Kemi - Textalk Webnews

advertisement
Kemi
upplägg och mål
SYFTE
Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna ges förutsättningar att
utveckla sin förmåga att…
…använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera
och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
…genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
…använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och
förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
MÅL
- Eleven ska förstå att allt är uppbyggt av atomer och att materia
försvinner inte – den bara omvandlas.
- Elevens förmåga att utföra laborationer och göra hypoteser samt dra
slutsatser av experiment ska bli bättre.
- Elevens ord- och begreppsförråd inom kemin ska utökas.
- Känna till den kemiska beteckningen för vatten och visa vattnets
uppbyggnad som molekylmodell.
Begrepp att särskilt känna till:
- Blandning, lösning, slamning, emulsion
- Atom, molekyl
- Grundämne, kemisk förening, legering
- Lösningsmedel
- Sedimentering, filtrering, destillering, indunstning
- Avdunsta, fast, flytande och gasform
- Smältpunkt, kokpunkt
- Periodiska systemet
Moment ur Lgr 11 centrala innehåll som behandlas:
- Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp
och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form,
flytande form och gasform. (ke)
- Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende,
ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt. (ke)
- Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som
hanteras och sedan återgår till naturen. (ke)
- Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på
hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras. (ke)
- Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för
människans levnadsvillkor och syn på världen. (ke)
- Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi
och mystik till modern vetenskap. (ke)
- Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering. (ke)
- Några metoder för att dela upp lösningar och blandningar i deras olika
beståndsdelar. (ke)
- Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga
rapporter. (ke)
- Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel i
faktatexter och tidningsartiklar. (ke)
Läsa valda delar ur Fysik och kemi – grundbok och besvara frågor med
grundboken som bas
Diskussioner i helklass och i grupp
Genomföra laborationer
Film bl a Kemins värld - Grundämnen, kemiska föreningar och blandningar
På span i kloaker och reningsverk
Plast – värt att veta
De 4 elementen
HUR
Kunskapskontroll
 Hur dokumentationen kring laborationer skett
 Läxförhör – skriftliga/muntliga
 Engagemang vid diskussioner
NÄR
ht -14 (ca 5 veckor)
VAD







Eleven kan/har…
…samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och
samhälle på ett sätt som för samtalen och diskussionerna vidare.
…kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och
även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att
arbeta systematiskt utifrån.
…kan jämföra sina och andras resultat och för resonemang om likheter
och skillnader samt ger förslag hur undersökningen kunde bli bättre.
…göra dokumentationer i text och bild.
…kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och visar det
genom att ge exempel på och beskriva dessa med användning av
kemins begrepp..
…har kunskap om några kemiska samband och kan diskutera frågor
om hållbar utveckling med underbyggda resonemang kring mat,
bränslen och andra produkter.
…berätta om några vetenskapliga upptäckter och deras betydelse för
människornas levnadsvillkor.
Download