Artistpresentation

advertisement
Musikuppgift – artistpresentation
Uppgiftens syfte
Den här uppgiften spänner över 3 av skolans ämnen – bild, musik och svenska.
Du ska ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:
…resonera och skriva om musikens påverkan på dig och andra människor. Hur din valda
artist påverkar dig och andra. (musik)
…arbeta digitalt med bilder i datorn och presentera ett ämnesområde med bild, text och
länkar i datorprogrammet Power Point. (bild)
…uttrycka dig i tal ock skrift, och anpassa ditt tal och skrift till uppgiften och de som lyssnar,
samt söka information från olika källor och värdera dessa. (svenska)
Centralt innehåll
Bild
 Framställning av berättande och informativa bilder till text.
 Redigering i datorprogram.
 Verktyg för digital bildbehandling.
Musik
 Ljudets och musikens fysiska, tanke-och känslomässiga påverkan på människan i olika
sammanhang.
 Intryck samt upplevelser av musik.
Svenska
 Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.
 Disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.
 Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel
faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad
och typiska språkliga drag. (i det här fallet en biografisk text – om en person)
 Texter som kombinerar ord, bild och ljud.
 Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen
hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för
att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan
påverka en presentation.
 Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord (xfältare)
 Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel via sökmotorer på
Internet.
 Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
Upplägg och genomförande
Inledningsvis ska vi tillsammans enas om hur många saker vi ska forska fram om valda
artister – d v s hur många fält vi ska ha i vår ”x-fältare”. Den görs för hand på A3-papper.
Därefter ska du komma på vilken artist du vill samla fakta om.
Sedan letar vi fakta på Internet och sammanställer den.
Presentationen ska redovisas i programmet Power-point.
Presentationen görs muntligt inför klassen med Power-point.
Krav
 Minst 1 bild ska vara med i presentationen och den ska vara behandlad genom
programmet Photofiltre.
 Minst 1 länk till t ex You tube ska göras i presentationen.
 Alla fält i din ”x-fältare” ska redovisas i din presentation.
 Din presentation ska ha minst 4 sidor varav en är en framsida och en avslutningssida där
du redovisar dina källor.
 I din presentation måste du beskriva varför du valt artisten och hur den påverkar dig och
vilken genre den tillhör.
Exempel på frågor att ha med under sista punkten:
 När lyssnar du?
 Var lyssnar du?
 Varför lyssnar du?
 Hur ofta?
 Hur känner du dig då du lyssnar?
 Varför tror du den här artisten är populär/inte så populär?
Tid
Ca 6 lektioner
Bedömningskriterier
För att bli godkänd på uppgiften måste din presentation…:
1…innehålla minst 4 Powerpoint-sidor
2…ha minst en länk till en Internetsida
3…ha minst en bild bearbetad i Photofiltre
4…innehålla lämplig fakta för en biografisk text
5...innehålla valda källor
6…innehålla omdömen om vald artist/musik – hur den berör, gör med dig/andra
7…förberedas och göras muntligt inför klassen
Lycka till, Andreas
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards