Ekonomisk ordlista

advertisement
FORTNOX ORDLISTA
Ordlista
EkonOmisk ordlista
EkonOmisk ordlista
A
Affärshändelse – händelse som påverkar företagets ekonomiska ställning och/eller resultat.
Affärsidé – företagets grundtanke kring verksamheten.
Affärsplan – beskrivning av vad som ska göras för att förverkliga affärsidén.
Aktie - ägarandel i ett aktiebolag.
Aktiebolag – företagsform utan personligt ansvar och med ägarandelar.
Aktiekapital – ägarnas insatta kapital i ett aktiebolag.
Aktivitetsplan – sammanfattning av de operativa händelser företaget ska göra för ett visst projekt.
Amortering – återbetalning av lån.
Anbud – erbjudande om att köpa en vara eller tjänst till ett visst pris.
Arbetsgivare – den som erbjuder arbete.
Arbetsgivaravgift– avgift som betalas av en arbetsgivare till staten, beräknad som en
procentuell avgift på den totala lönesumman för de anställda.
Avkastning – inkomst man får på ett investerat belopp, ungefär samma sak som vinst.
Avskrivning
– minskning av en maskin eller inventaries värde under en period.
Samma som värdeminskning.
Avveckling
– nedläggning av verksamheten.
Avvikelse – skillnad mellan budget och utfall.
B
Balansrapport – sammanställning av företagets tillgångar och skulder vid en viss tidpunkt.
Balansomslutning – summan av ett företags tillgångar eller skulder i en balansrapport.
Beställningspunkt – anger när nya varor ska beställas till lagret.
Bifirma – delverksamhet i ett aktiebolag.
Bokföring – registrering av affärshändelser efter ett visst system.
B
Bokslut – avslutning av bokföringen för en viss period i en resultat- och en balansrapport.
Bolagsstämma
– aktieägarnas årsmöte, ett aktiebolags högst beslutande organ.
Borgen – att vara skyldig att ta över någon annans betalningsskyldighet om så behövs.
Borgensman – den som gått i borgen.
Borgenär – den som lånat ut pengar.
Bransch – ett visst område för affärsverksamhet.
Break-even
– där man går +- 0, nollpunkt.
Bruttolön – lön före skatt.
Budget – uppställning av prognos för framtida ekonomiska händelser.
Börs – marknadsplats där aktier köps och säljs.
C
Check – ett betalningsmedel i form av färdigtryckta blanketter.
Checkkredit – lån som är kopplat till ett bankkonto och som man kan använda löpande.
Cykliska bolag – företag som är väldigt känsliga för konjunktursvängningar.
D
Debet – vänster sida av ett bokföringskonto.
Deflation – sänkning av prisnivån i ett land. Pengarnas värde ökar.
Derivat – värdepapper vars värde påverkar underliggande vara t ex aktier.
Devalvering – nedskrivning av ett lands valuta.
Differentiering – att särskilja sig mot sina konkurrenter på ett positivt sätt t ex högst
kvalitet, bäst service el liknande..
Dubbel bokföring – bokföringssystem där resultat och balans påverkas genom en registrering.
E
Ekonomi – hushållning av begränsade resurser.
Ekonomisk förening – företagsform där t ex kunder, anställda eller leverantörer är delägare.
Ekonomisk livslängd – den tid som det finns ett ekonomiskt värde i en maskin eller inventarie.
Enkel bokföring - kassabok med 2 kolumner för inkomster och utgifter.
Enskild firma – företagsform där man som privatperson är ensam ägare och ansvarar för företaget.
Enskild näringsidkare – företagsform där man som privatperson är ensam ägare och ansvarar för företaget.
Entreprenör – idérik och företagsam person som skapar nya affärsmöjligheter.
Export – försäljning av varor och tjänster till utlandet.
F
Factoring – belåna eller sälja sina kundfakturor till en extern part.
Faktura – dokument med krav på betalning.
Fasta kostnader – kostnad som är samma oavsett antalet enheter som produceras eller säljs.
Finansiering – sätt att skaffa kapital.
Firma – benämning av en näringsidkares verksamhet.
Fondemission – utdelning av ett företags vinst i nya aktier till nuvarande ägare.
Omdisponering från fritt eget kapital till bundet
Följesedel – dokument om innehåll som följer med vid paketleverans.
Företag
– verksamhet för att sälja varor eller tjänster.
Företagsform – juridisk form med regler som ett företag ska följa.
Förlust – negativt resultat.
Förmån – ett positivt erbjudande som kan utnyttjas.
G
Garanti – ansvar för att en vara fungerar som den ska, i annat fall ersätts köparen.
Grossist – ett företag som handlar i stora volymer med andra företag
H
Handelsbolag – företagsform där två eller fler personer driver ett företag med
personligt och solidariskt ansvar.
Hemtagningskostnader – kostnader för att få varor till företaget.
I
Import – köp av varor från ett annat land.
Inbetalning – likvida medel (pengar) in till företaget.
Inflation – ökning av prisnivån i ett land. Pengarnas värde minskar.
Ingående behållning – de ingående likvida medel man har när man startar en period i en likviditetsbudget.
Inkomst – försäljning utan hänsyn till period.
Inkurans
– värdeminskning av en vara p g a slitage eller skada.
Intäkt – försäljning som gäller under en period.
Inventarier – företagets anläggningstillgångar som t ex inredning, datorer, maskiner med mera.
Investering – kapitalinsats som förväntas ge framtida avkastning.
Investmentbolag – företag som äger aktier i andra bolag och har detta som verksamhet.
J
Juridisk person – företag som har egen rättskapacitet.
K
Kapital – insats som kan ge avkastning.
Kartell
– organiserat samarbete i syfte att påverka priset på en marknad.
Kassabok – en bok där du skriver in dina inkomster och utgifter.
Kommanditbolag – en variant av handelsbolag där bara en behöver ha totalt ansvar.
Kommersiell – verksamhet som är menat att generera intäkter.
Komplementär – den som har obegränsat ansvar i ett kommanditbolag.
Koncern – benämning för ett moderbolag och dess dotterbolag ihop.
Konjunktur
– rådande ekonomiskt tillstånd.
Konkurrens –flera företag som kämpar om samma kunder.
Konkurrensmedel – sätt som företagen använder för att öka sin konkurrensförmåga.
Konkurrent – företag som säljer samma produkter eller tjänster till samma kundgrupp.
Konkurs
– ett företag som inte kan betala sina skulder försätts i likvidation.
Kontering – bokföringsaktivitet.
Kooperativ – ett sätt att organisera och driva ett företag. Man ska vara minst tre medlemmar.
Kostnad – värdet av förbrukade resurser under en period.
Kredit – höger sida av ett bokföringskonto alt att handla och betala senare.
Kreditfaktura
– när pengar ska betalas tillbaka på en utställd faktura.
Kundregister – förteckning över företagets kunder.
Kvalitet – värdet på de egenskaper en produkt eller tjänst har.
Kvitto
– bevis på vad man köpt och för hur mycket.
L
Lager – osålda varor som köpts in och förvaras.
Leverantör – företag som säljer varor/tjänster.
Licens – lämna ut rätten till någon annan att t ex tillverka en produkt.
Likvida medel – tillgångar som man snabbt kan omsätta i kontanter.
Likvidation – ett aktiebolag som avslutas och upplöses.
Likviditet – mått på ett företags kortsiktiga betalningsförmåga.
Likviditetsbudget – uppställning över kommande in- och utbetalningar.
Logotype
– symbol, text eller grafisk bild som symboliserar ett företag.
Långivare – den som lånar ut pengar.
Lön – ersättning för utfört arbete.
Lönsamhet
– ett företags vinst.
M
Marknad – ställe där köpare och säljare möts.
Marknadsföring – sätt att föra ut produkt/tjänst på marknaden.
Marknadsplan – handlingsprogram för marknadsföringen under en viss period.
Marknadssegment – en specifik del av marknaden.
Marknadsstrategi– övergripande riktlinjer för hur marknaden ska bearbetas.
Medarbetare – de man jobbar ihop med.
Mellanhand – företag mellan tillverkare och slutkund.
Mervärdesskatt – indirekt skatt som tas ut på varor och tjänster som säljs. Kallas också moms.
Moms – indirekt skatt som tas ut på varor och tjänster som säljs.
Heter egentligen Mervärdesskatt.
Mönsterskydd – skydd av en produkt utseende.
N
Nettolön – lön efter skatteavdrag.
Nollpunkt – där man går +- 0, break even.
Nominell – ursprungliga värdet.
Nyckeltal – ekonomiskt mått som underlättar jämförande analyser.
Nyemission – när ett aktiebolag ger ut fler aktier för att få in mer kapital.
Näthandel
– handel via internet.
O
Offert – ett skriftligt erbjudande från ett företag.
Organisation – större sammanslutning som verkar mot gemensamt mål.
P
Patent – att ha ensamrätt på att dra kommersiell nytta av en uppfinning.
Primärdata – insamling av ny information som man gör själv.
Pris – vad något kostar.
Prisledare – att vara billigast i sitt segment.
Produkt – en vara eller tjänst som är resultat av utfört arbete.
Produktion – resultatet av tillverkning.
Prognos – förutspå framtida händelser.
Projekt – arbetsinsats som är väl avgränsat i tid, omfattning och kostnad.
Prototyp
– testmodell.
R
Realisation – nedsatt pris.
Redovisning
– samma som bokföring. Ordna och sammanställa företagets affärshändelser.
Referens – någon som kan gå i god för dig och intyga dina kompetenser.
Resultat
– skillnaden mellan intäkterna och kostnaderna.
Resultatbudget – beräkning av kommande intäkter och kostnader.
Resultatrapport – uppställning över en periods intäkter och kostnader. Samma som resultaträkning.
Resultaträkning – uppställning över en periods intäkter och kostnader. Samma som resultatrapport.
Revisionsberättelse – rapport där revisorn redovisar sin granskning av företagets räkenskaper.
Revisor – en person som granskar ett företags bokföring.
Riskkapital – pengar som investeras i ett företags egna kapital med hög risk och med
förväntningar på framtida avkastning.
Ränta – kostnad för lån.
Rörliga kostnader – kostnader som varierar med ändrad volym.
S
Segment – delar av en marknad.
Sekundärdata – information som någon annan har tagit fram.
Semesterersättning – lön man får om man inte tar ut semester.
Skatt – belopp man är skyldig att betala till staten.
Skrivbordsundersökning – sökning i andrahandsinformation.
Sociala avgifter – skatt som arbetsgivare betalar till staten baserat på de anställdas inkomst.
Sortiment – utbud av varor.
Startkapital – pengar för att komma igång med verksamheten.
Styrelse – en grupp personer som utsetts av huvudman att svara för ett företags
organisation och förvaltning.
T
Tjänst – en aktivitet som tillför värde för mottagaren.
Tull – avgift på främst importerade varor.
U
Upphovsrätt – ensamrätt på konstnärligt verk.
Utbetalning – affärshändelse då pengarna verkligen betalas ut.
Utdelning – Fördelning av ett aktiebolags vinst till aktieägarna.
Utgift – anskaffningspris för en resurs, utan hänsyn till period.
Utgående behållning – den likviditet som finns i slutet av en månad när man gör en likviditetsbudget.
V
Varukostnad – inköpskostnad för de varor som man sålt under en period.
Varulager – varor som köpts in men ännu ej sålts.
Varumärke – namn, symboler, tecken, associationer som särskiljer ett företag från övriga.
VD – den högsta befattningen i ett Aktiebolag. Tillsätts av styrelsen.
Vinst – ett positivt resultat. Det som företaget har gått plus med.
Vinstdisposition – fördelning av företagets vinst.
Vision – det som företaget strävar efter att uppnå i framtiden. Som en ledstjärna.
Värdeminskning – minskning av en maskin eller inventaries värde under en period.
Samma som avskrivning.
W
Webbutik – Affär med internet som distributionskanal.
Å
Ångerrätt – rätt att returnera en vara.
Årsredovisning – företagets sammanfattning av årets räkenskaper.
Återförsäljare – företaget som säljer till slutkonsumenten.
Ö
Överskott – vinst.
Download