Otillständiga krav från Saabs konkurs- förvaltare

advertisement
34
GÖTEBORGS-POSTEN TORSDAG 31 JANUARI 2013
DEBATT
Redaktörer: Bengt Bendix 031-62 41 37 och Jannika Wasastjerna 031-62 41 38 • E-post: [email protected] • Fax: 031-62 40 33
Saab-konkursen. Gör konkurslagstiftningen tydligare.
Företag måste få betalt för levererade varor och tjänster
och inte tvingas betala tillbaka pengar för utfört arbete.
Otillständiga
krav från
Saabs konkursförvaltare
Orimliga krav från Saabs konkursförvaltare kommer sannolikt att driva
flera företag i konkurs, skriver Lars
Stugemo, VD och koncernchef HiQ.
N
ågra dagar före julafton 2012
blev vi på HiQ stämda av
Saabs konkursbo med krav
om att betala tillbaka pengar vi fått för tjänster som vi
utfört åt Saab Automobile.
Tillsammans med oss stämdes drygt 30
andra bolag som varit underleverantörer
till Saab, på en totalsumma som beräknas
uppgå till 600 miljoner kronor.
Tvisten kommer att prövas rättsligt.
Oavsett utfallet av rättsprocessen, visar
stämningen hur snårig svensk konkurslagstiftning är och hur svårt det kan vara
för underleverantörer att inte bara få betalt
för levererade tjänster och varor. De kan till
och med tvingas att betala tillbaka arvoden
de fått för utfört arbete.
På HiQ har vi haft uppdraget att driva
och utveckla Saab Automobiles webbplats.
Saabs webbplats har varit affärskritiskt för
både marknadsföring och försäljning och
av viktig betydelse för dess anställda och för
omvärlden. Också efter det att konkursförvaltarna kom in i bilden, har vi fortsatt att
leverera tjänster för Saab och haft konkursboet som kund och konkursförvaltarna som
beställare.
Konkursförvaltarnas agerande påmin-
FRIA ORD
ner starkt om en skuldsatt person som inte
bara vägrar betala sina resterande skulder,
utan fräckt kräver att återfå tidigare delbetalningar. Det är en otillständig hållning.
Det belopp som vi återkrävs på, är på cirka
4,3 miljoner kronor. Vi har meddelat att vi
inte anser att konkursboet har rätt att kräva
tillbaka betalningar som vi fått för utförda
tjänster. HiQ är ett växande företag med god
ekonomi. Men det finns underleverantörer
med svagare resultaträkningar och där konkursboets krav och rättegångskostnaderna
skulle innebära allvarliga följder. Får Saabs
konkursförvaltare igenom sina krav, kommer de sannolikt att driva också några av
Saabs underleverantörer i konkurs.
OETISKT. Konkursförvaltarnas agerande i Saab-konkursen påminner starkt om en skuldsatt person
tidigare delbetalningar. Det är en otillständig hållning, skriver Lars Stugemo, vd och koncernchef HiQ.
Debattören:
sen att beakta, har innefattat en stor mängd
osedvanligt komplexa och juridiskt komplicerade avtal och andra förhållanden.”
Som skäl till påståendet om att risken för
att Saab kunde hamna i obestånd borde ha
varit uppenbart under våren 2011, anger
konkursförvaltarna produktionsstoppet i
fabriken i Trollhättan mellan den 6 april
och den 27 maj 2011. Men under detta produktionsstopp fortgick samtidigt tillverkningen av Saab-bilar i Mexico, Saab fortsatte
att sälja fordon och det lades inga varsel om
de anställda på Saab i Sverige.
Komplex konkurs
Konkursförvaltaren hävdar att vi är återbetalningsskyldiga eftersom vi redan i april
2011 borde ha förstått att Saab kommit på
obestånd och slutat att leverera våra tjänster. Detta hävdar de om ett skeende som de
själva beskriver på följande sätt i sin egen
förvaltarberättelse, som tagit dem ett år att
färdigställa:
”Konkurserna i de tre Saab Automobilebolagen är sannolikt, sammantaget sett,
den största och mest komplexa konkursen
i Sverige under senare tid. De ägarbyten,
företagsrekonstruktioner och omstruktureringar som hade skett i bolagsgruppen
med säkerhetskonstruktioner och pantsättningar av olika slag, och inte minst ett antal
strategiskt betydelsefulla tredjemansintres-
Lars Stugemo
VD och koncernchef HiQ
REPLIK:
Svårt att förutse
* Köttskatt: Det är viktigt att skilja på
slaktvikten och det vi äter. Det gör vi
i vår rapport. Vi föreslår inte heller en
köttskatt och ser inte hur en sådan kan
utformas för att vara träffsäker, skriver
Christel Gustafsson och Gabriella Cahlin,
Jordbruksverket.
gp.se/nyheter/debatt
Under den aktuella perioden, från juni
2009 till och med december 2011, hade
Riksgälden regeringens uppdrag att bistå
Saab med en garanti för lån från Europeiska
investeringsbanken. I april 2011 fick Saab
Riksgäldens medgivande att sälja ett fastighetsbolag som då var pantsatt till Riksgälden. En försäljning genomfördes i juli 2011.
Och vid månadsskiftet juni/juli 2011 ingick
Hör av dig till GP om det som berör! • E-post: [email protected] • Telefon: 031-62 41 58 (Telefontid vardagar 10-12)
Vargen – en
verklig fara?
I alla tider har det hörts
skrämselpropaganda om
vargen. Detta djur har blivit en symbol för det Onda
och denna inställning har
följt mången in i moderna
och mer upplysta tider.
Jag är inte naiv. Jag har
stor respekt för detta rovdjur och skulle inte vilja
träffa på varg ute i naturen, men litar också på att
djuret håller sig borta, om
den inte blir provocerad
eller trängd. Faktum är att
det är högre risk att dö av
ett getingstick eller att dö
i krock med vilt, än att bli
attackerad av varg!
Och rättfärdiga nu inte
jakten på grunder som
vargens attacker på våra
tamdjur, som ju tyvärr
sker, för om hjärtat verkligen vurmar för tambo-
skapen så antar jag att
ni också är engagerade i
plågsamma slakttransporter och i köttindustrin?
Där kan man snacka om
skräckslagna och stressade
djur, men i den debatten
hörs ni aldrig?
Själv är jag mer rädd för
att råka ut för oprovocerat våld, rån eller andra
vidrigheter människor utsätter varandra för, än att
bli skadad av varg. Jag är
till och med mer rädd för
varghatare än för vargen,
så rädd att jag inte vågar
skriva ut mitt efternamn
av rädsla för hot...
Så till alla varghatare
där ute, perspektiv! Lägg
krutet på att förebygga de
verkliga farorna i samhället i stället för att hetsa
våra vilda djur ute i skog
och natur!
Alex B
Sjukt att låta
tv filma sjuka
Ibland är vi helt beroende
av att de som anförtrotts
ansvar visar gott omdöme,
inte minst inom sjukvården. Till undantagen
hör ledningarna i 12 av
Sveriges landsting och
regioner. De JO-anmäls
nu av Centrum för rättvisa
(CFR). Heder åt CFR!
I åratal har dessa centrala sjukvårdsadministratörer haft avtal med teveproducenter om tillstånd
att filma patienter. Dessa
är själva inte i ett läge där
det känns helt valfritt att
säga nej om man inte vill.
Förstucket kan antydas att
de är dyra för sjukvården
och med ett ja kan visa
tacksamhet och bidra till
ekonomin. Sällan passar
uttrycket ”helt sjukt!” så
väl som på denna sjaskiga
hantering.
En av produktionerna är
TV3:s serie Sjukhuset:
35
GÖTEBORGS-POSTEN TORSDAG 31 JANUARI 2013
Följ GP DEBATT på Twitter #gpdebatt
Öronmärk
pengar till
hemtjänsten
Anna Johansson (S) lovar att hemtjänsten ska bli bättre. Ambitionen
låter bra, men det finns inget som säger att det kommer att bli bättre när
grundproblematiken kvarstår, skriver bland andra Maria Rydén (M).
Vi är oerhört bekymrade över utvecklingen och hör allt oftare klagomål från personal, äldre och anhöriga. I kommunfullmäktige sa Anna Johansson att Alliansens
förslag var fantasifulla, kontraproduktiva
och att vi mäter för mycket. Och att äldreomsorgen inte behöver fler käcka idéer.
REPLIK
• Äldreomsorgen i Göteborg
Tidigare artiklar: 29/1
Arkivbild: ULF BÖRJESSON
som inte bara vägrar betala sina resterande skulder, utan fräckt kräver att återfå
Saabs ägarbolag ett avtal om villkorad långfristiga finansiering på ett belopp om 245
miljoner euro med Youngman och Pang.
Konkursförvaltarna menar alltså att Saabs
underleverantörer på förhand skulle ha insett att ett i sig tveksamt sakförhållande –
tidpunkten för Saabs obestånd – förelåg,
och att vi skulle ha agerat i enlighet med
detta. Detta förmenta sakförhållande har
de själva kommit fram till i efterhand, efter
ett år av utredande.
Det kan tyckas vara en bättre åtgärd att
svälja förtreten och betala tillbaka det konkursförvaltarna kräver på så lösa grundvalar,
för att bli av med en utdragen prövning, med
arvoden för egna juridiska ombud och rättegångskostnader. Men för oss på HiQ är den
principiella prövningen viktig. Vi har inte
gjort något orätt när vi stått vid Saabs sida
och levererat de tjänster vi avtalat om. Och
som vi inte ens har fått betalt för fullt ut.
Så länge vi inte har gjort orätt, kommer
vi att insistera på vår rätt.
Vi har inte gjort
något orätt
när vi stått vid
Saabs sida och
levererat de
tjänster vi
avtalat om. Och
som vi inte ens
har fått betalt
för fullt ut.
Men Socialdemokraternas höga ambitioner och satsningar märks inte av ute
på fältet. Hemtjänstens problem hänger
tydligt samman med att budgeten inte
ersätter faktiska kostnader. Det är en
situation som chefer på enhets- och områdesnivå länge påtalat. I genomsnitt
använder stadsdelarna sju procent av
äldrepengarna till andra verksamheter,
vilket innebär att drygt 280 miljoner försvinner. Hundratals miljoner som skulle
kunna göra stor skillnad såväl för personal som för stadens äldre. Därför måste
pengarna till hemtjänsten öronmärkas
och det krävs inga stora utredningar för
att komma fram till den slutsatsen.
Vi vill införa valfrihet och kundvalssystem i enlighet lagen om valfrihetssystem
(LOV) med start inom hemtjänsten. Det
ger stadens äldre frihet att välja vem som
utför vård- och omsorgstjänster i det egna
hemmet. Fördelarna är många då valfrihetssystemet innebär en konkurrens på
lika villkor oavsett utförare och skulle
skapa bättre möjligheter att förbättra
kvaliteten inom äldreomsorgen.
Det finns en färsk rapport från kommunen som pekar på omfattande brister och
behov av ett systematiskt kvalitets- och
uppföljningsarbete inom äldreomsorgen.
För oss råder ingen tvekan. Vi vill förändra
äldreomsorgen i Göteborg till det bättre.
Maria Rydén (M)
kommunalråd
Ann Catrine Fogelgren (FP)
biträdande kommunalråd
David Lega (KD)
*
”Oj, nu fick den döende
cancerpatienten andnöd.
Vi gör nu ett kort avbrott
för reklam, sitt kvar och
följ fortsättningen”.
Tillskyndande sköterskor, som fått veta att ruljangsen är i sin ordning,
läser högt ur patientens
journal inför filmarna. Avsnittet är slut när huvudrollsinnehavaren avlidit
ett par dagar senare.
Men landstingets (i
Uppsala) chefsjurist Jens
Larsson är förvånad över
CFR:s utspel. Rutinerna
var korrekta! Kritik från
JO saknade lagligt stöd!
Patienten själv hade gett
sitt samtycke, ja-ja, tyvärr
kommunalråd
bara muntligen … Karl´n
var ju nästan död. Och
tevefilmandet är så bra för
marknadsföringen. Säg
inte annat.
Vad Hippokrates fastslog om att lindra och bota
är fortfarande sjukvårdens
främsta uppgift. De som
inte förstått detta bör
syssla med något annat.
Anders Kilner
Säckstation
blir billigast!
Varför krångla till det?
Kan Rom fungera med
en centralstation av mo-
dell ”säck” så kan även
Göteborg. Det finns plats
att nästan fördubbla Centralstationens kapacitet
norrut med spår som slutar mot bussterminalen,
där det nu är p-platser
och uppställningsspår.
Tåg söderut har då plats i
den nya norra delen. Tåg
norrut i mitten och tåg åt
Stockholm i den södra nuvarande delen.
Uppställning av tåg kan
flyttas till norr om Kruthusgatan mot E6 vilket
är en gudsförgäten plats i
dag. Spår dit finns redan
mellan postterminalen
och Skansen Lejonet.
Lokföraren
Mera slöjd!
Jag tycker att vi har för
lite slöjd i skolan, bara
1,5 timma per vecka. Det
är viktigt att ha slöjd om
man ska bli byggare eller
renovera hemma. Eller
om man ska sy kläder och
bli sömmerska. Jag tycker
även att man blir mycket
gladare och piggare av att
ha slöjd för man gör något
fint. Om man till exempel
sitter i skolbänken och
har svenska eller matte så
blir man ganska trött, då
kan det vara bra att ha ett
ämne som slöjd som man
får energi av.
Sara Arvidsson
Arkivbild: LARS ALEXI
BYGGER. Vi mindre byggherrar kan bygga till mycket lägre
kostnad än de större byggbolagen. Men kommunens tjänstemän vill inte ha med oss att göra, skriver Woyland Wallin.
Släpp in de små
byggherrarna
Vi jagar som
skållade råttor
Bostadsminister Stefan
Attefall (KD), och för övrig
politiker från alla läger,
hävdar samstämmigt att
det byggs för lite. Enligt
statistiken har det varit så
de senaste 20 åren och under åren som Attefall varit
bostadsminister har det
minskat drastiskt. Vad kan
det bero på måntro?
Politiker i landet, både
i regeringen och i kommunerna, borde veta vad
som är orsaken till den
rådande situationen,
men man klargör helt
enkelt att man behöver
fler regler, bostadsförsörjningslagar, nya regler från
Kommuner och Landsting
och Länstyrelsen skall
utreda hur man kan bygga
fler och mer lägenheter.
Alltså man fortsätter på
den inslagna vägen, som
endast ger ett mindre antal lägenheter och dyrare
lägenheter allt eftersom
man skapar nya regler
och bestämmelser från
olika inblandade och Boverket.
Vi mindre byggherrar
har kapital, vi har arbetskraft, vi har ibland egen
mark, vi vet vad bostadssökande vill ha, vi kan åstadkomma detta till mycket
lägre kostnad per kvm än
de större byggbolagen, om
vi fick igångsättningstillstånd av kommunerna.
Men tjänstemän vill inte
ha med oss att göra. Ej heller kommunala politiker
tycker att det ӊr intressant att ha med Er att
göra”.
Hur kan man då med
dagens regler, som endast
gynnar de större, och den
inställning politiker och
tjänstemän i kommunerna har, få ett utbud av lägenheter som medborgare
önskar och söker?
Läste om Anna Johanssons (S) höga ambitioner
för äldreomsorgen. Det
låter bra men stämmer
inte med verkligheten.
Äldreomsorgen har resursbrist och man sätter
ekonomin långt före de
äldre. Man får kritik från
chefer för att man använder för många handskar
eller för mycket handsprit,
det saknas tid att sitta ned
med omsorgstagare. Man
har besök på fem minuter,
det saknas gångtid mellan
omsorgstagare och man
stjäl ständigt tid från dem.
Yrket skulle nog bli mer
attraktivt om inte folk fick
springa som skållade råttor för en ingångslön på
17 500 kronor per månad.
Stoltheten
skulle nog
öka om
man fick
litet mer
uppskattning från
arbetsgivaren.
Tidigare hade man en
timmes lunch, det fanns
en friskvårdstimme per
vecka och man fick träna
på gym för någon hundring per år. I dag har man
30 minuters rast (på hela
dagen) som kan frysa inne
om man får larm och vi
får 500 kronor per år till
träning. Till jul får man
ett årskort på Liseberg där
man måste registrera sig
på Internet så att kommunen även kan se vad vi gör
på fritiden.
Woyland Wallin
Mera slöjd – tack!
Vårdbiträde
SÅ SKRIVER DU
* Har du synpunkter, idéer
och åsikter? Eller glädjeämnen att förmedla?
Välkommen med en insändare till GP:s Fria Ord.
* Ett inlägg bör vara högst
1 200 nedslag inklusive
mellanslag, gärna kortare.
Vi förbehåller oss rätten att
korta och redigera texten.
* Du måste bifoga namn,
adress och telefonnummer
dagtid.
* Det går bra att använda
signatur, men vi ger förtur
åt insändare undertecknade
med namn. Inlägg som innehåller angrepp på namngiven person måste undertecknas med namn. Insända
manus returneras inte.
Download