Projektrapportmall kap 4 Psykisk ohälsa

En förälder blir till
Ett utvecklingsarbete om jämlikt föräldraskap
Projektrapport kap 4 Psykisk ohälsa
Skriv namn på verksamheten och ort tex
Närhälsan BVC Oden Falköping
2014-2015
Innehåll
Innehåll ......................................................................................................................................................... 2
Kontaktuppgifter ....................................................................................................................................... 2
Kap 4: Psykisk hälsa ................................................................................................................................. 3
Vad är problemet? ................................................................................................................................ 3
Handling .................................................................................................................................................. 3
Slutsatser och fortsatt arbete ............................................................................................................ 3
Kontåktuppgifter
Ansvarig chef
NAMN
TITEL
mailadress
Arbetsgrupp (skriv ner namnen på alla i arbtesgruppen)
NAMN
TITEL
mailadress
OBS! Kursiv text i dokumentet är anvisningar till er som skriver.
TIPS!
Använd projektrapporten som en dokumentation av arbetet. Börja skriva i den direkt och
stryk om det behövs i slutet av arbetet.
All text som redan är ifylld (ej kursiv) är sådan text som KJV har fyllt i för er (tex generella
mål etc) så att ni kan koncentrera er mer på att dokumentera ert viktiga arbete.
Kåp 4: Psykisk hålså
Det fjärde kåpitlet i verktyget En förälder blir till: ”Psykisk hälsa” håndlår om vikten av
att hela familjen mår bra, med fokus på att utveckla rutiner för att upptäcka och hantera
partnerns psykiska hälsa.
Vad är problemet?
Gör en kort sammanfattande beskrivning av vad litteratur, andras utvecklingsarbeten och
egna omvärldsspaningar säger i ämnet.
Inventering och summering
Vad kom ni fram till i er inventering av er egen verksamhet med det fjärde kapitlets tema i
åtanke? Hur kom ni fram till det? Vilka problem och utmaningar upptäckte ni? I vilka
situationer kan ni bli bättre? Upptäckte ni några framgångsfaktorer, något ni redan gör
som är bra, som ni vill fortsätta med?
Handling
Beskriv vilka konkreta förbättringar ni ska göra utifrån temat i ”Psykisk hälsa”.
VAD
HUR
VEM
NÄR
KLART
Slutsatser och fortsatt arbete
Vilka slutsatser har ni dragit av arbetet med det fjärde kapitlet ”Psykisk hälsa”? Vilka
känslor väcktes hos er i arbetet? Vilka reflektioner kring temat har ni gjort? Kändes det
angeläget? Behöver ni något särskilt för att fortsätta utveckla arbetet? Hur ska ni säkra
era förbättringar genom tex rutiner, uppföljning på APT osv så att de stannar kvar i
verksamheten?