Att vattna det goda

advertisement
Vattna på det goda
vi vi
kopierar
medstolthet
stolthet
ViVi
ärär
inte
unika,
inte
unika,
snor med
Ingen strävar mot att göra fel,
vi behöver arbeta mer för att göra lika
Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad,
i brist därpå avskydd och föraktad. Man vill ingiva
människorna något slags känsla. Själen ryser för tomrummet
och vill kontakt till varje pris som helst
(Hjalmar Söderberg, Doktor glas 1905)
Vikten av feedback
Tillsynens metod, att ge feedback
–
–
–
–
Positiv feedback – förstärker önskvärt beteende
Negativ feedback – begränsar förändring
Blandad feedback
Obefintlig feedback - ?
Tillsynens syfte
Tillsyn utgör ett medel för att se till att demokratiskt fattade
beslut genomförs på det sätt som statsmakterna har avsett.
Sett ur ett bredare demokratiskt perspektiv ska tillsynen bidra
till att upprätthålla respekten för folkviljan. Tillsynen ska
omöjliggöra, eller i vart fall försvåra, att brott mot lagar och
förordningar förblir oupptäckta
(Statskontoret 2012)
Tillsynens innehåll
• Vad vill vi åstadkomma?
• Hur ska arbetet vara meningsfullt?
• Hur gör vi det?
• Vad är vårt uppdrag?
Vårt uppdrag
Kontrollera och tillse lagstiftningens efterlevnad
Vi
lyckas
när
Vi kontrollerar att
företagen
lyckas
det är bra
Effektiv rättssäker handläggning
En lärande organisation
Kunniga, tillgängliga inspektörer som arbetar med nyfiket och
uppskattande förhållningssätt för goda och givande möten
Modell
Vi undersöker….
Vad behöver
utvecklas i
verksamheten?
Vad kan
utvecklas i
verksamheten?
Kontrollera att
det är bra!
Vi arbetar med det enskilda objektet för att flytta det framåt.
Vi tänker
• att vår roll är att bekräfta företag som arbetar bra
• att genom bra återkoppling ger vi stöd till de företag som är på
väg
• att genom tydlig och sorterad återkoppling få igång de företag
som inte har tillräcklig kunskap och/eller vilja.
Mål att minska tillsynsbehovet
Inte minska tillsynsfrekvensen – kontrollera att det är bra, ofta
Vad behöver
utvecklas i
verksamheten?
Vad kan
utvecklas i
verksamheten?
Kontrollera att
det är bra!
Uppsala kommuns arbetsgivarpolicy
Uppsala kommun ska ha medarbetare som
• är medskapande
• tar initiativ till förbättring och utveckling av verksamheten
• har medborgaren/brukaren i fokus
Vägval i vår kommunikation
• Vår viktigaste relation är kunden
• Vår strategi att skapa goda möten genomsyrar all vår
kommunikation
• Vi delar med oss av vad vi kan och vad som gäller på ett sätt
som alla förstår
• Vi är trygga i myndighetsrollen
(MHN Uppsala, Kommmunikationsplattform 2012)
Jobba inifrån och ut med ett
utifrånperspektiv
•
•
•
•
•
•
Konsultativt förhållningssätt
Sorterad återkoppling och skuggning
Klart ledarskap – några är chefer, alla leder
Risk och erfarenhetsbaserad tillsyn
Samarbetsklimat
Reflektionsgrupper
Vi skapar goda interna möten som vi tar med
ut när vi möter våra kunder
Konkret gör vi så att vi…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
påminner oss själva om vikten av goda möten
tränar färdigheter som behövs för goda möten
har ett uppskattande förhållningssätt i våra möten
frågar nyfiket och lyssnar aktivt
tänker att företaget ska lyckas
söker bevis på att det fungerar
ger positiv återkoppling i tal och skrift
ger negativ feedback när det behövs
tar in och efterfrågar återkoppling på vårt arbete
Det vi vill ska växa…
…måste vi vattna
Har något förändrats?
•
•
•
•
•
Egna erfarenheter
Medarbetarenkät
Erfarenhetsbedömningar
Kunskaper hos företagen
NKI – egen undersökning
Har något förändrats?
•
•
•
•
•
Egna erfarenheter
Medarbetarenkät
Erfarenhetsbedömningar
Kunskaper hos företagen
NKI – egen undersökning
Vad säger kunderna själva om vår utveckling och vad vill de möta?
Nyckeltal bemötande
• 2010 var 60 % av de kunder som svarade i undersökningen
mycket nöjda med bemötandet (svarat 8-10)
• 2012 var 75 % av de kunder som svarade i undersökningen
mycket nöjda med bemötandet
Positiv återkoppling
• Vår handläggare har varit lysande
• Det är bra som det är
• Livsmedelskontrollen har blivit ljusår bättre de 3 senaste
åren
• Vi samarbetar i det närmaste med miljökontoret, de är
oss till stor hjälp
• Tack för att ni finns
Är vi framme?
Vi har bara börjat….
Download