Pedagogisk planering och matris: Samhällsekonomi

advertisement
Pedagogisk planering och matris:
Samhällsekonomi
Genom undervisningen kommer eleverna ha möjlighet att utveckla en helhetssyn kring samhällsfrågor och samhällsstrukturer. Här ses bl a sociala och ekonomiska strukturer. Kursen kommer att lyfta fram hushålls­, företags­ och den offentliga ekonomin. Eleverna kommer att få se samband och hur privatpersoners konsumtionsvanor kan påverka samhället och hur samhällsförändringar kan påverka den enskilde individen. Eleverna kommer också att få lära sig många viktiga begrepp bl a varför man behöver göra en budget. Följande mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet:
­ Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer, ­ I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt, Arbetets innehåll och redovisning
Det här arbetsområdet handlar om samhällets ekonomi i tre avdelningar: ​
hushållens ekonomi, företagens ekonomi ​
och​
statens ekonomi. Undervisningen kommer att innehålla gemensamma genomgångar, enskilt arbete utifrån läromedel (​
digilär.se​
) och annat material, instuderingsuppgifter, film samt diskussioner i klassen. När vi är klara med arbetsområdet vill jag att du: ●
●
●
●
har baskunskaper om de samhällsekonomiska strukturerna kan undersöka och beskriva hur de ekonomiska strukturerna i samhället är uppbyggda och fungerar kan använda begrepp på ett bra sätt när du beskriver hur den ekonomiska strukturen hänger samman och kan diskutera hur människor och samhället påverkar varandra Detta kan du göra genom att... ●
●
●
●
förklara vad som menas med det ekonomiska kretsloppet. (Vilka delar ingår och hur påverkas kretsloppet i goda/dåliga tider.)... känna till några olika ekonomiska system (marknadsekonomi, planekonomi och blandekonomi) och vilken betydelse de har för den enskilde individen i vardagen... kunna förklara hur länder och regioners ekonomier hänger samman.. känna till och kunna förklara begrepp som hänger ihop med samhällsekonomi, t ex. konkurs, produktionsfaktorer, BNP, högkonjunktur, inflation, lågkonjunktur, konkurrens, utbud, efterfrågan, handelsbalans... Bedömningen kommer att ske genom Du visar dina kunskaper genom att aktivt medverka i diskussionerna, göra tilldelade uppgifter och ett skriftligt prov. UNDERVISNING ­ Eleverna kommer att få se en PowerPoint, ­ diskussionsgrupper, ­ instuderingsfrågor, ­ använda lärobok (digilär.se) samt SO­rummet.se Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Kunskap Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskrav Du har grundläggande kunskaper om privat­ företags och offentliga ekonomin Du har goda kunskaper om privat­ företags och offentliga ekonomin Du har mycket goda kunskaper om privat­ företags och offentliga ekonomin Förmåga att använda begrepp Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskrav Du känner till de flesta begreppen som tillhör ämnesområdet och kan kortfattat förklara dem. Du känner till och kan med tydlighet skriva och förklara de begrepp som hör till ämnesområdet. Du kan med tydlighet beskriva och förklara de begrepp som tillhör ämnesområdet och kan använda dem på ett väl fungerande sätt i dina förklaringar och resonemang Analysera Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskrav Du kan föra enkla resonemang om ekonomi och hur ekonomin påverkar omvärlden och den enskilda individen. Du kan föra utvecklade resonemang om ekonomi och hur ekonomin påverkar omvärlden och den enskilda individen. Du kan föra välutvecklade resonemang om ekonomi och hur ekonomin påverkar omvärlden och den enskilda individen. 
Download