Kommunikativt ledarskapsindex 2015

advertisement
Kommunikativt ledarskapsindex 2015
Svart text = frågor från befintliga perspektiv i
medarbetarenkäten
Grön text = tilläggsfrågor utifrån de kommunikativa
förmågorna
Tydlighet
• Min närmaste chef är tydlig i sin kommunikation.
• Min närmaste chef har tydliggjort hur vi ska nå arbetsplatsens mål.
• Målen är tydliga
• Min närmaste chef är konsekvent i sitt agerande
• Min närmaste chef är bra på att sätta saker i ett sammanhang och
förklara bakgrunden till beslut.
Lyhörd
• Jag känner att min chef lyssnar på mig och på vad jag har att säga
• Min chef efterfrågar återkoppling på sitt sätt att kommunicera
• Min chef finns tillgänglig för mig när jag behöver
Återkoppling
• Jag får klara besked från min närmaste chef om vad som
förväntas av mig i arbetet.
• Förutsatt att jag gjort ett bra jobb så får jag reda på det av min
närmaste chef.
• Förutsatt att jag gjort ett dåligt jobb så får jag reda på det av min
närmaste chef.
• Min chef återkopplar kontinuerligt hur vi ligger till utifrån ställda
mål
Engagemang/delaktighet
• Jag har möjligheter att kommentera/ha synpunkter på den
information som jag får från min närmaste chef.
• Jag har möjlighet att påverka beslut som tas på min
arbetsplats.
• Jag tar ansvar för att hålla mig informerad
• Jag tycker att jag har tillgång till tillräcklig information för att
kunna vara delaktig i dialogen på arbetsplatsen
• Min närmaste chef bidrar till att jag får utrymme, kommer till
tals och blir hörd i arbetsgruppen
• Min chef välkomnar synpunkter och idéer.
Download