Bedömning av presentation - Luleå tekniska universitet

advertisement
Luleå tekniska universitet Systemteknik Håkan Jonsson 2009‐10‐06 D0015E Bedömning av presentation Momentet om pågående forskning examineras genom en muntlig presentation inför resten av kursen och inbjudna medlemmar ur projekt som undersökts. Presentationen ska vara begriplig, hålla sig till ämnet och inte utelämna något väsentligt för att vara godkänd. Varje gruppmedlem ska aktivt bidra vid presentationen och i någorlunda lika omfattning som alla andra i gruppen. Läraren bedömer under pågående presentation såväl gruppens som enskilda gruppmedlemmars prestation enligt kriterierna på sidan 2. Dessutom bedöms i vilken mån frågorna i instruktionens bilaga A har behandlas. Gruppens medlemmar får efter presentationen själva bedöma (rangordna) vilka 3 gruppmedlemmar de anser bäst och mest bidraget i 1) förberedelserna och 2) genomförandet. Läraren samlar in dessa och tar hänsyn till dem vid betygsättningen. Bedömning av grupp: ____________________ Innehåll
Ämne och gruppen presenteras:
Håller sig till ämnet:
Struktur
Välstrukturerad?
Inledning och avslutning tydliga?
Olika delar väl sammanbundna?
Överlämning mellan presentatörer funkar?
Inga störande avbrott?
Presentationsteknik
Alla deltar?
….. tar kontakt med åhörarna?
….. har ögonkontakt med alla (ej bara några)?
….. talar fritt (med stöd)?
….. hanterar frågor bra?
Hjälpmedel
Tydliga bilder mm?
Presenteras väl?
Tidsplanering
Presentationen tar högst 15 min?
Fördelningen mellan personer jämn?
Bilaga A: Frågor att söka svar på 1. Vad heter projektet? a. Fråga efter formell titel, om sådan finns. Även förkortning, där sådan finns. b. Ibland har projekt nästintill obegripliga titlar(!). Låt då forskarna även formulera en alternativ titel till er som ni kan förstå. 2. Personer i projektet: a. Vilka personer är involverade? Börja t ex med alla som är närvarande vid intervjun och fråga sedan efter andra. b. Vilken roll, i stort, har var och en av dem? Typiska roller kan vara forskare, forskarstuderande, handledare, administratörer, projektledare, tekniker etc. c. Vad innebär rollerna? d. Var är de anställda? LTU? Institution? Avdelning? Företag? Annat? e. Vilken utbildning har de? (Ev inte relevant för alla kategorier t ex administratörer och projektledare.) 3. Projektets syfte: a. Vad går projektet ut på – vad vill man uppnå? b. Varför genomförs projektet överhuvudtaget? c. Vilken är bakgrunden och anledningen till att projektet startats? 4. Vad har man/andra tidigare uppnått, dvs vilka tidigare upptäckter och arbeten bygger projektet på och hur är detta projekt relaterat till dem? 5. Genomförande: a. Hur genomförs projektet rent praktiskt? Hur jobbar man? När? Var? Vem bestämmer vad? b. Vilken utrustning används? c. Vilken kunskap och vilka färdigheter har man (tror man sig komma ha) användning av? d. Vilka andra samarbetar man med t ex andra universitet eller företag? e. Hur administreras projektet? f. Hur finansieras det? g. Hur känns det att forska...? h. Vad gör en lycklig och vad är besvärligt med att jobba i detta projekt? 6. Vilka konsekvenser kommer projektet att få för dels samhället och dels enskilda individer vad avser t ex a. tekniskt framåtskridande, b. ökat företagande, c. hållbar utveckling, d. ökad demokrati, e. samhällelig sårbarhet, f. personlig integritet, g. jämställdhet och h. internationalisering? 7. Vad är den största drivkraften bakom att var och en av projektmedlemmarna vill arbeta i projektet? 
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards