gruppindelning / projekt

advertisement
INSTRUKTION FÖR EXAMINATIONER
Kursplanen lyder: ”Det övergripande målet med kursen är att studenten ska utveckla grundläggande kommunikativ
förmåga i franska. Detta görs i ett sammanhang där studenten utvecklar grundläggande kunskaper om företagande i
Frankrike med fokus företags legala förutsättningar samt innehåll och form i företags ekonomiska och finansiella
information”.
För att nå detta syfte har kursen delats i tre olika delmoment, motsv. tre examinationsformer.
Del 1 – Att etablera sig i Frankrike: projekt med fokus på muntlig kommunikation - 3 HP
Projektet skall vara en muntlig presentation på franska (min 20, max 30 minuter) av ett svenskt företag som skall etablera
sig i Frankrike, enl. följande struktur
1- Fakta (företagets namn & säte, valda franska juridisk form, affärsidé, verksamhet, mm.)
2- Intern organisation (avdelningar, ledningsstruktur mm.)
3- Marknaden (företagets produkter/märken, kommersiell och finansiell strategi)
Obs! Vissa av föregående punkter kan fokuseras mer än andra beroende på företagets karaktär och gruppens prioriteter.
Val av företaget skall göras tillsammans med läraren. Grupperna skall lämna ett skriftligt underlag, som består av en kopia
av de visuella hjälpmedel (Power-Point) som skall användas vid presentationen.
Presentationen syftar till att studenterna presenterar sitt företag som om de var i Frankrike, framför en publik som kan bestå
av affärspartner såsom kunder, leverantörer, aktieägare, banker mm. Stor vikt kommer att läggas på den professionella
dimensionen av presentationen (som kan ses som ett rollspel: ni har fått i uppdrag från er ledning att presentera ert företag
inför en fransk publik).
De muntliga presentationerna är obligatoriska och kan inte ersättas med en kompletterande uppgift. Detta betyder att den ev.
frånvarande skall utföra sin presentation vid ett annat tillfälle, vilket bestäms av den examinerande läraren.
Del 2 – Företagets legala, ekonomiska och finansiella information med fokus på skriftlig kommunikation- 2 HP
Denna delkurs är språk- och terminologibaserad och syftar till att studenterna skall utveckla sina språkliga förmågor för att
kunna beskriva franska företags legala, ekonomiska och finansiella information. Kursen består av olika språkövningar, bl. a.
översättning av franska texter med fackspråkligt innehåll, och skall examineras genom en skriftlig tentamen.
Del 3 – Företagande i Frankrike, med fokus på innehåll och form i företags ekonomiska och finansiella information
samt på skillnader mellan Frankrike och Sverige - 4 HP
Kursen består av föreläsningar och tillhörande seminarier on företagande i Frankrike, med fokus på associationsrättsligaresp. redovisningsmässiga frågor. Delmomenten kommer att bestå av tre huvudområden:
123-
Etablering i Frankrike: val av en juridisk form.
Att redovisa företagets situation och resultat: Balans och- resultaträkningen.
Företagets finansiella omgivning: skatt- och kreditfrågor.
Var och en av dessa teman skall introduceras med en föreläsning, som skall följas av fallstudier då studenterna ges
möjlighet att tillämpa sina kunskaper och att lösa juridiska/finansiella problem. Stor vikt kommer att läggas på skillnader
mellan Frankrike och Sverige när det gäller bolagsformer och redovisningssed. Studenterna – i enlighet med kursplanen –
skall kunna identifiera och förstå dessa skillnader, samt kunna diskutera hur dessa skillnader kan påverka företagets
verksamhet i Frankrike. Kursen examineras genom en skriftlig tentamen, med fokus på kunskaper och analysförmåga.
BETYG
Information om betygskriterier skall förmedlas i samband med kursen (vid introduktionstillfället). En frågestuga är
schemalagd inför del 3 skriftliga tentamen.
SLUTBETYG KOMMUNICERA PÅ FRANSKA 2
 För att få G på hela kursen krävs G på alla delkurserna.
 För att erhålla VG på hela kursen krävs 5 hp VG (av 9 möjliga)
Download