Att grunda ett företag och anmälan till registren

advertisement
Att grunda ett företag och anmälan
till registren
Skatteförvaltningen
Innehåll
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Etableringsanmälan
Vad är ett FO-nummer?
Enskild näringsidkare – grundande
Att grunda ett öppet bolag eller kommanditbolag
Att grunda ett aktiebolag
Att grunda ett aktiebolag elektroniskt
Att grunda ett andelslag
Anmälan till Skatteförvaltningens register
Registret över momsskyldiga
Förskottsuppbördsregistret
Arbetsgivarregistret
2
Etableringsanmälan
• Ett nygrundat företag ska anmälas till Skatteförvaltningen och
handelsregistret med blanketten för etableringsanmälan.
• Den blankett som ska användas beror på företagsformen:
 Y1: aktiebolag, andelslag och annat samfund
 Y2: öppet bolag och kommanditbolag
 Y3: enskild näringsidkare.
• Blanketterna finns på adressen ytj.fi/svenska.
• En handläggningsavgift tas ut för anmälan av ett företag till
handelsregistret.
• En etableringsanmälan ska skickas per post till adressen PRS –
Skatteförvaltningen, Företagsdatasystemet, PB 2000, 00231
HELSINGFORS.
3
Vad är ett FO-nummer?
• I samband med registreringen av en etableringsanmälan
får företaget ett företags- och organisationsnummer (FOnummer).
• FO-numret specificerar företaget.
• Numret berättar dock inte om företaget förts in i
skatteförvaltningens register eller i handelsregistret.
• FO-numret används för att identifiera företaget i
kontakter med myndigheter samt i företagets brev och
blanketter.
• FO-numret för en enskild näringsidkare är alltid bundet
till en person.
• FO-numret för andra företag och juridiska personer är
det samma under hela verksamhetstiden.
4
Enskild näringsidkare – grundande
• En enskild näringsidkare verkar självständigt och för
egen räkning.
• Han eller hon gör åtaganden och ingår avtal i eget
namn.
• Han eller hon ansvarar för sina åtaganden själv med
hela sin förmögenhet.
• En anmälan om att man inleder verksamhet ska
göras med blanketten för etableringsanmälan Y3.
5
Enskild näringsidkare – grundande
(fortsätter)
• En näringsidkare ska registrera sig i
handelsregistret om
 han eller hon bedriver näringsverksamhet som kväver
tillstånd
 näringsverksamheten har ett fast driftställe, som inte
är den egna bostaden
 andra än maken eller makan eller minderåriga barn
(eller barn som av annan orsak står under
förmyndarskap) eller barnbarn till företagaren arbetar
för företaget.
 näringsidkaren vill skydda sitt firmanamn, med andra
ord behålla ensamrätten till namnet.
6
Att grunda ett öppet bolag eller
kommanditbolag
• Bolagsrättsligt är ett öppet bolag eller ett
kommanditbolag en enhet som är separat från
bolagsmännen.
• Grundarna kan vara såväl fysiska personer som
företag (juridiska personer).
• Bolagets uppstår när det antecknas i
handelsregistret.
• Anmälan om att verksamhet inleds görs med
blanketten för etableringsanmälan Y2.
Bolagsavtalet ska bifogas till anmälan.
7
Att grunda ett öppet bolag eller
kommanditbolag (fortsättning)
• Vid den tidpunkt då bolaget grundas ska
 ett öppet bolag omfatta minst två ansvariga
bolagsmän
 ett kommanditbolag omfatta minst en ansvarig
bolagsman och minst en tyst bolagsman.
• De ansvariga bolagsmännen är personligen
ansvariga för bolagets skulder och andra
åtaganden.
• En tyst bolagsmans ansvar begränsar sig till hans
eller hennes egendomsinsats, vars belopp fastställs
i bolagsavtalet.
8
Att grunda ett aktiebolag
• Ett aktiebolag är en självständig skattskyldig.
• Resultatet av verksamheten beskattas som inkomster för
bolaget.
• Ett aktiebolag kan bildas av en eller flera personer eller
företag.
 Aktieägarna ska ingå ett skriftligt avtal om bolagsbildning
och underteckna det.
• Enligt etableringsanmälan Y1 ska avtalet om bolagsbildning,
bolagsordningen, bilaga 1 till handelsregistret och ett kvitto
över betald handläggningsavgift för handelsregistret fogas till
anmälan.
• Det är också möjligt att grunda ett aktiebolag i Företags- och
organisationsdatasystemets webbtjänst (ytj.fi) . I så fall ska
man betala handläggningsavgiften direkt via tjänsten.
9
Att grunda ett aktiebolag (fortsättning)
• Anmälan till handelsregistret ska lämnas in inom tre
månader efter att avtalet om bolagsbildning
undertecknats.
• Ett aktiebolag uppkommer då det antecknas i
handelsregistret.
• Vid tidpunkten för bildandet ska aktiebolaget ha ett
kapital på minst 2 500 euro.
• Bolagets delägare är inte personligen ansvariga för
bolagets åtaganden.
10
Att grunda ett aktiebolag elektroniskt
• Etableringen görs i Företags- och
organisationsdatasystemets webbtjänst (ytj.fi)
• Tjänsten är avsedd för bolag, som uppfyller följande villkor:
• bolagsordning av standardform räcker
• aktiekapitalet betalas i euro till bankkontot för det bolag
som bildas
• teckningspriset tas i sin helhet upp i aktiekapitalet
• alla som tecknar aktier, styrelsemedlemmar, den
verkställande direktören och revisorn (som ska vara en
fysisk person) har en finländsk personbeteckning och
också personliga nätbankskoder eller ID-kort med chip
(EID-kort)
• eventuella prokurister och personer med rätt att företräda
bolaget har en finländsk personbeteckning
11
Att grunda ett aktiebolag elektroniskt
(fortsätter)
• Användaren kan även vara ett ombud fram till den fas då
anmälan ska undertecknas.
• Tjänsten styr bildandet av ett aktiebolag.
• E-tjänsten skapar utifrån de angivna uppgifterna för
bolaget:
• avtal om bolagsbildning
• en bolagsordning
• en etableringsanmälan.
• Handläggningsavgiften (330 euro) betalas via tjänsten.
• Ett registreringsnummer och FO-nummer tilldelas så fort
anmälan undertecknats och handläggningsavgiften
betalats
12
Att grunda ett andelslag
• Syftet med ett andelslag är att vanligtvis bedriva
ekonomisk verksamhet som främjar medlemmarnas
hushållning eller näringsverksamhet.
• Ett andelslag kan bildas av endast en person.
 Grundarna av ett andelslag sammanställer
andelslagets stadgar och ett avtal om
andelslagsbildning, som de även ska
underteckna.
• Enligt etableringsanmälan Y1 ska ett avtal om
andelslagsbildning, andelslagets stadgar, bilaga 2
till handelsregistret och ett kvitto över betald
handläggningsavgift för handelsregistret fogas till
anmälan.
13
Att grunda ett andelslag (fortsättning)
• Anmälan till handelsregistret ska lämnas inom tre
månader efter att avtalet om andelslagsbildning har
undertecknats.
• Juridiskt sett uppkommer ett andelslag först då det
förts in i handelsregistret.
• Andelslagets medlemmar är inte personligen
ansvariga för andelslagets åtaganden.
14
Anmälan till Skatteförvaltningens
register
• Med etableringsanmälan anmäler man sig till
följande av Skatteförvaltningens register:
 registret över momsskyldiga
 förskottsuppbördsregistret
 arbetsgivarregistret.
• På samma blankett lämnar man också de uppgifter
som behövs för att räkna förskottsskatten (öppet
bolag, kommanditbolag och enskilda näringsidkare).
• Aktiebolag och andelslag kan ansöka om
förskottsskatt med blanketten Ansökan om
samfunds förskottsskatt/ändring (5017r)
15
Anmälan till Skatteförvaltningens
register (fortsätter)
• Om verksamheten inleds senare, är det möjligt att
anmäla sig till Skatteförvaltningens register först då
man vet när den egentliga verksamheten inleds.
• I sådana fall ska man fylla i en ändrings- och
nedläggningsanmälan, som ska väljas enligt
företagsform:
Y4: aktiebolag, andelslag och annat samfund
Y5: öppet bolag och kommanditbolag
Y6: enskild näringsidkare.
ytj.fi/svenska
16
Registret över momsskyldiga
• Ett företag ska anmäla sig till registret över
momsskyldiga om det säljer varor och tjänster inom
ramen för affärsverksamhet i Finland och
omsättningen överskrider 10 000 euro (till
31.12.2015 var gränsen 8 500 euro) under
räkenskapsperioden (12 mån.)
• Ett företag ska anmäla sig som momsskyldigt från
den dag då
den skattepliktiga verksamheten börjar
det börjar skaffa varor eller tjänster för
skattepliktig verksamhet.
17
Registret över momsskyldiga
(fortsättning)
• Det är inte nödvändigt att anmäla sig till registret om
omsättningen inte överskrider 10 000 euro (till
31.12.2015 var gränsen) under räkenskapsperioden (12
mån.).
 Ett företag med ringa omsättning kan frivilligt ansöka
om registrering till registret över momsskyldiga.
 Ett företag som ansökt om registrering antecknas
vanligen som skattskyldigt tidigast från den dag då
anmälan togs emot.
• När man anmäler sig som momsskyldig lönar det sig
också att beakta lättnad vid den nedre gränsen för
moms.
18
Förskottsuppbördsregistret
• På ansökan för Skatteförvaltningen in en aktör som
bedriver näringsverksamhet, jordbruk eller annan
förvärvsverksamhet som inte hör till ett
anställningsförhållande i förskottsuppbördsregistret.
 Sökanden förs in i förskottsuppbördsregistret från den
dag då ansökan tagits emot eller från en senare
tidpunkt som meddelas i ansökan.
• När ett företag (eller en annan aktör) förts in i
förskottsuppbördsregistret, behöver inte företagets
kunder verkställa förskottsinnehållning på arbetseller andra ersättningar som de betalat till företaget.
19
Förskottsuppbördsregistret
(fortsättning)
• En ansökan om förskottsuppbördsregistrering leder inte
alltid till ett införande i registret.
 En aktör som omfattas av sådana avsevärda
beskattningsförsummelser som kan förmodas fortsätta förs
inte in i registret.
• Försummelse av följande ärenden kan ses som
avsevärda ur beskattningssynvinkel:
 skattebetalning
 skattedeklaration (eller annan deklarationsskyldighet
som gäller beskattningen)
 bokförings- och anteckningsskyldigheten
 andra skyldigheter som hänför sig till beskattningen.
20
Arbetsgivarregistret
• Man ska anmäla sig till arbetsgivarregistret då man
regelbundet börjar betala ut lön.
• Löneutbetalningen är regelbunden
 om företaget har minst två fast anställda under
kalenderåret
 om minst sex löntagare är i arbete under året, även
om anställningsförhållandena inte varar hela
kalenderåret.
• En arbetsgivare som tillfälligt betalar ut lön förs i
allmänhet inte in i arbetsgivarregistret.
• En tillfällig arbetsgivare kan dock göra en frivillig
anmälan till arbetsgivarregistret.
21
Download