PP ljud och ljus

advertisement
PP Arbetsområde: Ljud och ljus
Namn:
Innehåll
Vad du ska arbeta med
Skola: Mellbystrandsskolan
Arbetsformer
Hur du ska arbeta
Mål och kunskapskrav
Vad du ska kunna
Underlag för bedömning
Hur du ska visa dina kunskaper
Vi ska arbeta med vad ljud egentligen
är, hur det bildas, sprider sig och hur
vi kan höra med våra öron.
Vi kommer att har gemensamma
genomgångar och diskussioner om
ljud och ljus.
Du ska kunna förklara och resonera
om vad ljud är, hur det uppstår,
sprider sig och uppfattas av örat.
Du visar dina kunskaper genom att
ställa frågor och delta i diskussioner i
klassen.
Vi ska arbeta med vad ljus egentligen
är, hur det skapas, hur det sprider sig
och hur vi kan se med ögat.
Vi kommer att läsa texter.
Du ska kunna förklara och resonera
om vad ljus är, hur det kan spridas
och hur det uppfattas av ögat.
Du visar dina kunskaper genom
redovisning av resultat vid
laborationen. Du ska också visa att du
kan genomföra laborationer på ett
säkert och fungerande sätt och att du
kan dra slutsatser utifrån dina resultat.
Vi ska arbeta med hur örat och ögat
fungerar och hur dess delar
samarbetar.
Vi ska göra enkla undersökningar
som handlar om ljud och ljus.
Vi kommer att titta på film som
handlar om ljud och ljus.
Du ska kunna använda olika begrepp
inom fysiken och biologin när du
förklarar.
Du ska kunna genomföra enkla
undersökningar utifrån instruktioner
på ett säkert och fungerande sätt och
då använder du utrustningen på ett
fungerande sätt.
Du ska kunna dokumentera och
jämföra dina resultat med andra.
Centralt innehåll
Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara
ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
Kunskapskrav eller del av kunskapskrav för arbetsområdet
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och
även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta
systematiskt utifrån.
I arbetet använder eleven utrustningen på ett säkert och fungerande sätt.
Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla
skriftliga rapporter.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då resonemang om likheter
och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra
undersökningen.
Människans organsystem. Organens namn, utseende, funktion och samverkan.
Dessutom gör eleven dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven har kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge
exempel på och beskriva dessa med användning av fysikens begrepp.
I underbyggda resonemang om (…) ljud och ljus kan eleven relatera till några
fysikaliska samband.
Eleven har kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge
exempel på och beskriva dessa med användning av biologins begrepp.
Övergripande mål
Förankring i kursplanens syfte
Välj övergripande mål som du tycker passar området.
(Hämta från PP-verktyg.)
Välj syften för ämnet som du tycker passar området.
(Hämta från PP-verktyg.)
Elevens självbedömning
Lärarens bedömning
Vilka delar av arbetsområdet klarade jag bra?
Detta har eleven visat att han/hon kan(summativ):
Vilka delar av arbetsområdet klarade jag mindre bra?
Vad kan jag tänka på för att utvecklas vidare i ämnet?
Hur visar jag det i mitt arbete?
Hur syns det i mitt arbete?
Vilken typ av hjälp behöver jag?
Hur ska det gå till?
Detta kan eleven utveckla(formativ):
Download