Militia Immaculatae - Sankt Franciskus Katolska Församling

Helige Maximilian Maria Kolbe
(1894-1941, himmelska födelsedag 14 augusti)
Novena: 5 - 13 augusti
Festdag: 14 augusti
Skyddshelgon för journalister, familjer, fångar, Pro Life-rörelsen,
samt mot droger
Gråbroder - Conventualfranciskan
Ave Maria Publikationer - Gråbröderna
1
”Den som låter Maria få fria händer i sin rätt att verka med oss,
öppnar på ett naturligt sätt vägen för den oemotståndliga Gudomliga
föreningen med vår själ… Vår helgelse beror på Maria: det är hennes
specialitet.”
Helige Maximilian Maria Kolbe
Några funderingar kring helgonets liv
av
Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv
Årtalen 1894-1941 skulle kunna stå på gravstenen för den polske
conventualfranciskanen (gråbrodern) Maximilian Maria, eller
Rajmund Kolbe, som var hans namn vid inträdet i orden vid 17 års
ålder. Men han fick aldrig vare sig en grav eller gravsten då hans
jordiska kvarlevor kremerades i Auschwitz dagen efter att han blivit
dödad genom en giftinjektion i en hungerbunker, på vigilien till
firandet av Marias upptagning i himmelen, den 14 augusti.
När vi besöker kyrkogårdar och ser alla årtal undrar man ibland vad
som gömmer sig i det lilla strecket mellan födelse- och dödsår. Hur
har den personen fyllt denna tid? Vår medbroder, Maximilian Maria,
fick endast 47 år på sig att förbereda sig inför evigheten, men det
gjorde han så väl och medvetet att den universella Kyrkan än idag
minns honom och tackar Gud för hans liv och gärning.
Känd är visionen Maximilian fick vid tiden för sin första kommunion
år 1906, en händelse som skulle prägla hela hans liv. Guds Moder
visade honom två segerkransar, en vit för livslång jungfrulighet och
kyskhet och en röd för martyriet. Maria frågade honom vilken av de
båda han valde. Kolbe svarade att han ville ha båda kronorna.
Förtroendet för Guds Moder skulle bli en ledtråd i Maximilians liv.
”Att leva, verka och dö för Immaculata, den Obefläckade Jungfrun”,
var Maximilian Marias motto som hans medbröder i orden var mycket
bekanta med. Den kvinna som Gud själv haft ett så oändligt förtroende
för att han anförtrodde henne uppdraget att föda sin enfödde Son,
vilken i sin tur anförtrodde de sina i hennes vård och till hennes
ledning, blev drivkraften för Maximilian, sin dåliga hälsa till trots, att
år 1927 grunda det hittills största franciskanklostret i världen:
2
Niepokalanow (den Obefläckade Jungfruns stad) utanför Warszawa.
Tio år tidigare, den 16 oktober 1917, hade Kolbe, tillsammans med
sex medbröder i conventualfranciskanernas seminarium i Rom,
grundat den numera världsvida andliga rörelsen Militia Immaculatae
(Marie härskara). Mariastaden är ett enormt kloster med sina 140
bröder som än idag har uppgiften att sprida Evangeliet genom
mariansk press. Grundandet av ett liknande kloster gjordes även i
Japan. Kolbes marianska andlighet präglades av insikten om Marias
universella roll som Förmedlaren av all nåd.
Många medbröder på Maximilians tid ifrågasatte hans apostolat med
dyra tryckpressar mm. Var det verkligen franciskanskt? Ingen som
någorlunda känner till den helige Franciskus av Assisi kan betvivla att
Maximilians innerliga kärlek och vördnad för Maria inte också
delades av ordensgrundaren. Finns det föresten något av Kyrkans
helgon som inte är marianskt på ett eller annat sätt? Den 10 oktober
1982 helgonförklarade Johannes Paulus II vår medbroder och
poängterade i sin predikan att Kolbe verkligen var en sann son till
Assisis lille fattige genom att kalla honom för ”en Franciskus i vår
tid.”
Vigningen till den Obefläckade Jungfrun, Immaculata, var för
Maximilian en livsstil som han ville förmedla till medkristna i hela
världen. Marias liv var tjänst, en Gudstjänst, till det yttersta. Det
innebär att säga JA till allt som Gud vill och att ha ett obegränsat
förtroende för Guds vilja. Kolbe såg denna vigning som en tjänst för
Kyrkan och med Maria vädja för ”den Heliga Kyrkans alla fiender”,
som vi medlemmar i Militian ber i den dagliga vigningsbönen. Här ser
vi hur kärleken till Kyrkan är ett av de främsta kännetecknen för en
sann mariansk andlighet. Vigningen till Maria var också inspiration
och stöd för att uppfylla det som Herren inbjuder oss till: en
självutgivande kärlek utan gränser. ”Ingen har större kärlek än den
som ger sitt liv för sina vänner.” Med detta citat från Johannes
Evangelium (15:13) inledde Johannes Paulus II sin predikan vid
helgonförklaringen av Kolbe. Påven förklarade Kolbe för att vara en
’kärlekens martyr’. Om vår kärlek till nästan är autentisk och omsluter
alla, likt Marias och hennes Sons kärlek, ja, då måste den få
konsekvenser. För Maximilian var det att ta en annan medfånges plats
inför en avrättning i koncentrationslägret. ”Jag är katolsk präst och jag
3
vill ta hans plats, för han har hustru och barn.” Säger Kolbe inför den
högst förvånade lägerchefen Fritz. Kan någon verkligen frivilligt offra
sitt liv för någon annan? Helige Maximilian Maria fyllde den fruktade
dödsbunkern med rosenkransbön, hymner och tröstande ord. Han
skulle under två veckor ledsaga samtliga i bunkern genom sitt stöd
och sina böner till en ’salig död’.
”Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag.” Aposteln Paulus ord
i Galaterbrevet 6:2 är en utmärkt sammanfattning av Maximilian
Maria Kolbes liv. Han fyllde sina 47 år med verklig och
handlingskraftig kärlek till Gud och medmänniskor, in i det sista. Kan
man leva sitt liv på ett bättre och mer meningsfullt sätt?
Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv
Sankt Franciskus Kloster, Jönköping
År 2015, 75-års jubileet efter helgonets martyrdöd
Be för oss, Helige Maximilian Maria
att vi blir värdiga Kristi löften.
Helige Maximilian Marias Böner
i urval
Jag tillber Dig, Heliga Treenighet
år Himmelske Fader, jag tillber Dig därför att Du har låtit Din
enfödde Son vila i Marias obefläckade sköte.
Guds Son, jag tillber Dig därför att Du har velat växa i Marias
sköte och bli hennes sanne Son.
Helige Ande, Dig tillber jag därför att Du har velat forma Guds Sons
Kropp i Marias obefläckade sköte.
Allraheligaste Treenighet, jag tillber Dig, Du som är en Gud i tre
Personer för att Du har velat upphöja den Obefläckade Jungfrun på ett
sådant gudomligt sätt.
V
4
Jag vill aldrig upphöra, varje dag, så fort jag har vaknat från min sömn
att tillbe Dig i all ödmjukhet, Du gudomliga Treenighet. På knä med
blicken mot jorden vill jag upprepa: Ära vare Fadern och Sonen och
den Helige Ande såsom det var av begynnelsen nu är och ska vara
från evighet till evighet. Amen.
Bön om Guds Vägledning
in Gud, min enda lycka, hur kan jag få en fullkomligare kunskap
om Dig? Jag ser på Din skapelse och är full av beundran. Jag
tackar Dig och älskar Dig, men det räcker inte för mig och det
vet Du. För jag varken ser eller hör Dig. Jag vill så gärna bli som Du,
enligt Din Vilja, men hur ska det ske? Du är Ande, jag är en skapelse.
Visa mig hur jag ska bli alltmer lik Dig, Helige Ande, upplyft till det
gudomliga livet.
M
Tala om för mig vem du är
aria, Himmelens och jordens Drottning, jag vet att jag inte är
värdig att närma mig dig, men då jag älskar dig så mycket vågar
jag be dig vara så god och tala om för mig vem du är. Jag skulle
vilja lära känna dig bättre, så att jag alltmer kan älska och ära dig med
en iver som inte känner några gränser. Och jag skulle vilja berätta för
andra vem du är, så att allt fler människor kan lära känna dig och älska
dig mera, så att du kan bli alla människors Drottning, Drottningen i
alla hjärtan som slår på denna jord. Några känner inte ens ditt namn,
andra vågar knappast se på dig, åter andra tror att de kan nå sitt livs
mål utan dig. Det finns många människor som älskar dig men få som
på grund av kärlek till dig är beredda till allt: möda, lidande, ja till och
med att offra livet.
När ska du bli Drottning i allas hjärtan? När ska jordens invånare
erkänna dig som Moder?
När ska vår Himmelske Fader bli en verklig fader och alla människor
bröder?
M
Högtidlig Vigningsakt till Immaculata
Följande vigningsakt används vid formell upptagning av nya medlemmar i MI
(Militia Immaculatae – Marie Härskara). Ämnad för Mariadagar under kyrkoåret
och förnyelse på årsdagen av upptagning eller inskrivning i MI
5
O
befläckade Jungfru, Himlarnas och jordens Drottning,
syndarnas Tillflykt och vår kärleksfulla Moder, till vilken Gud
ville anförtro förmedlingen av all barmhärtighet.
Jag N., ovärdige syndare, ber i all ödmjukhet att få tillhöra dig helt
och fullständigt.
Gör med mig, min kropp, min själ, mitt liv, min död och mitt eviga
liv, såsom du vill.
Använd mig så som du anser bäst, utan förbehåll, för att det ska
uppfyllas som är sagt om dig: ”Hon ska krossa ditt huvud; du ensam
har förintat alla villoläror i hela världen”.
Låt mig få bli ett användbart redskap i dina obefläckade och
barmhärtiga händer för att din ära må skina allt starkare och klarare i
mörkret hos många vilsegångna och likgiltiga själar och för att kunna
utbreda så mycket som möjligt, Jesu Heliga Hjärtas Rike.
Där du är närvarande triumferar alltid omvändelsens och
heliggörandets nåd, för all nåd kommer genom dina händer till oss
från Jesu Heliga och Barmhärtiga Hjärta.
”Vem är hennes fiende? Det är allt som är fläckat av synd, allt som
inte leder till Gud, allt som inte är äkta kärlek och allt som kommer
från den djävulska ormen, Satan. Han är hennes fiende! I fiendskapen
finns alla våra fel, tillkortakommanden och synder. I vigningsakten
ber vi henne om styrka mot vår själs fiende, djävulen. Det är för detta
ändamål som all devotion finns, all bön och alla sakrament. Vi
använder dem för att få kraft att vinna över alla dessa hinder i vår
strävan efter Gud i en alltmer brinnande kärlek och för att till sist bli
helt förenade med Gud, ja, gå in helt och fullt i Gud.”
Helige Maximilian Maria Kolbe
Ur Förklaring till MI:s Högtidliga Vigningsakt
Daglig Vigningsbön till Immaculata
befläckade Jungfru, min Moder Maria, till dig förnyar jag i dag
och för alltid överlåtelsen av mig och hela mitt liv, så att du kan
använda mig för själarnas väl. Det enda jag ber dig om, min
Drottning och Kyrkans Moder, är att få samarbeta troget i din mission
för Kristi Rikes ankomst.
O
6
Jag överlåter därför, Marie Obefläckade Hjärta, min bön, mina
gärningar och uppoffringar denna dag, och under resten av mitt liv, för
syndarnas omvändelse och för alla människors frälsning.
O Maria, avlad utan synd, be för oss som tar vår tillflykt till dig och
för dem som underlåter att göra det, särskilt för den Heliga Kyrkans
alla fiender och för alla dem som vi anbefaller åt ditt beskydd. Amen.
MI´ s alternativa överlåtelsebön
befläckade Jungfru, Kyrkans Moder och min Moder Maria, jag
överlåter mig helt och fullt åt dig och bejakar helhjärtat det
projekt av nåd som den Himmelske Fadern från evighet haft för
mig och som jag dagligen med glädje tar emot ur din Sons händer.
Hjälp mig att formas av den Helige Ande och att bli ett välsignat
redskap för utbredandet av Guds Rike genom trohet mot den kallelse
som jag har fått ta emot, i gemenskap med alla bröder och systrar,
särskilt de fattigaste och de som är mest i behov av försoning.
Därför ger jag dig, Maria, alla mina böner, gärningar och uppoffringar
denna dag.
O Maria, avlad utan synd, be för oss som tar vår tillflykt till dig och
för dem som underlåter att göra det, särskilt för den Heliga Kyrkans
alla fiender och för alla dem som vi anbefaller åt ditt beskydd. Amen.
O
Det Marianska Löftet
illåt mig att vörda Dig, Allraheligaste Jungfru.
Tillåt mig att vörda dig genom mina förpliktelser och
personliga uppoffringar.
Tillåt mig att leva, arbeta, lida, förtäras och dö för dig.
Tillåt mig att leda hela världen till dig.
Tillåt mig att bidra till en allt större upphöjelse av dig, till den allra
största upphöjelsen av dig. Tillåt mig att ge dig en sådan ära som du
förut aldrig har fått.
Tillåt andra att överträffa mig i sin iver för din upphöjelse och mig att
överträffa dem, så att i en värdig tävlan din ära alltmer ökar, allt
snabbare, allt intensivare, så som Gud önskar, Han som har skapat dig
på detta outsägliga sätt, högre än alla andra varelser. Endast i dig har
Gud vördats utan jämförelse mer än i alla sina heliga. Amen.
T
7
Överlåtelse till Immaculata
aria, min Drottning och Moder, välsignad är du i evighet som
tänker på mig, trots allt mitt högmod och självkärlek. På
Domens Dag ska alla förstå att det var du som gav mig allt och
min litenhet. Välsignad är du i all evighet, Immaculata! Jag tillhör dig
för evigt till kropp och själ, hela mitt liv, min död och evighet. Gör
med mig vad du vill och jag ska vara nöjd. Om du vill att jag ska
lämna denna värld i detta ögonblick, så må så ske, eller senare, må då
detta ske. Jag är din, min älskande Moder.
M
Bön till Maria om Hjälp
ära Moder, jag vet inte vad detta ska leda till, men jag ber dig
att göra med mig och oss alla som du önskar för Guds större
ära. Jag tillhör dig, min Obefläckade Moder, men du ser också
hur ömkansvärd jag är i all min självkärlek. Om du släpper mig för ett
ögonblick kommer jag genast att falla i de mest fruktansvärda synder
och gå mot helvetet. Men trots att jag inte förtjänar det, så överger du
mig inte, utan vägleder mig på den rätta stigen. Därför kommer jag
inte att falla utan bli ett helgon, ja, ett stort helgon.
K
”Om djävulen kunde anropa den Heliga Jungfrun med bara namnet
’Maria’ för sin egen frälsning, så skulle han komma omedelbart till
Himmelen. Hur mycket mer hjälper inte detta Namn oss människor
när vi befinner oss i livets svåra situationer.”
Helige Maximilian Maria
den 20 november 1941
Den Helige Maximilian Marias främsta ”knep” till helighet var
vigningen till Immaculata – den Obefläckade Jungfrun Maria!
Han ville erbjuda denna väg till helgelse för alla. Vigningen till Maria
kallas även för ”genvägen till helighet” av flera helgon.
Gå även du denna väg! Vänta inte!
Vig dig till Maria genom den världsvida marianska andliga rörelsen:
Militia Immaculatae
(Marie Härskara)
Bakgrund: År 1917 grundade i Rom den Helige Maximilian Maria
Kolbe tillsammans med några medbröder (Conventualfranciskanerna-
8
Gråbröderna) den internationella andliga rörelsen MI (Marie
Härskara) med numera över fyra miljoner medlemmar.
MI upprättades i Sverige år 1993.
Mål: Dess grund är vigningen till den Obefläckade Jungfrun och
målet är att genom vigningen till Immaculata delta i Kristi Rikes
utbredande.
Hur man blir medlem: Genom A) ge sitt namn till MI:s nationella
säte (hos Gråbröderna), eller B) genom en upptagningsceremoni av
MI:s kyrklige assistent eller en av honom delegerad präst.
Medlemskap i MI är reserverat för katoliker (dock inte för dem som
trätt ur Katolska Kyrkan).
Åtagande som medlem: MI medlemmar ber dagligen den Helige
Maximilian Maria Kolbes vigningsakt till Immaculata samt bär den
s.k. Mirakulösa Medaljen som ett tecken på denna vigning. Möten
organiseras men ingen medlem är förpliktad att delta i dessa.
MI-medlemmarnas konkreta apostolat i Sverige är att i grundarens
anda ge stöd, genom bön och frivilligt ekonomiskt bidrag, till Ave
Maria Publikationers mission att gratis dela ut bönböcker och andlig
litteratur i landet.
Kortfattat:
- Skriv in dig i MI:s register (dvs. ge ditt namn till Pater Joseph
Maria i Jönköping) särskilt på en Maria-dag.
- Be vigningsbönen/överlåtelsebönen, om möjligt dagligen.
- Bär den s.k. Mirakulösa Medaljen (som du kan köpa hos alla
katolska bokhandlare och souvenirbutiker när du åker
utomlands. I Sverige kan du köpa den i S:t Maximilians Bokoch Presentbutik i Jönköping, Katolsk bokhandel i Stockholm
och Lilla Thérèse bokhandel i Göteborg.)
”Kärnan i MI består i att tillhöra Immaculata på ett ovillkorligt,
oåterkalleligt och obegränsat sätt. Med andra ord, MI-medlemmen
blir hennes egendom. Rörelsen kallas för ’Militia’ – ’härskara’ för att
de som vill tillhöra rörelsen inte begränsar sig till denna fullkomliga
vigning av sig själva, utan gör allt de kan för att erövra andras
hjärtan för Immaculata.”
Helige Maximilian Maria Kolbe
9
Helige Maximilian Maria Kolbes liv i årtal
”Jag skulle vilja bli till stoft för att kunna föras bort med vinden
och nå alla jordens hörn för att förkunna
Evangeliets Glada Budskap till alla!”
(Helige Maximilian Maria Kolbes ”profetia”)
8 januari 1894: föddes Rajmund Kolbe i Zdunska Wola, som andre
son till Julius och Marianna (Dabrowska) Kolbe. Pojken döptes
samma dag i församlingskyrkan. Föräldrarna var vävare men
Marianna arbetade även tidvis som barnmorska och öppnade
sedermera ett litet apotek. Fem barn föddes i familjen, men bara tre
söner levde till vuxen ålder. Alfons blev även han franciskan och
präst, Rajmund, som vi känner som Helige Maximilian Maria, och
Franciskus, som blev soldat och dog i Dachau.
29 juni 1906: Tar Rajmund emot sin Första Heliga Kommunion i
Pabianice, dit familjen flyttat för att få bättre arbete som vävare. En av
Kolbes grannar, Frans Pisalki, beskriver den unge Rajmund på
följande sätt: ”Han var alltid glad och hade en livlig intelligens. Men i
kyrkan var han alltid lugn och man såg hur han bad ivrigt. Även som
liten ministrerade han i Mässan och gick mycket villigt till kyrkan.”
1904-6: Visionen om de två Kronorna, en händelse som skulle få stor
betydelse i Rajmunds liv.
När Rajmund växte upp var han förtjust i att skoja och spela hyss.
En dag förebrådde hans mor Marianna honom med orden: ”Men vad
ska det bli av dig?” Pojken tänkte på dessa ord länge och han blev allt
mer lugn och betänksam. Vid tolv års ålder visar sig Guds Moder för
honom i Sankt Matteus församlingskyrka i Pabianice. Maria höll en
röd och en vit krona i sina händer. Guds Moder frågade Rajmund
vilken av dessa två kronor han skulle vilja ha och förklarar att den vita
kronan betyder kyskhet och den röda kronan martyriet.
Rajmund svarar till Marias glädje: ”Jag vill ha dem båda!”
1907: Pater Peregrine Haczela OFMConv predikar under brödernas
folkmission i Pabianice. Rajmund lyssnar noga och beslutar sig,
tillsammans
med
brodern
Frans,
att
träda
in
i
Conventualfranciskanernas – Gråbrödernas mindre seminarium i
10
Lvov. Inför nådebilden av Maria, Barmhärtighetens Moder, i stadens
katedral avlägger han löftet att ”strida” för Maria.
4 september 1910: Rajmund blir iklädd den franciskanska
ordensdräkten av Pater Peregrine Haczela OFMConv, som då var
provinsialminister. Rajmund får vid iklädningen inför novisiatet i
Lvov även sitt ordensnamn: Broder Maximilian.
5 september 1911: Broder Maximilian avlägger sina första
ordenslöften av kyskhet, fattigdom och lydnad (som det franciskanska
repets knutar är symbol för).
November 1912: Broder Maximilian blir skickad till vår Ordens
internationella prästseminarium i Rom, Seraphicum, för att studera vid
Gregoriana Universitetet.
1 november 1914: Broder Maximilian avlägger sin högtidliga
(livslånga) ordenslöften i Seraphicums kapell på Via San Teodoro 42
(som alla kan besöka). Det var vid sin profess denna dag som
Maximilian lägger till namnet Maria som ordensnamn.
22 oktober 1915: Doktorerar Kolbe i filosofi och börjar teologistudier
på vår Ordens påvliga fakultet San Bonaventura i Rom.
20 januari 1917: På dagen för 75-års jubileet för uppenbarelsen i San
Andrea della Fratte kyrkan i Rom för Alphonse Ratisbonne beslutar
sig Broder Maximilian under meditationen i seminariets kapell att
grunda en mariansk rörelse.
Förutom Kolbes djupa och innerliga kärlek till Guds Moder skulle de
antiklerikala frimurarna i Rom få den unge franciskanen att bilda en
”helig armé” under Marias banér för Kyrkans försvar och upphöjelse
samt verka för syndarnas omvändelse.
Broder Maximilian Maria hade med fasa bevittnat hur frimurarna
tågade genom Roms gator med en flagga som visade på hur Lucifer,
Djävulen, hade segrat över Ärkeängeln Mikael. På flaggan kunde man
läsa följande: ”Satan ska regera i Vatikanen och påven ska tjäna
honom.” Det var Roms borgmästare, Ernesto Nathan, som blivit
frimurare och som var upphovsmannen till denna manifestation.
När Kolbe kom tillbaka till seminariet anförtrodde han sig åt sina
medbröder och sa: ”Är det rimligt att Guds fiender engagerar sig på
11
detta sätt och vi sitter bara stilla och gör ingenting? Kanske ber vi,
men utan att agera. Vi måste ställa oss som redskap som är redo till
handling i Immaculatas händer. Vi måste använda oss av alla
godtagbara medel: förkunnelsen, mariansk litteratur, den Mirakulösa
Medaljen, vår bön och naturligtvis, ge gott exempel…”
1917: Under en fotbollsmatch med andra medbröder kommer blod ur
munnen på Broder Maximilian. Det visar sig att han lider av
tuberkulos. Detta ska han lida av under resten av sitt liv.
16 oktober 1917: På vigilien (=kvällen före) till Jesu Hjärta
visionären, Heliga Margareta Maria Alacoques festdag, grundar
Broder Maximilian, tillsammans med sex andra medbröder, den
numera världsvida andliga marianska rörelsen Militia Immaculatae –
Marias Härskara, i Conventualfranciskanernas – Gråbrödernas
prästseminarium i Rom.
Oktober månad känner vi som Rosenkransmånaden tack vare de
segrar de kristna vann flera gånger under historien efter det att man
bett Rosenkransen. Tre dagar innan Kolbe och medbrödern grundat
MI ägde den sjätte och sista stora uppenbarelsen rum i Fatima, 13
oktober 1917. Mer än 70 000 personer uppges ha varit vittnen till det
s.k. solundret, då solen, på Guds Moders tecken, första tycktes störta
ner mot jorden och sedan började snurra runt och gav underbara
färger. Detta var ett litet ”ytligt” provsmak på vilka underbara ting
som skulle ske när de troende verkar med Immaculata.
Men denna månad tänkte Kolbe även på att det var 400 år sedan (31
oktober 1517) som Martin Luther skrev sina 95 teser. Det blev
startskottet till nästan tvåhundra år av förföljelser och hat utan like i
Europa. Katolska kyrkor och kloster skulle skövlas, brännas och rivas
ner. En kultur och andlig skatt gick helt förlorad, för att inte tala om
alla de som mördades, oftast på ett ohyggligt sätt (exempelvis
Gråbrödernas martyrium i Holland, bland dem Pater Willehad från
Ystads kloster).
Ett annat olustigt ”jubileum” detta år var grundandet av Frimurarnas
Stora Loge i England år 1717. Man kan sammanfatta helt kort att
frimureriet är förgreningar som vill ta sig in i Kyrka och samhälle på
olika nivåer för att bryta ner allt som har med Guds och
Uppenbarelsens auktoritet att göra och sprida principer som motsäger
den naturliga lagen (t.ex. äktenskapets helgd) för att underminera
12
grunden för rättvisa och hederlighet mm.
Kolbes svar till allt detta är inte hämnd eller hat, utan var ”kärleken
som skapar”. Denna kärlek är att offra sig för ”alla själars frälsning”,
som han säger ett flertal gånger, eller som Aposteln Paulus skriver:
”Övervinna det onda med det goda” (Rom 12:21).
28 april 1918: Prästvigs Broder Maximilian av Kardinal Basil
Pompilii i Sant´ Andrea della Valle kyrkan i Rom tillsammans med
över hundra seminarister (på Corso Vittorio Emmanuele II.
Besökstider: 7:30-12:30, 16:30pm-19:30).
Kolbe hade fått en svår infektion i högra tummen några månader före
prästvigningen. Läkaren ansåg att det var så allvarligt att man var
tvungen att amputera tummen. Seminariets rektor, Pater Stefano
Ignudi OFMConv, gav Broder Maximilian Maria lite vatten från Guds
Moders källa i Lourdes. Dagen därpå när man skulle åka till sjukhuset
för amputation, vilket enligt kyrkolagen hade hindrat att Kolbe
prästvigdes, fann man att tummen var helad och frisk. Immaculata
hade ingripit!
29 april 1918: Pater Maximilian firar sin första Mässa i Sant´ Andrea
della Fratte kyrkan (Via Sant´Andrea della Fratte 9. Mellan Fontana di
Trevi och Spanska Trappan) vid samma altare där Guds Moder
uppenbarade sig för och omvände Alphonse Ratisbonne år 1842.
28 mars 1919: Påven Benedikt XV välsignar MI (Militia
Immaculatae) muntligen på Ärkebiskop Dominic Jaquets begäran.
4 april 1919: Pater Dominic Tavani OFMConv, vår Ordens
generalvikarie, välsignar och bekräftar skriftligen MI och visar
därmed på att Militia Immaculatae är en väsentlig del av
Conventualfranciskanernas – Gråbrödernas liv och apostolat.
22 juli 1919: Pater Maximilian får sitt doktorat i teologi.
29 juli 1919: Kolbe, redan svårt sjuk i tuberkulos, blir anvisad en
professur i teologi i Krakow. Han får uppdraget att undervisa i
Kyrkans historia med början i oktober.
20 december 1919: Kardinal Adam Stephen Sapieha ger tillåtelse att
trycka medlemsbevis för MI på polska.
13
10 augusti 1920: Pater Maximilian åker till Tatrabergen i Zakopane
för behandling av tuberkulos. Samtidigt tjänstgör han som kaplan för
Climatic-sjukhuset. Den 28 april 1921 blir han utskriven från
sjukhuset.
2 januari 1922: MI blir godkänd i Rom som from förening av Roms
Stifts vikarie, Kardinal Basil Pompilii.
Januari 1922: Utan pengar, men rik i tro och överlåtelse börjar Pater
Maximilian Maria att ge ut tidningen Immaculatas riddare. Den första
upplagan på 5000 exemplar ges ut.
20 oktober 1922: Pater Maximilian blir förflyttad till klostret i
Grodno där han fortsätter med utgivningen av MI-tidningen. Han får
hjälp av två medbröder.
18 september 1926: Återvänder Kolbe till Zakopane för behandling
av tuberkulos. Han blir kvar i sanatoriet till den 13 april 1927.
18 december 1926: Påven Pius XI förlänar avlat till MI-medlemmar
som nu får sitt internationella säte kyrkorättsligt upprättad i
Conventualfranciskanernas
–
Gråbrödernas
internationella
seminarium, Seraphicum, på Via San Teodoro 42 i Rom (ligger vid
Foro Romano).
Juni-juli 1927: Pater Maximilian möter Greve Jan Drucki-Lubecki.
De diskuterar möjligheten att skaffa ett landområde för bygge av nytt
kloster med tryckeri.
6 augusti 1927: Pater Maximilian välsignar Immaculata-statyn i
Teresin, nära Warszawa, på marken för det framtida klostret.
Inför tio års jubileet av Militia Immaculataes grundande i Rom 1917
har MI 126.000 aktiva medlemmar. 'Rycerz Niepokalanej'
(Immaculatas riddare) har nu uppnått en upplaga på 70.000 exemplar.
21 november 1927: Med sina medbröder flyttar Pater Maximilian
från Grodno till Niepokalanów, Immaculatas Stad. I det nya klostret,
vigt till Maria Immaculata – den Obefläckade, hälsar alla bröder
varandra med hennes namn: ”Maria!”
7 december 1927: Provinsialministern, Pater Cornelius Czupryk
OFMConv, välsignar det nya klosterbygget. Kommuniteten består då
14
av två präster, arton bröder och kandidater, för vilka Pater Maximilian
utnämns till guardian (franciskansk titel på klostrets föreståndare).
2 juni 1929: Provinsialministern ger tillåtelse till öppnandet av ett
mindre seminarium i Niepokalanów.
26 februari 1930: Möter Kolbe några japanska ungdomar. Han ser
detta som ett tecken från Gud och får tillåtelse att bege sig till Japan
för att grunda en Immaculata-stad även där tillsammans med de fyra
medbröderna: Broder Zeno Zebrowski, Broder Hilary Lysakowski,
Broder Sigmund Krol, och Broder Severin (Johannes) Dagis.
Kolbe planerar även att grunda ett kloster i Shanghai.
Under mötet med provinsministern för att få tillåtelse att åka till Japan
och grunda kloster får Kolbe frågan om han har någon välgörare som
betalar för detta, om han kan japanska och om han känner någon i
Japan som kan hjälpa bröderna? Kolbe måste svara ”Nej” på samtliga
frågor, men tillägger: ”Men det kommer Gud och Immaculata att ta
hand om!”
24 april 1930: Anländer bröderna till Japan, där Biskop Hayasaka
tillåter dem att trycka MI-tidningen om Pater Maximilian Maria åtar
sig att undervisa i filosofi på stiftets prästseminarium.
24 maj 1930: En månad efter brödernas ankomst till Nagasaki trycks
10.000 exemplar av deras första tidning på japanska, Seibo no Kishi.
juni och juli 1930: Kolbe återvänder till Polen över Sibirien för att
närvara vid provinskapitlet.
24 juli 1930: Pater Maximilian får återigen uppdraget att leda den
japanska missionen som guardian. Hans bror, Pater Alphonse Kolbe
OFMConv, blir utnämnd till guardian i Niepokalanów och ansvarig
utgivare för Immaculatas Riddare.
4 mars 1931: Pater Maximilian köper mark för ett nytt kloster i det
fattiga området av Nagasaki-Hongochi vid berget Hikosan. Den
japanske läkaren Tagashi skriver i sin rapport att det måste vara ett
gudomligt ingripande som håller Kolbe vid liv och som låter honom
uträtta det han gör. Kolbes ena lunga fungerar inte och ofta går febern
15
upp till 40 grader. Enligt Tagashi är det omöjligt att leva och arbeta så
som denne franciskanbroder gör och samtidigt vara så sjuk!
16 maj 1931: Bröderna flyttar till det nya klostret som får namnet
Mugenzai no Sono – Immaculatas trädgård.
Kolbe kämpar med sin dåliga hälsa, men även medbrödernas trötthet
och hemlängtan tvingar honom att göra sitt yttersta för att det nya
klosterprojektet ska gå framåt.
Uppmuntrande skriver han i sina brev det som han också uppmanar
sina medbröder till i Japan: ”Vår uppgift är mycket enkel: arbeta hela
dagen, utge sig helt för detta apostolat, bli sedd som en dåre även av
sina egna medbröder, ja, nedbruten och att dö för Immaculata. Är inte
detta ideal underbart? Att erövra hela världen och alla människors
hjärtan, ja, vars och ens hjärta, med början av våra egna hjärtan.”
Maj - juli 1932: Kolbe åker till Indien för att grunda ett
Niepokalanów där. Men kriget kommer att stoppa dessa planer.
April – maj 1933: Återvänder Pater Maximilian till Polen för att delta
i provinskapitlet. På vägen dit stannar han tre veckor i Rom.
17 – 20 juli 1933: Deltar Pater Kolbe i provinskapitlet i Krakow.
Under tiden fortsätter han att vara ansvarig utgivare för den japanska
MI-tidningen och Militians generaladministratör för hela världen. F.d.
provinsialen, Pater Cornelius Czupryk OFMConv, utnämns till
guardian för den japanska missionen.
16 april 1936: Öppnas ett mindre seminarium i Immaculatas trädgård
i Japan.
Maj och juni 1936: Pater Maximilian lämnar Japan för alltid. Vid
provinskapitlet i Krakow blir han återigen utnämnd till guardian i
Niepokalanów från och med den 16 juli 1936 – 1939.
8 december 1936: På Pater Maximilian Marias begäran viger sig hela
den Conventualfranciskanska Orden sig till Immaculata.
10 januari 1937: Kolbe håller ett tal till sina medbröder och
förbereder dem inför det som ska hända i framtiden: ”Ni vet att jag
inte kan stanna kvar hos er för alltid, därför skulle jag vilja säga
något som jag hoppas ni ska minnas efter min död. Om ni ändå visste
hur lycklig jag är!... Jag är så lycklig och har en sådan frid som det
16
någonsin är möjligt att ha här på jorden! Trots alla bördor,
svårigheter och motgångar har jag en stor frid i mitt innersta. Älska
Immaculata! Älska henne och ni kommer att bli lyckliga. Ha alltid ett
oändligt förtroende för henne. Alla kan inte förstå Immaculata, denna
förmåga får man endast genom bön. Hon är Guds Moder och nåden
att få kunskap om Hans Brud ges endast av den Helige Ande, till den
Han vill och när Han vill. Min hemlighet till lycka är denna: Jag har
fått säkerheten om det eviga livet… Älska Maria, älska henne allt vad
ni kan! Detta är min hemlighet och jag har berättat den för er för att
ni ska få andlig kraft inför livets svårigheter. För svårigheter och
prövningar, frestelser och modlöshet kommer som en utmaning. Kom
då ihåg vad jag sagt som uppmuntran och för att hålla ut i
ordenslivet. Mina ord ska också uppmuntra er till att ge de offer som
Immaculata ber er om.”
Februari 1938: Trycks det första numret av Immaculatas riddare på
latin. De fyra nummer som ska tryckas per år var avsedda för att göra
reklam för MI bland prästerskapet.
8 december 1938: Invigs en radiosändning av en predikan av Pater
Maximilian på Station SP 3 RN.
1 september 1939: Polen invaderas av tyska armen.
Niepokalanów hade vid denna tidpunkt 13 präster, 18 seminarister
(blivande präster), 527 lekbröder, 82 kandidater till att bli lekbröder
och 122 pojkar i mindre seminariet. Niepokalanów var nu det största
klostret i världen och ett av de största i Kyrkan historia. De flesta av
klostrets invånare tvingades att fly.
Det finns ett flertal vittnesmål om hur bröderna endast mötte de tyska
soldaternas framfart med kärleksfullt bemötande, förlåtelse och
barmhärtighet. Detta förvånade många soldater och blev till hjälp för
deras omvändelse senare. Som kontrast till denna kärlek kan nämnas
Luthers uppvigling till hat och oförsonlighet. I skrifter om de judiska
folken framför Luther att judars hem ska förstöras, deras synagogor
brännas, pengar konfiskeras och frihet beskäras. Hans åsikter
utnyttjades i nazisternas propaganda mellan åren 1933 och 1945.
(McKim, Donald K. (red.) The Cambridge Companion to Martin
Luther. New York: Cambridge University Press, 2003, 58;
Berenbaum, Michael. "Anti-Semitism," Encyclopaedia Britannica,
tillgänglig 2 januari 2007. För Luthers egna ord, se Luther, Martin. On
17
the Jews and Their Lies, översättn. Martin H. Bertram, i Sherman,
Franklin. (ed.) Luther's Works. Philadelphia: Fortress Press, 1971,
47:268–72.)
19 september 1939: Kolbe tillsammans med trettiofem bröder, en
präst och en koreansk seminarist, arresteras för första gången av
Gestapo, vilka försökte övertyga honom till samarbete.
Bröderna sändes till koncentrationslägret i Amtlitz (24 sept. – 8 nov.),
sedan till Ostrzeszów (9 nov. – 8 dec.).
8 december 1939: Bröderna släpps fria från Ostrzeszów och
återvänder genast till Niepokalanów.
Vad många inte känner till är att Pater Maximilian Maria, så fort han
kom tillbaka till klostret, gömde cirka 3000 flyktingar, varav 2000 var
judar, i Niepokalanów och bland befolkningan i Poznán, trots farorna
som han utsatte sig för. Vid hemkomsten började Kolbe och bröderna
med Ständig Tillbedjan av Sakramentet. I klostret upprättade man
också verkstäder för att reparera klockor och cyklar mm. Syateljé och
vårdcentral öppnas i klostret för allmänheten av bröderna.
21 november 1940: Efter ett flertal förfrågningar tillåts bröderna i
Niepokalanów att trycka ett nummer av Immaculatas riddare med
120.000 exemplar (december 1940 - januari 1941).
17 februari 1941: Pater Maximilian Maria förs bort av Gestapo för
sista gången. Kolbe vänder sig om i dörren och uttalar de sista orden
till sina medbröder: ”Glöm inte kärleken!”
Han förs till Pawiak fängelset i Warszawa där Gestapo behandlar
honom mycket grymt.
25 maj 1941: Pater Maximilian Maria förs tillsammans med andra
fångar till Oswiecim (Auschwitz) där han får tatuerat numret 16 670.
Pater Maximilian Marias lugn och mildhet retar upp nazisterna, som
hade utvalt honom som exempel för deras hat mot katolska präster och
ordensfolk.
Det finns många vittnesbörd från dem som överlevt
koncentrationslägret, bland dessa är tv-mannen Sigismond Gorson i
USA: ”Jag var tretton år gammal och kom från en kärleksfull familj
där kärlek var nyckelordet. Plötsligt var jag föräldralös och ensam i
detta helvete som Auschwitz var. Pater Kolbe var för mig en ängel och
18
som en far och mor som kärleksfullt tog mig till sin famn. Han torkade
alltid mina tårar. Han visste mycket väl att jag var jude, men det hade
ingen betydelse för honom. Han älskade alla och gav hela tiden kärlek
och omtanke, ja, ingenting annat än kärlek. Pater Kolbe delade med
sig så mycket av sina matransoner att det för mig är ett mirakel att
han kunde överleva. Jag har och kommer alltid, till slutet av mitt liv,
att älska Maximilian Kolbe. Han var en furste bland människor.”
Många närmade sig Kolbe för att bikta sig eller får höra ett tröstens
ord. Ett annat vittnesmål berättar: ”Precis som många andra kröp jag
på golvet fram till Pater Maximilians sovplats. Hälsningen var
rörande. Vi bytte några ord om det fruktansvärda krematoriet som
fanns i lägret. Sedan förblev vi en stund i tystnad och så plötsligt sa
han: ’Hatet är inte en skapande kraft. Endast kärleken skapar…
Dessa smärtor och lidanden kommer inte att bryta ner oss utan måste
hjälpa oss att vara starka. Det är nödvändigt för att de som kommer
efter oss ska bli lyckliga.”
28 juli – 1 augusti 1941: Under dessa fem dagar beordrade
kommendanten, ”Haputsturmfuhrer” Karl Fritzsch att fångarna i block
14 skulle dö av svält som straff för att en fånge flydde från detta
block. Pater Maximilian Maria erbjuder sig att ta en medfånges plats:
Frans Gajowniczeks (+13 mars 1995). Kommendanten frågar vem han
var. Kolbe svarade: ”Jag är en polsk katolsk präst, jag är gammal och
vill ta hans plats, för han har fru och barn”. Vittnen sa att det tyska
befälet var mållöst. Det hade aldrig hänt förut.
Fångarna tas till bunkern i block 13 för att dö av svält. Vittnesbörd
gavs efteråt att man under två veckor endast hörde böner och andliga
hymner i dödsbunkern. Pater Kolbe, som Herren gett medfångarna för
att hjälpa dem till en ”salig död”, ledde dem i bön in i evigheten.
14 augusti 1941: Vid vigilien till Marie Upptagning till Himmelen
utsågs soldaten Bock att ge Pater Maximilian Maria en dödlig
injektion. Vittnen påstår att helgonet själv räckte fram armen till
soldaten varpå fångvaktare noterade att han dog klockan 12:30.
I hela fånglägret talade man om mannen som gett sitt liv för att rädda
en annan fånge.
15 augusti 1941: Pater Maximilian Maria Kolbes kropp kremeras på
dagen för firandet av Marie Upptagning i Himmelen. Detta hade han
19
själv förutsagt.
Helige Maximilian Maria Kolbes Testamente
”Jag är redan svag och mina livskrafter börjar ta slut. Slutet närmar
sig för mig. Eftersom det är tillåtet för alla att upprätta ett testamente,
så tror jag att även jag har denna rätt. Därför, mina bröder, när ni
fått höra att jag är död, då ska ni veta att ni är mina arvingar. Tills nu
har vi tillsammans arbetat för Immaculata. När jag är död är det ni
som ska fortsätta. Jag anbefaller särskilt Militian till er omvårdnad.
Ni ska tjäna Immaculata och hennes sak utan begränsningar. Var
villiga att utstå alla slags uppoffringar för henne, även utgjutandet av
ert blod, om så skulle behövas. Överallt ska ni förkunna hennes ära
och härlighet och uppmuntra alla att sjunga Immaculatas lov…”
30 januari 1969: Paulus VI erkänner Pater Maximilian Maria Kolbes
heroiska dygder och är nu förklarad ”vördnadsvärd”, första steget
inför en eventuell helgonförklaring.
14 juni 1971: Paulus VI erkänner och bekräftar två mirakler som
tillskrivs Vördandsvärde Maximilian Maria. De två personer som
blivit helade på Maximilians förbön var Angela Testoni år 1948 och
Francis Ranier år 1950.
17 oktober 1971: Paulus VI saligförklarar Kolbe i Sankt
Petersbasilikan i Rom som ”bekännare”.
10 oktober 1982: Johannes Paulus II helgonförklarar Kolbe på Sankt
Petersplatsen med titeln ”Kärlekens martyr – Skyddshelgon för dessa
svåra tider”.
Helige Maximilian Maria med sin bror Alfons Kolbe
20