
för Sveriges Radio. Under 2010 har en parts­
sammansatt grupp tillsatts som arbetar fram
tydliga former för information, samråd och
förhandling mellan arbetsgivare och fack.
Arbetsmiljö och Hälsa
Sveriges Radio har en arbetsmiljöpolicy och
tog under 2010 fram en handbok för att ge
chefer ett bättre verktyg på området.
82 procent av medarbetarna på Sveriges
Radio anser sig ha en god hälsa och säger sig
aktivt ta ansvar för sin hälsa. Företaget har ett
aktivt hälsofrämjande arbete för att förebygga
sjukskrivningar och för att sjukskrivna snabbare
ska komma tillbaka i arbete. Sjuktalen för
Sveriges Radio har successivt sjunkit och har
under flera år legat under tre procent. Även
andelen långtidssjukskrivna i förhållande
till den totala sjukfrånvaron fortsätter att
minska. Sveriges Radio är ett friskt företag
där ungefär 60 procent av alla anställda inte
har någon sjukdag överhuvudtaget. Med­
arbetarna får årligen 1 500 kronor för olika
friskvårdsaktiviteter.
FÖRDELNING KVINNOR OCH MÄN
PER YRKESKATEGORI PROCENT dec 2010
Program­medarbetare
51
49
Tekniker
9
91
Administratörer
73
27
Musiker
38
Arbets­ledare
Chefer
62
53
47
43
Totalt
57
45
55
KVINNOR
MÄN
MEDARBETARSTRUKTUR dec 2010
Antal anställda fördelat på 2 148
Tillsvidareanställda
1 682
Programanställda / Vikarier / Övriga
466
224 / 133 / 109
Download