Typ av intervention och strategi, arbetsblad

advertisement
Hållbarhet i förbättringsarbete
Typ av åtgärd
Strategitips enligt Scheirer
1.
Åtgärder som genomförs 2.
av enskilda
3.
4.
Åtgärder som kräver
samordning mellan
personal inom samma
organisation
Nya riktlinjer, tekniker,
behandlingsmetoder
Kapacitetsplanering
eller effektivisera
infrastruktur
1.
2.
3.
4.
Bredskaliga systemförändringar
Administrativt stöd och ledarskap extra viktigt.
Multiprofessionell utbildning.
Hur väl överensstämmer åtgärden med organisationens vision
och övriga program och riktlinjer?
Om åtgärden är beroende av bidrag - skapa en långsiktig
gemensam ekonomisk plan.
Intensiv implementeringsperiod.
Teknisk support.
Synliggör konstant, mätningar och feedback hur gör vi?
•
•
Kontinuitet i kunskap.
Behåll kompetent personal och säker ställ att kompetensen alltid
finns.
Beroende av det politiska klimatet.
•
Partnerskap eller
samverkansstrukturer
mellan olika
organisationer
Implementera ordentligt.
Utbilda de som ska utföra jobbet.
Prestationsbaserad ersättning kan fungera som start.
Motivation är A och O! Konstant feedback nödvändig för att
behålla motivationen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Din strategi
Stort behov av gemensamma mötesplatser som skapar värde för
alla deltagare (så att alla fortsätter att komma).
Fundera hur du lyckas behålla engagemanget i alla organisationer.
Fortsätt att fokusera på nya gemensamma problemområden,
förbättringsmöjligheter.
Behöver lång tidsperspektiv.
Säkerställ ekonomiska förutsättningarna.
Starkt beroende av om patienter eller mottagare inser värdet av
nya systemet och förespråkar det ändrade systemet.
Ekonomi och politisk turbulens påverkar systemet.
Ständig feedback och resultatuppföljning.
Starkt beroende av kontext, svårt att kopiera till en annan kontext.
Bearbetning, text och layout - Qulturum, Region Jönköpings län
Linking Sustainability Research to Intervention Types, Mary Ann Scheirer; Am J Public Health. 2013, Apr;103(4):e73-80. doi: 10.2105/AJPH.2012.300976.
2016-08-08
Download