Anteckningar från KPR-LPR-dagen 22 mars 2010 i Rosensalen

Anteckningar från KPR-LPR-dagen 22 mars 2010 i Rosensalen Jönköping.
Carina Pettersson Tranås:Utbildning av anhöriginformatörer.
Fom 1 juli 2009 skall socialnämnden erbjuda stöd för de som vårdar närstående långvarigt sjuk eller
äldre som stödjer en närstående som har funktionshinder
2009 är 149 milj.avsatta,för 2010 300 milj.f.o.m. 2011 lika mycket öronmärkta pengar.
Livssituationen kan förändras på ett ögonblick.Stroke drabbar 30.000/år,dementa blir 20% över 80
år och 50% över 90 år.Vanligast är att make-maka vårda varandraInformationen är svår.
Man kan erbjuda dagverksamhet,korttidsplatser med växelvård,anhörigservice.
Anhöriggrupper=man träffar personer i samma situation
Anhörigcenter= Mötesplats
Bilda anhörigföreningar
Väntjänst= frivilliga organisationer t.ex Sv.kyrkan frikyrkor,SPF,PRO;Röda korset
Anhöriginformatör = en representant för ovanstående som vet vart/till vem man skall vända sig
Utbildning för dessa :anhörigstöd,bistånd,föreläsning,palliativ
vård,färdtjänst,sjukresor,hjälpmedel,kostnader,studiebesök
Äldres hälsa och läkemedel:Åsa Brantevik överläkare geriatri Sahlgrenska sjukhus
Hur säkrar man äldres läkemedelsbehandling?Idag är medellivslängden för män 78 år för kvinnor
83 år.God vård skall vara :säker,kunskapsbaserad effektiv.Med stigande ålder minskar
njurfunktionen med 40 %,blodtrycket stiger,magslemhinnan är känslig det bildas mer fett och
mindre muskler.
Först klargörs behovet,därpå val av behandling,läkemedel=dos och tidpunkt Följs upp med
dokumentation.Man börjar med låg dos.1/3 av patienterna följer doseringen,1/3 ibland1/3 aldrig.
80 %av läkemedlen hämtas ut,70% användes.Ansvaret för rätt användning delas av läkaren och
patienten.Man skall ha en fast vårdkontakt,en läkare skall ha samordningsansvar..
Läkemedelsberättelse får patienten med sig när man lämnar sjukhuset.
Vet Du varför Du tar medicinen? En berättigad fråga.10-15% av inläggningar på sjukhus har
läkemedelsorsak.I USA är vart 4:e dödsfall orsakat av biverkningar från läkemedel.Vid byte av
vårdform är vart 5:e läkemedel fel.Med tillgång till läkemedelsberättelse halverades felen.
En intressant föreläsning i högt tempo.
Utbildning av KPR-ledamöter:Karl Eric Eiderbrant
Vi fick ta del av erfarenheter från Vetlanda kommun.Man tyckte att man mest fick information om
redan fattade beslut.i KPR.Man inbjöd författaren till boken ”Goda råd” Gunnar Degerman,man
bildade studiecirkel ,ordnade en studiedag,heldag med tjänstemän Hans råd var:ställ frågor,följ
upp,kräv redogörelse nästa möte.Samarbeta SPF och PRO,lägg förslag gemensamt,arbeta
långsiktigt.Hur har pengarna använts,vilka resultat har uppnåtts,hur tänker man gå vidare när
projektpengar är slut.I Vetlanda var trygghetsboende och matfrågan de viktigaste.
Björn Fejde
ordf.i Pensionärspolitiska kommittén,PPK