Preferenserna

advertisement
I
Tillhörighet
& Trygghet
II
III
Opposition
& Konflikt
Tillit &
Struktur
finns vi som grupp?
IV
Arbete &
Produktivitet
Källa: Susan A Wheelan
Syfte. Uppdragsbeskrivning.
ska vi göra?
Mål. Roller.
jobbar vi tillsammans?
Spelregler. Mötesfacilitering.
är vi?
Lära känna varandra för att öka tillit och trygghet. Ge och ta emot feedback.
1
Ber – om feedback
Vad andra vet
om mig
Ger – visar mig/öppenhet
Vad andra inte
vet om mig
Vad jag vet om mig själv
ARENA:
En medarbetare med hög
självkännedom, som är tydlig
och öppen. Kollegorna behöver
inte gissa vad medarbetaren
står för, vilket gör att
tryggheten ökar.
Vad jag inte vet om mig själv
BLINT:
En medarbetare som gärna talar
om för andra vad den tycker, men
är inte själv öppen för att ta emot
andras åsikter. Det blockerar
kommunikationen.
Den öppne är en medarbetare
med stor arena.
FASAD:
En medarbetare med stor fasad
ger lite feedback, men vill veta
mycket. Visar inte mycket av sig
själv, vilket kan leda till misstro
hos kollegorna. De blir då
återhållsamma med
information.
Tyckaren är en medarbetare med
ett stort blint jag.
OKÄNT:
En medarbetare som är svår att
lära känna. Det leder till att
kollegor inte vet vad den tänker
och känner. Får svårt att skapa
kontakt.
Frågaren är en medarbetare
med stor fasad.
Musslan är en medarbetare med
ett stort okänt jag.
Källa: Johari fönster; Joe Luft och Harry Ingram
Preferenserna
Extravert
-
3
Introvert
Vart riktar du först din energi?
Sinnesförnimmelse
-
Intuition
Hur hanterar du helst information?
Tanke
-
Känsla
Hur föredrar du att fatta beslut?
Bedömning
-
Perception
Hur förhåller du dig till omvärlden?
Problemlösning i en grupp
S
N
Klarläggning av den konkreta verkligheten
Hur problemet yttrar sig
Observation - datainsamling
Se helheten, sammanhang
och lösningsmöjligheter
T
F
Objektiv, analytisk och logisk
bedömning av lösningsförslag
Löser förslaget problemet?
Konsekvensanalys.
På processidan:
Bidrar till gruppens
samarbete genom att
försöka att förena synpunkter
På innehållssidan:
Bidrar med personliga
bedömningar, t.ex. om
mänskliga, etiska och moraliska faktorer
Källa: Decision Dynamics
Download