Häfte 99(6).indb - Svenska Botaniska Föreningen

advertisement
BOTANISKT NYTT
Fina fynd
Strimtåg Juncus foliosus är från och med i somras
ny art för Skåne och kanske till och med för
Sverige. Sven Snogerup gjorde det sensationella
fyndet den 23 augusti vid Lärkesholmssjöns
östra strand, strax öster om Örkelljunga i norra
Skåne. Strimtåg är en småvuxen annuell art med
en atlantisk utbredning. Den är närmast känd
från en lokal i Danmark. Fyndet presenteras
i senaste numret av Botaniska Notiser (nr 3,
2005).
Bengt Oldhammer i Orsa berättar i ett e-brev
att han såg omslagsbilden på ängsanemonen
Anemonidium canadense i förra numret av SBT
och insåg att det ju var samma växt som han
hittade 1999 vid en sedan länge övergiven jordkällare i närheten av Orsa kyrkogård! Bengt tog
med sig några plantor hem till sin egen tomt där
de trivts bra i rabatten och till och med spridit
sig ut i gräsmattan.
Strimtåg Juncus foliosus på den nyupptäckta lokalen
vid Lärkesholmssjön. Foto: Margareta Edqvist.
348
I senaste Växter i Hälsingland och Gästrikland (nr 3, 2005) läser vi om ett vackert fynd
av fältvädd Scabiosa columbaria. Peter Ståhl
upptäckte den i somras på de torra och kalkrika
banvallarna längs ostkustbanan vid Järvsta i
Gävles södra utkanter. Fältvädden har av beståndets storlek att döma uppenbarligen funnits på
platsen i några år och är inte känd på närmare
håll än Mörtö i Stockholms södra skärgård.
Alldeles i närheten av fält vädden växer stånds
Senecio jacobaea sedan några år tillbaka, också
den ovanlig så här långt norrut.
Martin Sjödahl i Jönköping meddelar att
gatmålla Chenopodium murale i somras åter
hittats i staden efter en sannolikt uppemot trettioårig frövila. Gatmålla är belagd från samma
plats under 1970-talet varifrån den försvann när
rabatterna den växte i gjordes om till gräsmatta.
Fasadarbeten på fastigheten med påföljande
omrörning i jorden i kombination med utebliven
gräsklippning har nu åter lockat fram den sällsynta växten. Gatmålla är starkt hotad och finns
främst i västra Skåne.
Slutligen presenterar Bert Borgström i Väderstad fem fina fynd från Östergötland:
Plommonros Rosa villosa ssp. villosa. I betesmark NV ödegården Sålleryd, Röks socken
(8E 2i 1139). I Östergötlands flora endast en
gammal uppgift från 1882.
Svenskfibbla Pilosella floribunda. Varje år
framkommande i gräsmatta vid Överby, Svanshals socken (8E 3i 1019). En art med nordlig
utbredning. Andra fyndet i landskapet.
Flikig kardvädd Dipsacus laciniatus. På ruderatmark vid Nyhaga, Väversunda socken (8E 4g
1946). Mycket sällan rapporterad som förvildad.
Balkanoxel Sorbus graeca. O Gissletorp,
Hagebyhöga socken (8F 6a 2426). Långt från
bebyggelse och säkert fågelspridd. Få fynd i landet utanför Gotland.
Gräslilja Sisyrinchium montanum. I fuktig
gräsmark SV Lyckan, Ödeshögs socken (8E 1g
3029). Upptäckt år 2000 och kvar 2005, som
mest ett 60-tal ex. Första fyndet i Östergötland.
SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 99:6 (2005)
Download