ANSÖKAN 2015 – Särskilda medel Bidrag för arbete bland

advertisement
ANSÖKAN 2015 – Särskilda medel
Bidrag för arbete bland nyanlända flyktingar
Vid extra regeringssammanträde den 11 december beslutades att ”stärka
samfundens kapacitet i pågående insatser för asylsökande och arbete med
etablering av nyanlända i den rådande flyktingsituationen. Bidraget ska bland annat
användas för att möjliggöra interreligiöst samarbete med anledning av
flyktingsituationen. Trossamfunden ska verka för att bidragen så effektivt som möjligt
når verksamhet i alla berörda delar av landet. De trossamfund som tilldelas bidrag
ska ansvara för att dessa når lokala och regionala verksamheter.”
EFS har tilldelats 550 000 kronor för detta arbete. Bidrag ges till insatser som redan
pågår för att stärka dessa nu när trycket blir större på grund av flyktingtillströmningen.
Observera att pengarna enbart får användas till verksamhet med anledning av
flyktingsituationen. Det innebär att pengar inte får användas i verksamhet gällande
EU-migranter, till exempel romer.
Som EFS-förening inbjuds ni att söka bidrag ur detta anslag. Enklast fyller ni i bilagd
mall. Ansökan skall vara insänd senast 2016-02-21 till [email protected]
Medel avser stöd till projekt under 2016 till oktober månads utgång. Redovisning av
projekt och projektmedelsanvändning skall göras senast 2016-10-31 till EFS.
Frågor ställs till EFS integrationsgrupp:
P-O Byrskog:
[email protected], mobil 0722-097225
Paulina Hedman:
[email protected],nu
Kersti Karlsson
[email protected]
Kontaktuppgifter sökande:
Kontaktperson:
Förening:
1. Namn: Jonas
Postadress:
Telefon/Mobil:
Telefon/Fax:
E-post:
Plusgiro/Bankgiro:
Föreningsnummer:
2. Namn: Kurt
Telefon/Mobil:
E-post:
Datum:
Sökta medel (kronor):
INSATS
Rubrik:
Tidsperiod:
BESKRIVNING
Bakgrund och behovsanalys
Vad vi gör / Vad vi vill göra :
Målgrupp:
Vi söker medel för:
Ort och datum:
___________________________________________________________________
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards