Måste vi kategorisera för att kunna erbjuda

advertisement
Includekonferens 11-12 maj 2011, Malmö högskola. Tema: Studenter med
funktionsnedsättning
Abstract
Måste vi kategorisera för att kunna erbjuda likvärdiga möjligheter?
Ingrid Ademar, samordnare för studenter med funktionsnedsättning, Malmö högskola
Elna Johansson, dyslexipedagog, Malmö högskola
Lena Johansson, samordnare för studenter med funktionsnedsättning, Malmö högskola
Lena Lang, universitetslektor, Malmö högskola
Internationella konventioner visar på värdet av utbildning för alla i ett samhälle. Vidare
påtalas värdet av att nödvändiga steg tas för att säkra möjligheter till högskolestudier. På ett
nationellt plan har statliga myndigheter ett särskilt ansvar och ska föregå med goda exempel i
arbetet med att göra samhället tillgängligt för alla. Presentationen problematiserar kring hur
den svenska högskolan lever upp till dessa direktiv. På vad sätt tillgänglighet har utvecklats
under senare år belyses såväl genom goda exempel som med exempel på att det fortfarande
finns tillgänglighetsbrister.
Syftet med presentationen är att problematisera kring inkludering och studenter med
funktionsnedsättning i högskolan. I kortfattad presentationsform ges ögonblicksbilder på hur
studenter kan uppleva sin verklighet i högskolan. Medan en högskolestuderande finner sig väl
mottagen, som en i gruppen och där problem löses löpande och utan omvägar, kan en annan
”kämpa som en tiger” på egen hand, utan förståelse för hur miljön kan påverka den enskildes
möjligheter, såsom exempelvis möjligheterna att examineras i enlighet med kursplanens
angivna former. Härutöver framkommer hur studieresultat kan gestalta sig för
högskolestuderande med och utan dyslektiska svårigheter.
Med stöd i presentationen i sin helhet manar presentationen till eftertanke kring om
kategorisering är förenlig med inkludering och om kategoriseringen är nödvändig för att
likvärdiga möjligheter till högskolestudier ska kunna erbjudas.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards