Analysera Ung Privatekonomi www.ungprivatekonomi.se

advertisement
Ung Priv
Lektion 6 - Analysera
Initiativtagare och huvudsamarbetspartners
Samarbetsföretag
Ung Privatekonomi
www.ungprivatekonomi.se
Resultaträkning i sammandrag
2006
2005
7000
-5900
5850
-5073
1100
777
Rörelsens kostnader
Rörelseresultat
-400
700
-380
397
Finansnetto
Resultat efter finansnetto
-160
540
-140
257
Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
-284
256
-50
207
-77
-5
174
-62
-5
140
Nettoomsättning, rörelsens intäkter
Kostnad för sålda varor, råvaror, personal,
distribution etc.
Bruttoresultat
Skatt
Minoritetens andel av resultatet
Resultat efter skatt
Källa: Aktieboken 2006/2007
Ung Privatekonomi
www.ungprivatekonomi.se
Balansräkning i sammandrag
Tillgångar
2006
Eget kapital och skulder
Anläggningstillgångar
Maskiner, fastigheter mm.
Omsättningstillgångar
Kassa, kundfordringar,
varulager mm.
1790
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Bundna reserver
Fritt eget kapital
Fria reserver
Årets resultat
Summa Tillgångar
3553
5343
2006
500
100
599
174
1373
Summa eget kapital
Minoritetsintressen
Obeskattade reserver
Periodiseringsfond
Långfristiga skulder
Lån mm.
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder mm.
Summa Eget kapital och skulder
Källa: Aktieboken 2006/2007
80
1050
1550
1290
5343
Ung Privatekonomi
www.ungprivatekonomi.se
Relativ analys
Vid relativ analys jämförs nyckeltal för det
aktuella bolaget med liknande bolag i
Sverige och/eller utomlands
Ung Privatekonomi
www.ungprivatekonomi.se
Företagsanalys
•
•
•
•
Ekonomisk ställning
– JEK/aktie
– Soliditet
– Likviditet
Lönsamhet
– Vinst/aktie
– Avkastning på eget kapital
Utdelning
– Direktavkastning
– Utdelningstillväxt eller
Effektivavkastning
Kursnivå
– P/E tal
– PEG tal
– P/S tal
Ung Privatekonomi
www.ungprivatekonomi.se
Ekonomisk ställning
• Justerat eget kapital (JEK)
Eget kapital + 70% obeskattade reserver
• JEK/aktie
Eget kapital + 70% obeskattade reserver
antal aktier
Ung Privatekonomi
www.ungprivatekonomi.se
Ekonomisk ställning, forts.
• Likviditet
Omsättningstillgångar
Kortfristiga skulder
• Soliditet
JEK
Balansomslutning
Ung Privatekonomi
www.ungprivatekonomi.se
Lönsamhet
• Vinst/aktie
Resultat efter finansnetto – 30% skatt
Antal aktier
• Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansnetto
Justerat eget kapital
Ung Privatekonomi
www.ungprivatekonomi.se
Utdelning
• Direktavkastning
Utdelning per aktie
Aktuell aktiekurs
• Utdelningstillväxt eller
effektivavkastning
Kursförändring + utdelningar
Investerat kapital
Ung Privatekonomi
www.ungprivatekonomi.se
Kursnivå
• P/E tal
Aktuell aktiekurs
Vinst per aktie
• PEG tal
P/E tal
Vinsttillväxt i %
• P/S tal
Aktuell aktiekurs
Försäljning per aktie
Ung Privatekonomi
www.ungprivatekonomi.se
Betavärde – ett riskmått
Hur rör sig kursen i jämförelse med övriga marknaden?
– Betavärde 0 = rör sig helt oberoende av övriga marknaden
– Betavärde 1 = rör sig exakt som övriga marknaden
Om marknaden stiger med 10%
Aktie
Företag Ett AB
Företag Två AB
Företag Tre AB
Betavärde
0,8
1
1,2
Stiger aktien med
+8%
+ 10 %
+ 12 %
Ung Privatekonomi
www.ungprivatekonomi.se
Teknisk analys
•
Grundar sig i historiska kursrörelser
•
Likviditetsströmmar
– Betalningsströmmar till och från
institutionella placerare
– Nyemissioner
– Nyintroduktioner
– Uppköp
– Sammanslagningar
Ung Privatekonomi
www.ungprivatekonomi.se
Grafer och trender
Ung Privatekonomi
www.ungprivatekonomi.se
Dagliga kursrörelser
Ung Privatekonomi
www.ungprivatekonomi.se
Fatta köpbeslut
En aktie kan vara köpvärd när:
– Kurstillväxten varit långsammare
än försäljnings- och
vinsttillväxten
– P/E talet är historiskt lågt
– Bolagets ekonomiska ställning är
god
– Den förväntade avkastningen är
hög
Ung Privatekonomi
www.ungprivatekonomi.se
Fatta säljbeslut
En aktie kan vara värd att sälja när:
– Kurstillväxten varit snabbare än
försäljnings- och vinsttillväxten
– P/E talet är historiskt högt
– Bolagets ekonomiska ställning är
mindre god
– Den förväntade avkastningen är låg
Eller när:
– Du väljer bland bättre
investeringsalternativ
– Du har nått ditt mål/delmål med ditt
sparande
Ung Privatekonomi
www.ungprivatekonomi.se
Download