Lokal pedagogisk planering - Ekbackens skola
årskurs: 5 vecka: 39-43 nr: 2
Ämne: Kemi och Teknik
Förmågor som vi
fokuserar på:
Detta centrala innehåll
ska bearbetas:
Kunskapskrav för aktuell
period:
Tema: Materiens kretslopp och tekniska system


Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.
Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö
Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel trafiksystem, vatten – och avloppssystem samt system för återvinning. Några
delar i systemet och hur de samverkar.
 Hur tekniska system i hemmet och samhället förändras över tid och några orsaker till detta.
I arbetsområdet bedöms på vilken nivå du:
 kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta
åsikter.
 kan söka naturvetenskaplig information och använda olika källor samt föra resonemang om informationens och källornas användbarhet.
 kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med anpassning till sammanhanget.
 Har kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att använda kemins
begrepp.
 Föra resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan du relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar
utveckling.
 Kan ge exempel på tekniska lösningar i vardagen och hur delarna samverkar.
 Kan föra underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring
tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Bedömning:
Bedömningen av på vilken nivå du når upp till ovanstående kunskapskrav kommer att ske löpande under lektioner genom diskussioner, både
i mindre grupp och i helklass, samt genom skriftliga inlämningsuppgifter. Arbetsområdet kommer att avslutas med ett muntligt prov och en
muntlig redovisning.
Arbetsformer:
Undervisning kommer att bestå av ett grupparbete där eleverna får söka information i böcker och på Internet. Arbetet avslutas med en muntlig
redovisning. Eleverna förbereder ett muntligt prov individuellt.