Introduktion-kursmål

advertisement
Kursens syfte och centrala
frågor
Kursen behandlar finansiella
kriser och ekonomisk
brottslighet utifrån ett
samhällsekonomiskt och
historiskt perspektiv. Både
finansiella kriser och
ekonomisk brottslighet är
extrema händelser som drar till
sig betydande
samhällsekonomiska
kostnader.
Produktionsbrottfallet i
samband med större bankkriser
har varit mellan 5 och 15
procent av BNP, medan den
svarta ekonomin i vissa länder
uppgår till 20 procent av BNP.
Kursen behandlar också i
vilken mån dessa företeelser är
länkade till varandra. Den
första delen av kursen
fokuserar finansiella kriser.
Exempel på frågor som tas upp
i första delen:
Vilka teorier och modeller har
vi för att förstå drivkrafterna
bakom finansiella kriser?
Kan vi se ett mönster bland de
hundratals kriser som vi haft
de senaste tvåhundra åren?
Vilka är de olika faserna i en
bankkris och vilka roller intar
centralbanken, staten
(tillsynsmyndigheter) och de
privata aktörerna?
Frågor i andra delen, om
ekonomisk brottslighet.
Vilka är kostnaderna för den
ekonomiska brottsligheten?
På vilket sätt utmanar den vår
samhällsstruktur,
samhällsmoral och tilltro till
rättssystemet?
Vilka attityder finns bland
medborgarna till svartarbete
och skatteundandragande?
Vilka är kopplingarna till
penningtvätt och organiserad
brottslighet?
Hur skall brotten bemötas och
lagföras i en globaliserad värld
där brottslingarnas byte
blixtsnabbt försvinner över
nationsgränserna?
KURSMÅL
Efter genomgången kurs skall
den studerande ha kunskap om
orsaker, förlopp och
konsekvenser av finansiella
kriser, i Sverige och
utomlands.
Vidare skall den studerande ha
kunskap om omfattningen och
utbredningen av ekonomisk
brottslighet i samhället, hur
olika aktörsgrupper förhåller
sig till ekonomisk brottslighet
och vilka alternativ som
kontrollmakten har för att
”lösa” detta samhällsproblem.
UNDERVISNING/
ARBETSFORMER
Föreläsningar, seminarier,
hemuppgift och rapport
EXAMINATION
Inlämnande av hemuppgift och
godkänd rapport.
Obligatorisk närvaro och aktivt
deltagande vid seminarierna.
(Särskild uppgift vid frånvaro).
UNDERLAG FÖR BETYG
Seminarierna, 25 procent
Hemuppgift, 25 procent
Rapport, 50 procent
Download