Pubertet, sexualitet och repr

advertisement
Lokal pedagogisk planering - Ekbackens skola
årskurs: 5 vecka: 16-21 nr: 6
Ämne: Biologi
Förmågor som vi
fokuserar på:
Tema: Pubertet, sexualitet och reproduktion
-
Detta centrala innehåll
ska bearbetas:
Kunskapskrav för aktuell
period:

Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk
hållbarhet.
Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och
samhället.
Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
I arbetsområdet bedöms på vilken nivå du:
 kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter.
 kan söka naturvetenskaplig information och använda olika källor samt föra resonemang om informationens och källornas användbarhet.
 kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med anpassning till sammanhanget.
 har kunskaper om biologiska sammanhang och använder dig av biologons begrepp.
 Föra underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet och relatera till några samband i människokroppen.
Bedömning:
Bedömningen av på vilken nivå du når upp till ovanstående kunskapskrav kommer att ske löpande under lektioner genom diskussioner, både
i mindre grupp och i helklass, samt genom skriftliga inlämningsuppgifter. Arbetsområdet kommer att avslutas med ett prov.
Arbetsformer:
Undervisningen kommer att bestå av faktatexter, svara på frågor till faktatexter (både skriftligt och muntligt), faktafilmer, diskussioner samt ett
avslutande prov. Vi kommer under arbetsområdet ha ett samarbete med skolsyster. I viss utsträckning kommer klassen att delas in i tjej – och
killgrupper.
Download