Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner 2017

advertisement
Punktprevalensmätning av
vårdrelaterade infektioner
2017
Resultaten avser somatisk vård om inget
annat anges
Antal observerade patienter och medelålder
65.0
25000
64.5
64.0
20000
63.5
63.0
15000
62.5
62.0
10000
61.5
61.0
5000
60.5
60.0
0
2008
2009
2010
2011
2012
Medelvärde av Ålder, år
2013
2014
Antal observerade patienter
2015
2016
2017
Ingående specialiteter (exkl psykiatri)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2008
2009
2010
2011
allm internmed
2012
allm kirurgi
2013
ortopedisk kirurgi
2014
geriatrik
2015
Övriga
2016
2017
Patienter med VRI som andel av alla patienter
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
2017
2016
Patienter med postoperativ infektion som andel av alla patienter
5.0%
4.5%
4.0%
3.5%
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
2017
2016
Patienter med läkemedelsrelaterad infektion som andel av alla patienter
4.5%
4.0%
3.5%
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
2017
2016
Patienter med övriga ingreppsrelaterade infektioner som andel av alla patienter
5.0%
4.5%
4.0%
3.5%
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
2017
2016
Patienter med övriga vårdrelaterade infektioner som andel av alla patienter
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
2017
2016
Patienter med någon riskfaktor som andel av alla patienter
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2017
2016
Patienter med multipla riskfaktorer som andel av alla patienter
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2017
2016
Patienter med mekanisk ventilation som andel av alla patienter
4.5%
4.0%
3.5%
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
2017
2016
Patienter med kirurgiskt ingrepp som andel av alla patienter
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2017
2016
Patienter med KAD som andel av alla patienter
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2017
2016
Patienter med Immunsuppression som andel av alla patienter
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
2017
2016
Patienter med CVK som andel av alla patienter
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2017
2016
Patienter med antibiotika som andel av alla patienter
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2017
2016
Patienter med antibiotika för samhällsförvärvad infektion och profylax som andel av alla
patienter
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2017
2016
Andel med vårdrelaterad infektion över tid
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
2008
2009
2010
2011
Andel patienter med VRI
2012
2013
Andel med VRI, Kvinna
2014
2015
Andel med VRI, Män
2016
2017
Andel med vårdrelaterad infektion över tid efter typ av VRI
4.5%
4.0%
3.5%
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Andel patienter med läkemedelsrelaterad infektion
Andel patienter med postoperativ infektion
Andel patienter med övriga ingreppsrelaterade infektioner
Andel patienter med övriga vårdrelaterade infektioner
2016
2017
Andel med en eller flera riskfaktorer
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2008
2009
2010
2011
2012
Andel patienter med någon riskfaktor
2013
2014
Andel patienter med multipla riskfaktorer
2015
2016
2017
Andel med respektive riskfaktor
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Andel patienter med kirurgiskt ingrepp
Andel patienter med mekanisk ventilation
Andel patienter med CVK
Andel patienter med KAD
Andel patienter med Immunsuppression
Andel patienter med antibiotika
2016
2017
Andel med vårdrelaterade infektioner efter specialitetsgrupp
18.0%
16.0%
14.0%
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
Barnmedicin
(725)
Gynekologi (844)
Infektion (671)
Invärtes medicin
(8208)
Kirurgi (2470)
2017
2016
Ortopedi (1583)
Psykiatri (2015)
Urologi (427)
Öron (194)
Barnmedicin
Gynekologi
Infektion
2017
Invärtes medicin
2016
Kirurgi
Ortopedi
Psykiatri
öron-näsa-hals (194/146)
urologi (427/380)
rättspsykiatri (585/631)
geropsykiatri (35/24)
beroende klinik (126/133)
barnpsykiatri (52/19)
allm psykiatri (1217/1273)
ortopedisk kirurgi (1557/1659)
handkirurgi (26/31)
ögon (61/54)
traumatologi (Färre än 10/Färre än 10)
transplantations kirurgi (26/20)
thoraxkirurgi (178/149)
plastikkirurgi (42/51)
neurokirurgi (183/165)
kärlkirurgi (106/103)
Brännskade (Färre än 10/10)
allm kirurgi (1866/2002)
reumatologi (48/44)
onkologi (311/351)
njurmedicin (199/208)
neurologi (450/463)
neuro rehab (169/110)
med rehab (320/379)
lungmedicin (383/370)
kardiologi (904/756)
hudklinik (18/21)
hospice (181/168)
hematologi (203/212)
geriatrik (1405/1361)
gastroenterologi (224/187)
endokrinologi (98/93)
allm internmed (3113/3514)
akutklinik (182/174)
infektionsklin (671/643)
gynekologi (289/324)
BB/förlossning (555/555)
neonatalavd (277/213)
barnurologi (Färre än 10/Färre än 10)
barnonkologi (38/44)
barnmedicin (298/414)
barnkirurgi (100/95)
barnkardiologi (Färre än 10/24)
barnhabilitering (0/Färre än 10)
Andel med vårdrelaterad infektion efter specialitet
30%
40%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Urologi
Öron
2017
2016
Luftvägar
GiÖ | Övre gastrointestinalkanalen till terminala ileum
GiN | Nedre gastrointestinalkanalen
GE | Gastrointestinalkanalen smittsamma sjukdomar
Öli | Övre luftvägar
Pneu | Lunga, lungsäck
Mos | Munhåla och svalg
Bron | Bronkit
Öga | Ögon
Cys | Urinblåsa
Pye | Njure
Feb | Feber, CRP-stegring, misstänkt infektion
Lga | Lever/gallvägar/pancreas/mjälte
LSi | Led och skelett
Gen | Genitalia, man och kvinna
HMi | Hud, mjukdelar
Cor | Hjärta, kärl
CNS | Centrala nervsystemet
Sep |Sepsis primär
Andel patienter med respektive diagnos av alla patienter
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
Mag- och tarmkanalen
Andel av alla patienter med tre av de vanligaste VRI-diagnoserna
5.0%
4.5%
4.0%
3.5%
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
Andel patienter med Cys
Andel patienter med Hmi
Andel patienter med Pneu
Andel patienter av alla med de tre vanligaste VRI-diagnoserna
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
2008
2009
2010
2011
Andel patienter med Cys
2012
2013
Andel patienter med Hmi
2014
2015
Andel patienter med Pneu
2016
2017
Antal och andel med VRI efter ålder (2013-2017)
14%
3000
12%
2500
10%
2000
8%
1500
6%
1000
4%
500
2%
0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
0%
Andel patienter med VRI
Antal patienter med VRI
45%
40%
Andel med multipla riskfaktorer
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
Andel med VRI
Sjukhus
Regionsjukhus
12%
14%
16%
18%
20%
Andel patienter med VRI inom psykiatrin (n>29)
Västerbotten (65)
Skåne (364)
Västernorrland (44)
Sörmland (49)
Halland (50)
Gävleborg (68)
Västra Götaland (170)
Uppsala (97)
Västmanland (105)
Stockholm (464)
Östergötland (162)
Blekinge (37)
Jämtland Härjedalen (56)
Örebro (29)
Jönköping (85)
Norrbotten (62)
Kalmar (70)
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
4.0%
4.5%
5.0%
Download