Växter utvalda för svenskt klimat - E

advertisement
Växter
utvalda för
svenskt
klimat
De bästa växterna under samma etikett!
www.eplanta.com
2011/2012
Kvalitetsmärkning
av växter
E-plantsystemet
E-plantor är resultatet av ett helt system som omfattar produktutveckling, testning och marknadsföring av växter som är utvalda
för svenskt klimat. Stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstation
(EPS) äger varumärket E-planta och en expertgrupp där väljer ut
de växter som E-märks. Gruppen har bred kompetens med representanter för forskning, plantskolor samt växtanvändare i både
offentlig verksamhet och inom fritidsodlingen.
Flertalet av E-plantorna är framtagna genom utvecklingsprojekt vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Ett samarbete
med motsvarande E-plantsystem i Norge har medfört att även
växter utprovade i Norge har E-märkts.
För att långsiktigt skapa resurser till produktutveckling av
E-plantor, har landets främsta plantskolor bildat E-planta ekonomisk förening (E-gruppen), som idag har 22 medlemmar.
Fördelar med E-plantor
• Utvalda för svenskt klimat
Mindre risk för vinterskador.
• Provodlade i Sverige
Provodling ger underlag för säkra zonangivelser och
korrekta växtbeskrivningar.
• Svenskproducerade
Kort väg från producent till konsument gör att växterna är i takt med klimatet där de ska planteras.
• Art- och sortäkta
Garanterat rätt utgångsmaterial medför att samma
växt erhålls vid komplettering eller inköp från olika
plantskolor.
• Friska plantor
Friskt utgångsmaterial ger god motståndskraft mot
sjukdomar och skadegörare.
Hårda krav för E-märkning
För att få E-status måste växterna uppfylla höga krav på art-/
sortäkthet, sundhet och odlingsvärde. Odlingsvärdet fastställs
genom provodling på flera platser i landet. Provodling ger också
underlag till säkra zonangivelser och korrekta växtbeskrivningar.
Bevarande av genetisk kvalitet
E-plantsystemet säkrar de genetiska egenskaperna både för
fröförökade och vegetativt förökade E-plantor genom att:
• Endast frö från godkända frökällor får användas. För att bevara
utvalda frökällor och säkra frötillgången har fröplantager anlagts.
• Ursprungsplantor till vegetativt förökade E-plantor bevaras
i klonarkiv hos EPS. Plantorna är testade och rensade för de
plantburna sjukdomar som kan förekomma för respektive sort.
E-plantproducenterna har moderkvarter med ursprung från
klonarkivet.
Plantskolorna måste följa strikta regler för att få använda
varumärket E-planta. Produktion och hantering kontrolleras av
Statens Jordbruksverk. All produktion sker inom landet för att
kontrollen ska kunna upprätthållas. Därför kan inga utländska
plantskolor tillhandahålla E-plantor.
E-plantor löser problem
Sortimentet av E-plantor utökas efterhand. Produktutveckling
för att hitta nya E-plantor sker främst för växtslag där det finns
något problem att lösa, t ex sortblandningar eller dålig härdighet.
Arbete pågår även med att täcka in brister i sortimentet, som
till exempel att hitta fler låga buskar och smalkroniga gatuträd.
E-märkningen underlättar för växtanvändaren att välja bra och
utprovade växter.
Dokumentation och märkning
E-plantornas härkomst är väl dokumenterad och producenten
skriver vid försäljning i parti ut ett numrerat E-plantcertifikat
som garanterar rätt ursprung.
Vid leverans och slutbesiktning
kontrolleras bl a att levererade
växter motsvarar växtförteckningen.
Besiktningsmannen ska kontrollera
att E-plantcertifikat medföljer
levererade E-plantor.
Begär alltid
E-plantcertifikat från
din leverantör!
E-plantor märks med ett
stort E efter namnet. Då Eplantor önskas – skriv alltid ut
E-beteckning i växtförteckningen!
Chip-märkning av träd
En ny typ av märkning, så kallad chip-märkning, testas på Emärkta träd. Det innebär att ett litet chip placeras i stammen på
träden medan de står på tillväxt i plantskolan. Chipet innehåller
information som ger trädet en unik identitet. Identiteten kan
sedan fastställas med hjälp av en scanner och därmed förbättras
spårbarheten avsevärt. Initialt har märkning gjorts på ett urval av
sorter, men ambitionen är att samtliga träd med E-status på sikt
ska märkas.
Beställ E-plantor i god tid!
Efterfrågan på E-plantor är stor. Beställ därför gärna växterna i
god tid. Om det gäller mycket stora antal eller udda storlekar så
ökar chanserna att få tag i växterna om order läggs flera växtsäsonger innan leverans. Producenterna kan då odla fram just de
antal och kvaliteter som efterfrågas.
Nya
träd
med E-status
Carpinus betulus fk Carin E
Salix alba var. chermesina ‘Vinterglöd’ E
- elegant träd med bra kronuppbyggnad
- smalkronig korallpil med läckert orangerött grenverk vintertid
Carin har selekterats fram ur frökällan Stenshuvud med avseende på förbättrad kronuppbyggnad, vilket innebär att mindre
klippning krävs för att få en bra krona. Carin blir ett medelstort träd med smalt konisk krona. Passar perfekt till gatu- och
parkträd. Tål både
hård beskärning,
industrimiljö och
starka vindar.
Utvecklas bäst i
humus- och kalkrika jordar i soliga
till halvskuggiga
lägen. Zon 1-4(5).
Tidigare problem med att få tag på sortäkta och härdigt material
av korallpil har resulterat i urvalet av ‘Vinterglöd’. Sorten är
härdig, har en smalt pyramidal krona och ett starkt orangerött
grenverk under vinterhalvåret. ‘Vinterglöd’ är en hanklon och
blommar med gula smala kissar i maj. Attraktiv även under
sommaren tack vare det skira, silvriga bladverket. Trädet blir
15-20 meter högt.
Sorten föredrar liksom de flesta Salix-arter en frisk till fuktig
växtplats. Den är också ljusälskande, stammar själv upp sig och
stöter bort skuggade grenar. Undvik
plantering i hårdgjorda ytor – Salix
kan lyfta asfalt! Passar utmärkt att
plantera i grupp. Zon 1-4(5).
Acer platanoides fk Pernilla E
- härdig och vacker skogslönn
Pernilla kommer från en isolerad fröplantage som består av 25
kloner. Klonerna är selekterade ur ett stort populationsförsök,
med wurvalskriterierna härdighet och välvuxen kronform.
Pernilla har en förbättrad kronuppbyggnad och mer samlad
krona än andra
frötyper av
skogslönn.
Pernilla har
också bra egenskaper avseende
enhetlighet,
klimatanpassning
och tillväxt. Det
blir ett stort träd,
15-20 m högt.
Passar bra som
park- och alléträd
och tål kraftig
beskärning.
Zon 1-4(5).
www.eplanta.com
Välkommen till E-plantas nya hemsida!
Där hittar du:
• Sortimentslista med bilder och beskrivningar
av alla E-plantor
• Nya sökmöjligheter
• Nyhetsbrev
• Alla E-plantsproducenter
• Lista över tillgängliga E-plantstorlekar på marknaden
• Broschyrer att beställa
… och mycket mer!
Virusfria fruktträd och bärväxter
Certifierad produktion av fruktträd
lingen är certifiering nu väl inarbetad, i vissa fall har skörden
blivit dubbelt så stor med virusfria plantor.
Virusfriheten är inte evig eftersom virus sprids av insekter,
till exempel hallonbladlusen. Därför måste föryngring med nya
certifierade plantor göras ibland. Använd inte gamla plantor
från egen odling vid nyplantering, utan förnya med E-märkta
certifierade plantor.
Virusfria fruktträd är ett
resultat av ett certifieringssystem för produktion av
fruktträd. Förädlingsris
till certifierade fruktträd
kommer från godkända
moderträd hos Elitplantstationen (EPS). Moderträden
har känd härkomst och är
rensade från plantburna
sjukdomar, främst virus.
Effekter av virusrensning
Virusinfekterade fruktträd och bärväxter
är försvagade. Genom certifiering får de bättre motståndskraft mot sekundära skador och sjukdomar
vilket ger en rad fördelar:
Från Elitplantstationens
friska moderträd tas
förädlingsris till
certifierade fruktträd.
• Kraftigare och starkare fruktträd och bärbuskar
med bättre tillväxt.
• Rikligare skördar med större frukter och bär.
• Frukt och bär av högre kvalitet. Virus kan ge
sprick- och korkbildningar.
• Bättre vinterhärdighet ger mindre risk för vinterskador.
• Färre frostsprickor på fruktträden.
E-märkta fruktträd med sundhetsintyg
Godkända träd märks med en certifieringsetikett
från Statens Jordbruksverk (SJV) runt
stammen. Etiketten är ett sundhetsintyg
och garanterar att fruktträdet är virusfritt.
Flertalet av de E-märkta
fruktträden säljs
även med en
hängbildsetikett
med E-logo.
Certifierade bärväxter
E-märket visar konsumenten vägen…
Certifierade bärplantor är producerade från utgångsmaterial
med dokumenterad härkomst och som är testat och rensat från
plantburna sjukdomar.
Certifierad produktion ger bättre bärplantor. Inom yrkesod-
… till de dokumenterat friska frukt- och bärsorterna.
Sorterna har valts ut för att de är sortäkta, sjukdomstestade och odlingsvärda i Sverige.
EPS sjukdomstestar utgångsmaterial efter
SJV:s föreskrifter för certifiering. SJV ansvarar
för kontroll av produktionen hos plantskolorna.
Sortimentet av E-märkta fruktträd och bärväxter utökas efterhand som fler sorter blir
certifierade. Sortbeskrivningar finns på hemsidan.
Sortiment av E-märkta FRUKTTRÄD och BÄRVÄXTER
Äpplen
Alice Amorosa
Aroma Belle de Boskoop
Birgit Bonnier
Cox’s Orange Pippin
Cox’s Pomona
Discovery
Eldrött Duväpple
Eva-Lotta
Filippa
Fredrik Gravensteiner
Röd Gravensteiner
Gyllenkroks Astrakan
Ingrid Marie James Grieve
James Grieve Lired Katja Lobo Röd Melba
Mio
Mutsu Oranie Ribston Pippin
Signe Tillisch
Silva
Summerred Sylvia
Sävstaholm Transparente Blanche
Åkerö Päron
Bonne Louise
Carola Charneu
Clapp’s Favourite
Clara Frijs Colorée de Juillet
Namnsättning enligt Skud/Våra Kulturväxters namn
Conference
Doyenné du Comice
Esperens Herre
Gråpäron
Göteborgs Diamant
Moltke
Pierre Corneille
Williams
Plommon
Allmänt Gulplommon
Allmänt Rödplommon
Runa Anita
Czar
Experimentalfältets Sviskon
Herman
Jubileum
Kirke
Opal Reine Claude d’Althans
Reine Claude d’Oullins
Victoria
Violetta Sötkörsbär
Büttners Späte Rote
Gårdebo
Heidi
Merton Glory
Sam Stella Van Victor
Surkörsbär
Fanal
Nordia
Skuggmorell
Hallon
Golden Queen
Haida
Preussen
Veten
Hösthallon
Autumn Bliss
Bohème
Diana
Krusbär
Invicta
Svarta vinbär
Polar
Storklas
Öjebyn
Vita vinbär
Vit Jätte
Havtorn
Julia
Romeo
Blåbär
Emil
Putte
LÖVFÄLLANDE TRÄD OCH BUSKAR
Acer campestre fk Uppsala E – naverlönn
Acer negundo fk Alnarp E – asklönn
Acer platanoides fk Pernilla E – skogslönn
Acer platanoides fk Ultuna E – skogslönn
Acer tataricum fk Falun E – rysk lönn
Acer tataricum ssp. ginnala fk Uppsala E
(fd A. ginnala) – ginnalalönn Alnus glutinosa fk Fyris E – klibbal
Alnus incana fk Deje E – gråal
Alnus viridis ssp. sinuata fk Alnarp E – sitka-al
Amelanchier alnifolia fk Alvdal E
– bärhäggmispel
Amelanchier laevis fk Bäcklösa E
– kopparhäggmispel
Amelanchier lamarckii fk Ultuna E
– prakthäggmispel
Amelanchier spicata fk Falun E – häggmispel
Aronia melanocarpa Glorie® E (‘Elisabeth’)
– svartaronia Glorie®
Aronia melanocarpa ‘Hugin’ E
– svartaronia ‘Hugin’
Aronia x prunifolia ‘Elata’ fk Västeråker E
(fd. A. mel. var. elata) – slånaronia
Betula pendula ‘Dalecarlica’ E® – ornäsbjörk E Betula pendula fk Julita E – vårtbjörk
Buxus sempervirens Polar® E
– buxbom Polar® Carpinus betulus fk Carin E – avenbok
Carpinus betulus fk Stenshuvud E
– avenbok
Cercidiphyllum japonicum fk Göteborg E
– katsura
Chaenomeles japonica fk Motala E
– liten rosenkvitten
Cornus sanguinea fk Halltorp E
– skogskornell
Cornus sericea ‘Farba’ E – videkornell ‘Farba’
Corylus avellana fk Torslunda/fk Öglunda E
– hassel
Cotoneaster apiculatus E (fd C. ‘Hagen’)
– slätbladigt klippoxbär
Crataegus flabellata var. grayana fk Uppsala E
(fd C. grayana) – häckhagtorn
Euonymus europaeus ‘Evert’ E – benved ‘Evert’
Euonymus europaeus fk Ultuna E – benved
Fagus sylvatica fk Gottåsa E – bok
Forsythia x intermedia ‘Freja’ E
– hybridforsythia ‘Freja’
Forsythia mandshurica E – manchurisk forsythia
Frangula alnus fk Åmål E – brakved
Hedera helix Grafik® E – murgröna Grafik®
Hedera helix Huldra® E – murgröna Huldra®
Hedera helix Hymn® E – murgröna Hymn®
Juglans cinerea fk Örebro E – grå valnöt
Lonicera caerulea fk Falun E – blåtry
Lonicera caerulea var. kamtschatica Anja® E
(‘BLo D’) – blåbärstry Anja®
Lonicera involucrata ‘Lycksele’ E
– skärmtry ‘Lycksele’
Lonicera maackii ‘Kristall’ E – koreatry ‘Kristall’
Lonicera morrowii ‘Nor’ E – spärrtry ‘Nor’
Lonicera xylosteum fk Åmål E – skogstry
Malus toringo fk Göteborg E (fd M. sieboldii)
– rönnbärsapel
Malus toringo var. sargentii fk Eskilstuna E
(fd M. sargentii) – bukettapel
Philadelphus coronarius ‘Finn’ E
– doftschersmin ‘Finn’
Philadelphus Orion® E (‘BPh 4’)
– schersmin Orion®
Populus trichocarpa ‘Kiruna’ E
– jättepoppel ‘Kiruna’
Populus x wilsocarpa ‘Beloni’ E
– praktpoppel ‘Beloni’
Potentilla fruticosa ‘Abbotswood’ E
– tok ‘Abbotswood’
Potentilla fruticosa ‘Fridhem’ E – tok ‘Fridhem’
Potentilla fruticosa ‘Goldfinger’ E
– tok ‘Goldfinger’
Potentilla fruticosa ‘Longacre’ E – tok ‘Longacre’
Prunus avium E – sötkörsbär, fågelbär
Prunus cerasifera fk Cecilia E
– körsbärsplommon
Prunus grayana fk Göteborg E – pärlhägg
Prunus padus fk Ultuna E – hägg
Prunus padus ssp. borealis ‘Laila’ E
– nordhägg ‘Laila’
Prunus pumila var. depressa E – sandkörsbär
Prunus spinosa fk Västeråker E – slån
Prunus virginiana fk Rackarberget E
– virginiahägg
Pterocarya fraxinifolia fk Uppsala E
– kaukasisk vingnöt
Quercus robur fk Ultuna/fk Linköping E
– skogsek
Rhamnus cathartica fk Toppmyra E – getapel
Rosa carolina fk Gunnel E – carolinaros
Rosa (Canina-Gruppen) dumalis fk Västeråker E
– nyponros Rosa (Glauca-Gruppen) ‘Nova’ E – daggros ‘Nova’
KLÄNGVÄXTER
Aristolochia manshuriensis E – koreansk pipranka
Clematis (Atragene-Gruppen) ‘Albina Plena’ E
– atragene-klematis ‘Albina Plena’
Clematis (Atragene-Gruppen) ‘Blue Tapers’ E
(fd ‘Cyanea’) – atragene-klematis ‘Blue Tapers’
Clematis (Atragene-Gruppen)
‘Clochette Pride’ E (fd ‘Campanulina Plena’)
– atragene-klematis ‘Clochette Pride’
Clematis (Atragene-Gruppen) ‘Georg’ E
– atragene-klematis ‘Georg’
Clematis (Atragene-Gruppen) Kajsa® E
(‘BCL 1239’) – atragene-klematis Kajsa®
Clematis (Atragene-Gruppen) ‘Love Child’ E
– atragene-klematis ‘Love Child’
Rosa majalis fk Tuna Skog E – kanelros
Rosa rubiginosa fk Hoburgen E – äppelros
Rosa villosa ssp. mollis fk Balingsta E – hartsros
Salix alba var. chermesina ’Vinterglöd’ E
– korallpil ’Vinterglöd’
Salix repens ‘Green Carpet’ E
– krypvide ‘Green Carpet’
Salix repens ‘Grey Carpet’ E
– krypvide ‘Grey Carpet’
Sambucus nigra fk Bålsta E – fläder
Sorbaria grandiflora ‘Maia’ E
– liten rönnspirea ‘Maia’
Sorbaria sorbifolia ‘Pia’ E – rönnspirea ‘Pia’
Sorbus aria ‘Gigantea’ E – jättevitoxel Sorbus ‘Astrid’ E – prydnadsrönn ‘Astrid’
Sorbus aucuparia fk Västeråker E – rönn
Sorbus austriaca fk Gottsunda E
– österrikisk oxel
Sorbus commixta ‘Carmencita’ E
– japansk rönn ‘Carmencita’
Sorbus (Commixta-Gruppen) ‘Birgitta’ E
– commixta-rönn ‘Birgitta’
Sorbus ‘Dodong’ E – prydnadsrönn ‘Dodong’
Sorbus incana E – silveroxel
Sorbus intermedia E – oxel
Sorbus frutescens fk Ås E (fd S. koehneana)
– liten pärlrönn Sorbus mougeotii fk Bälinge E – häckoxel
Sorbus ‘Rosmari’ E – prydnadsrönn ‘Rosmari’
Sorbus x thuringiaca ‘Fastigiata’ E – rundoxel
Spiraea betulifolia ‘Tor’ E – björkspirea ‘Tor’
Spiraea x cinerea ‘Grefsheim’ E – norskspirea
Spiraea japonica ‘Little Princess’ E
– praktspirea ‘Little Princess’
Spiraea nipponica E – girlandspirea
Symphoricarpos albus ssp. laevigatus fk Ultuna E
– snöbär
Symphoricarpos ‘Arvid’ E
– prydnadssnöbär ‘Arvid’
Syringa josikaea ‘Oden’ E – ungersk syren ‘Oden’
Syringa reticulata fk Enskede E – ligustersyren
Syringa vulgaris f. alba fk Veberöd E
– vit syren
Syringa vulgaris ‘Norrfjärden’ E
– syren ‘Norrfjärden’
Tilia cordata Linn® E (‘Elin’) – skogslind Linn®
Viburnum opulus ‘Strömsund’ E
– skogsolvon ‘Strömsund’
Weigela florida ‘Korea’ E – rosenprakttry ‘Korea’
BARRVÄXTER
Clematis (Atragene-Gruppen) ‘Riga’ E
– atragene-klematis ‘Riga’
Clematis (Atragene-Gruppen) ‘Tage Lundell’ E
– atragene-klematis ‘Tage Lundell’
Clematis (Atragene-Gruppen) ‘Violet Purple’ E
– atragene-klematis ‘Violet Purple’
Clematis (Viticella-Gruppen) ‘Carmencita’ E
– viticella-klematis ‘Carmencita’
Clematis (Viticella-Gruppen) ‘Mrs T. Lundell’ E
– viticella-klematis ‘Mrs T. Lundell’
Clematis (Viticella-Gruppen) ‘Södertälje’ E
– viticella-klematis ‘Södertälje’
Lonicera reticulata ‘Silver’ E – daggkaprifol ‘Silver’
Abies koreana fk Ultuna E – koreagran
Chamaecyparis lawsoniana ‘Aurea Dömmesmoen’ E – ädelcypress ‘Aurea Dömmesmoen’
Juniperus communis ‘Kantarell’ E
– en ‘Kantarell’
Juniperus communis ‘Tyrihans’ E
– en ‘Tyrihans’
Juniperus communis ‘Vemboö’ E
– en ‘Vemboö’
Taxus baccata ‘Columna Suecica’ E
– idegran
Växter skrivna med fet stil har erhållit E-status under 2010/2011. Namnsättning enligt Skud/Våra Kulturväxters namn. fk betyder frökälla.
B
Nya vintergröna
E-plantor
Hedera helix Grafik®, Hymn®, Huldra® E
Taxus baccata ’Columna Suecica’ E
- härdiga sorter med utmärkta marktäckande egenskaper
- härdig idegran med smalt väl sammanhållande grenverk
Tre friska och härdiga sorter av murgröna som klarat de kalla
krigsvintrarna. Alla är mycket bra marktäckare; de etableras
snabbt och bildar täta mattor tack vare korta bladskaft och rikligt
med lättrotade skott. Sorterna passar ypperligt att använda till
kala ytor under stora träd och buskar, där andra marktäckare kan
vara svåretablerade. Trivs i halvskuggiga till skuggiga lägen, där
det inte är för blött. Sorterna skiljer sig åt avseende bladstorlek
och nervatur. Zon 1-4.
Växtsättet är i ungdomen tätt och smalt
pelarformigt, men
med tiden blir formen
bredare. Barren är friskt
mörkgröna och fruktsättningen sparsam.
Höjd 3-4 m, bredd 1 m.
Sorten trivs i sol till
skugga i väldränerad
mullrik jord. Man bör
undvika planering i styva
och ogenomträngliga
jordar.
’Columna Suecica’
är en svensk korsning
som passar utmärkt som
solitär bland marktäckare och i grupper
med andra barrväxter
och perenner.
Zon 1-2(3).
Abies koreana fk Ultuna E
- koreagran med fantastiskt växtsätt och vackra kottar
En mycket vacker gran med starkt arkitektoniskt uttryck. Koreagranen är liten och långsamväxande och blir efter 25-30 år bara
5-7 m. Granen har en tydligt genomgående stam. De glänsande
mörkgröna barren är fördelade runt skottaxeln och ger en lummig
tät grönska. Undersidan av barren har påtagligt vita stomatalinjer,
vilket är ett av artens kännetecken. De upprättstående kottarna
bildas redan hos unga individer och varierar i färg mellan brungrått och vackert blått.
Koreagranen trivs i humusrika sand- och lerjordar och är tålig
i stadsmiljö. Den är en utsökt solitär för små trädgårdar, innergårdar och andra ytor där utrymmet är begränsat. Zon 1-5(6).
Omslagsbild: Sorbaria sorbifolia ‘Pia’ E – rönnspirea ‘Pia’. Produktion: Wakire AB
E-planta ekonomisk förening
Knut Påls väg 5, 256 69 Helsingborg
Tel: 042-15 98 00 Fax: 042-161910 E-post: [email protected]
www.eplanta.com
Porto
betalt
Download