Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

advertisement
Verksamhetsberättelse för Rädda
Barnens lokalförening
Styrelsen för lokalföreningen i Vetlanda/Sävsjö
får härmed avge följande rapport för verksamheten år 2014.
Styrelsen har under året bestått av
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Övriga ledamöter:
Revisorer:
Valberedning:
Ingrid Anderson
Jörgen Lindwall
Fatima Kebbeh
Lars Anderson
Viveka H.Jarflod, Maria Niane samt Lizetty Selskog
ersättare.
Björn Carlsson och Göran Persson
VÅR LOKALFÖRENING
Geografiskt område
Lokalföreningen omfattar Vetlanda och Sävsjö kommuner.
Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av sju personer, två män och fem kvinnor, varav
en ersättare.
Arbetsgrupper
Läxläsningsprojektet, ca tio personer under ledning av Evelyn Nilsson. Evelyn
rapporterar regelbundet till styrelsen.
Skolgruppen består av två personer, Viveka H Jarflod och Ingrid Anderson.
Möten under året
Årsmöte hölls, i Erikshjälpens lokaler i Holsbybrunn den 26 februari 2014. Mötet beslutade
om verksamhetsplan för 2014-2015 med fokus på påverkansarbete, barns kunskap om sina
rättigheter och språkstöd/integration.
Mötet öppnades av Musikskolans elever i ”klarinettlek” och filmen ”Den okända vägen”
visades och diskuterades.
Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft åtta protokollförda möten.
Våra medlemmar
Antal medlemmar i föreningen
Föreningen hade vid ingången av år 2015 350 medlemmar, en ökning från
föregående år med 7 medlemmar. Ca 20 medlemmar har, i högre eller lägre grad,
varit aktiva i föreningens verksamhet.
Aktiva icke-medlemmar
Ett antal icke medlemmar har varit aktiva med insamling, gjort insatser inom
musikprojektet eller läxläsningsprojektet samt i hög grad deltagit vid information om
rapport Ung Röst 2014.
Uppskattningsvis är det ca 20 personer som varit aktiva under längre eller kortare
tid.
Deltagande i konferenser och evenemang
Medlemmar har deltagit vid presentation av Ung Röst i Hässleholm samt vid riksmötet i Visby
och vid kurskalas i Kristianstad.
VÅR VERKSAMHET
Lokalföreningen beslutade att, under 2014, lägga fokus på barns kunskap om sina
rättigheter, språkstöd/integration samt att arbeta för att få fler aktiva medlemmar.
Barns rätt i samhället
I Vetlanda har ett stort antal skolor deltagit i enkätundersökningen Ung Röst 2014.
Rapporten Ung Röst 2014 utgör därför ett intressant underlag för diskussioner i
såväl skolor som i politiska grupper. Lokalföreningen har presenterat rapporten för
lärare och elever vid några av de deltagande skolorna och vid övriga skolor
medverkat till att rapporten uppmärksammats och arbetats med.
Lokalföreningen har inbjudit medlemmar från samtliga politiska partier som är
representerade i Vetlanda kommunfullmäktige (med undantag av
Sverigedemokraterna) till rundabords-samtal om rapporten. Mötet blev välbesökt och
diskussionerna konstruktiva efter genomgång av ungdomarnas svar i enkäten.
Barns rätt till utbildning
Läxläsningsprojektet på Kantarellen området är i gång på sitt femte läsår. Intresset
för och behovet av arbetet är stort. Ett trettiotal barn får varje vecka hjälp i sitt
skolarbete.
Klarinettlek är ett projekt inom ramen för musikskolan som bedrivits under läsåret
2013-2014 och som finansieras av Rädda Barnen. Projektet syftade till att ge
barn i år ett och två möjlighet att, på sin fritid, utveckla sin motorik och prova på
att spela ett instrument. Projektet avslutades vid vårterminens slut.
Den 20 november firades Barnkonventionens 25-årsdag. I oktober gick vi, i
samarbete med nätverket Tillsammans för Vetlanda ut till Centralortens samtliga
förskoleklasser och fritidshem med erbjudande om att göra lyktor och delta vid
manifestation på Bibliotekstorget den 20 november. Vid manifestationen slöt ca 60
barn och föräldrar upp, musikskolan bidrog med körsång, Mona-Lisa talade om
barnkonventionen. Manifestationen blev en fin och stämningsfull upplevelse.
Rädda Barnens dag på Astrid Lindgrens värld i Vimmerby är sedan ett antal år ett
uppskattat utflyktsmål. Även i år fylldes en buss med Vetlandabarn och föräldrar.
Insamling
Lokalföreningen har deltagit vid de ”stora” insamlingstillfällena vårinsamlingen och
världens barn. Vid världens barn-insamlingen valde föreningen, som ett komplement
till den traditionella bössinsamlingen, att samla leksaker och barnkläder och sälja
dessa.
Femtinge teater gjorde under sin sommarteaterverksamhet insamling bland sina
besökare till förmån för Rädda Barnens arbete.
Resultatet av insamlingsaktiviteterna framgår av den ekonomiska redogörelsen.
Arbete för att synas lokalt
Lokalföreningen har deltagit vid olika arrangemang ”på stan”, bl.a. vid VP-milen.
Lokalföreningen ordnade en utställning på biblioteket i samband med firandet av
Barnkonventionens 25-årsdag.
Debattartikel om barnkonventionens krav på kommuner skrevs och publicerades i
lokaltidningen i samband med barnkonventionsfirandet.
VÅR EKONOMI
Lokalföreningens ekonomi finns redovisad i bokslut för 2014. Vetlanda kommun har
fortsatt att sponsra föreningen med lokal för läxläsning fram tom den 30 juni 2014.
SLUTORD
Föreningen har under året arbetat i första hand på två ”fronter”, dels har en stor
grupp varit aktiva med att erbjuda barn på Kantarellen området fortsatt gott stöd i
skolarbetet genom läxläsningsprojektet. Projektet har också omfattat aktiviteter på
skollov.
Den andra ”fronten” har handlat om att skapa goda kontakter och sprida resultatet
av Ung Röst 2014.
Det är vår förhoppning att vi skall bli fler som arbetar aktivt in i de projekt som
planeras för år 2015.
Till sist ett varmt och uppskattande tack till er alla, medlemmar och icke
medlemmar, som gjort och gör goda insatser för barnens bästa!
Vetlanda i februari 2015.
Ingrid Anderson
Maria Niane
Viveka Hallberg Jarflod
Fatima Kebbeh
Jörgen Lindvall
Lars Anderson
Lizetty Selskog
Download