Masterprogram i humaniora 2016/2017

advertisement
Masterprogram i humaniora 2016/2017
120 HP
UPPSALA , GOTLAND
CAMPUS 100%
Masterprogram i humaniora är programmet för dig som har
en kandidatexamen, samt minst 60 hp i något av historiskfilosofiska fakultetens ämnen (för konstvetenskap, etnologi,
estetik, teoretisk filosofi och praktisk filosofi gäller minst 90
hp). Programmet innehåller 14 olika inriktningar som täcker
snart sagt alla uttrycksformer för mänsklig kultur: konst,
historia, religion, litteratur, filosofi, musik, sociala mönster
och materiella lämningar.
OM PROGRAMMET
Du väljer inriktning för masterprogrammet beroende på vad som ingår i din filosofie kandidatexamen. Programmet har följande
huvudområden som inriktning:
◾ Antikens kultur och samhällsliv
◾ Arkeologi
◾ Estetik
◾ Etnologi
◾ Genusvetenskap
◾ Historia
◾ Idé- och lärdomshistoria
◾ Konstvetenskap
◾ Kulturantropologi
◾ Litteraturvetenskap
◾ Musikvetenskap
◾ Praktisk filosofi
◾ Retorik
◾ Teoretisk filosofi
Masterprogrammet ger dig en gedigen utbildning med både teoretiska och praktiska inslag. Du skriver ett examensarbete om 45
högskolepoäng (hp), 30 hp för magisterexamen, och läser i de flesta fall några obligatoriska kurser inom din valda inriktning.
Därutöver kan du välja bland ett stort antal kurser, vilka gemensamt täcker hela fakultetens bredd.
Du erbjuds även några ”verktygskurser” som ger dig praktiska färdigheter inför ditt kommande yrkesliv, samt möjligheten att göra
verksamhetsförlagd utbildning vid företag, organisationer eller myndigheter. Magisterexamen ger behörighet till forskarutbildning.
Inriktningar
◾ Antikens kultur och samhällsliv
◾ Arkeologi
◾ Estetik
◾ Etnologi
◾ Genusvetenskap
◾ Historia
◾ Idé- och lärdomshistoria
◾ Konstvetenskap
◾ Kulturantropologi
◾ Litteraturvetenskap
◾ Musikvetenskap
◾ Praktisk filosofi
◾ Retorik
◾ Teoretisk filosofi
EXAMEN
Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med något av följande huvudområden: antikens kultur och
samhällsliv, arkeologi, estetik, etnologi, genusvetenskap, historia, idé- och lärdomshistoria, konstvetenskap, kulturantropologi,
litteraturvetenskap, musikvetenskap, praktisk filosofi, retorik eller teoretisk filosofi.
Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).
OM UNDERVISNINGEN
Undervisningen varierar mellan olika kurser, och bedrivs främst i form av föreläsningar, seminarier och handledning, men även
laborationer och exkursioner. Undervisningen på vissa inriktningar sker på engelska.
Programmet ges i Uppsala. Inriktningen Arkeologi (svenska) ges även i Visby.
UPPLÄGG
Programmet består av en masteruppsats om 45 hp (30 hp för magisterexamen), obligatoriska eller valbara kurser inom ditt
huvudområde, samt ett antal valbara kurser på avancerad nivå. De valbara kurserna väljs inför varje termin och ur ett brett urval
kurser från historisk-filosofiska fakultetens ämnen. En lista med valbara kurser publiceras på fakultetens hemsida inför varje termin.
KARRIÄR
Med sin ämnesbredd och kursernas avancerade innehåll ger masterprogrammet en stabil grund att stå på inför ditt kommande yrkesliv, vare
sig du väljer forskarbanan eller en praktisk yrkeskarriär inom olika sektioner av arbetsmarknaden. Såväl det ett-åriga som det två-åriga
programmet ger behörighet till utbildning på forskarnivå.
BEHÖRIGHET OCH ANMÄLAN
ANTIKENS KULTUR OCH SAMHÄLLSLIV
ARKEOLOGI
120 högskolepoäng
120 högskolepoäng
HT16 100% Campus
HT16 100% Campus
Studieort: Uppsala
Studieort: Gotland
Sista anmälningsdatum: 2016-04-15
Sista anmälningsdatum: 2016-04-15
Anmälningskod: UU-P5002
Anmälningskod: UU-P5024
Undervisningsspråk: svenska
Undervisningsspråk: svenska
Behörighet: Filosofie kandidatexamen med minst 60 hp i
antikens kultur och samhällsliv eller motsvarande utländsk
Behörighet: Filosofie kandidatexamen med minst 60 hp i
arkeologi eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs
examen. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska
kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs
motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till
för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på
svensk högskoleutbildning på grundnivå.
grundnivå.
Urval: En sammanvägd bedömning av tidigare studier.
Urval: En sammanvägd bedömning av tidigare studier.
Avgifter: För dig som inte har medborgarskap i EU, EES-
Avgifter: För dig som inte har medborgarskap i EU, EES-
länderna eller Schweiz krävs anmälnings- och studieavgifter.
länderna eller Schweiz krävs anmälnings- och studieavgifter.
ARKEOLOGI
ESTETIK
120 högskolepoäng
120 högskolepoäng
HT16 100% Campus
HT16 100% Campus
Studieort: Uppsala
Studieort: Uppsala
Sista anmälningsdatum: 2016-04-15
Sista anmälningsdatum: 2016-04-15
Anmälningskod: UU-P5003
Anmälningskod: UU-P5011
Undervisningsspråk: svenska
Undervisningsspråk: svenska
Behörighet: Filosofie kandidatexamen med minst 60 hp i
Behörighet: Filosofie kandidatexamen med estetik som
arkeologi eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs
huvudområde eller motsvarande utländsk examen. Dessutom
kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs
för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på
krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som
krävs för grundläggande behörighet till svensk
grundnivå.
högskoleutbildning på grundnivå.
Urval: En sammanvägd bedömning av tidigare studier.
Urval: Platsgaranti
Avgifter: För dig som inte har medborgarskap i EU, EES-
Avgifter: För dig som inte har medborgarskap i EU, EES-
länderna eller Schweiz krävs anmälnings- och studieavgifter.
länderna eller Schweiz krävs anmälnings- och studieavgifter.
ESTETIK
ETNOLOGI
120 högskolepoäng
120 högskolepoäng
VT17 100% Campus
HT16 100% Campus
Studieort: Uppsala
Studieort: Uppsala
Sista anmälningsdatum: 2016-10-15
Sista anmälningsdatum: 2016-04-15
Anmälningskod: UU-P0011
Anmälningskod: UU-P5052
Undervisningsspråk: svenska
Undervisningsspråk: svenska
Behörighet: Filosofie kandidatexamen med estetik som
Behörighet: Filosofie kandidatexamen med etnologi som
huvudområde eller motsvarande utländsk examen. Dessutom
huvudområde eller kandidatexamen med kulturantropologi som
krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som
huvudområde plus 60 hp i etnologi eller motsvarande utländsk
krävs för grundläggande behörighet till svensk
högskoleutbildning på grundnivå.
examen. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska
motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till
Urval: Platsgaranti
svensk högskoleutbildning på grundnivå.
Avgifter: För dig som inte har medborgarskap i EU, EES-
Urval: Platsgaranti
länderna eller Schweiz krävs anmälnings- och studieavgifter.
Avgifter: För dig som inte har medborgarskap i EU, EESländerna eller Schweiz krävs anmälnings- och studieavgifter.
GENUSVETENSKAP
HISTORIA
120 högskolepoäng
120 högskolepoäng
HT16 100% Campus
HT16 100% Campus
Studieort: Uppsala
Studieort: Uppsala
Sista anmälningsdatum: 2016-04-15
Sista anmälningsdatum: 2016-04-15
Anmälningskod: UU-P5111
Anmälningskod: UU-P5021
Undervisningsspråk: svenska
Undervisningsspråk: svenska
Behörighet: Filosofie kandidatexamen med minst 60 hp i
Behörighet: Filosofie kandidatexamen med minst 60 hp i
genusvetenskap eller feministiska studier eller motsvarande
historia eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs
utländsk examen. Dessutom krävs kunskaper i svenska och
engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande
kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs
för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på
behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
grundnivå.
Urval: Platsgaranti
Urval: En sammanvägd bedömning av tidigare studier.
Avgifter: För dig som inte har medborgarskap i EU, EES-
Avgifter: För dig som inte har medborgarskap i EU, EES-
länderna eller Schweiz krävs anmälnings- och studieavgifter.
länderna eller Schweiz krävs anmälnings- och studieavgifter.
IDÉ- OCH LÄRDOMSHISTORIA
KONSTVETENSKAP
120 högskolepoäng
120 högskolepoäng
HT16 100% Campus
HT16 100% Campus
Studieort: Uppsala
Studieort: Uppsala
Sista anmälningsdatum: 2016-04-15
Sista anmälningsdatum: 2016-04-15
Anmälningskod: UU-P5031
Anmälningskod: UU-P5041
Undervisningsspråk: svenska
Undervisningsspråk: svenska
Behörighet: Filosofie kandidatexamen med minst 60 hp i idé-
Behörighet: Filosofie kandidatexamen med konstvetenskap som
och lärdomshistoria, eller med 90 hp historia/ekonomisk
huvudområde eller motsvarande utländsk examen. Dessutom
historia, eller motsvarande. Behörig är också student med
krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som
examen från Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och
krävs för grundläggande behörighet till svensk
samhälle med Uppsats STS – idé- och lärdomshistoria.
Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande
högskoleutbildning på grundnivå.
vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk
högskoleutbildning på grundnivå.
Urval: Platsgaranti
Avgifter: För dig som inte har medborgarskap i EU, EESländerna eller Schweiz krävs anmälnings- och studieavgifter.
Urval: Platsgaranti
Avgifter: För dig som inte har medborgarskap i EU, EESländerna eller Schweiz krävs anmälnings- och studieavgifter.
KULTURANTROPOLOGI
LITTERATURVETENSKAP
120 högskolepoäng
120 högskolepoäng
HT16 100% Campus
HT16 100% Campus
Studieort: Uppsala
Studieort: Uppsala
Sista anmälningsdatum: 2016-04-15
Sista anmälningsdatum: 2016-04-15
Anmälningskod: UU-P5051
Anmälningskod: UU-P5061
Undervisningsspråk: engelska
Undervisningsspråk: svenska
Behörighet: Filosofie kandidatexamen med minst 60 hp i
Behörighet: Filosofie kandidatexamen med minst 60 hp i
kulturantropologi eller socialantropologi eller motsvarande
litteraturvetenskap eller motsvarande utländsk examen.
utländsk examen. Dessutom krävs kunskaper i svenska och
engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande
Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande
vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk
behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
högskoleutbildning på grundnivå.
Urval: Platsgaranti
Urval: Platsgaranti
Avgifter: För dig som inte har medborgarskap i EU, EES-
Avgifter: För dig som inte har medborgarskap i EU, EES-
länderna eller Schweiz krävs anmälnings- och studieavgifter.
länderna eller Schweiz krävs anmälnings- och studieavgifter.
MUSIKVETENSKAP
PRAKTISK FILOSOFI
120 högskolepoäng
120 högskolepoäng
HT16 100% Campus
HT16 100% Campus
Studieort: Uppsala
Studieort: Uppsala
Sista anmälningsdatum: 2016-04-15
Sista anmälningsdatum: 2016-04-15
Anmälningskod: UU-P5070
Anmälningskod: UU-P5012
Undervisningsspråk: svenska
Undervisningsspråk: svenska
Behörighet: Filosofie kandidatexamen med minst 60 hp i
Behörighet: Filosofie kandidatexamen med praktisk filosofi som
musikvetenskap eller motsvarande utländsk examen. Dessutom
huvudområde eller motsvarande utländsk examen. Dessutom
krävs förkunskaper i svenska och engelska motsvarande vad
krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som
som krävs för grundläggande behörighet till svensk
krävs för grundläggande behörighet till svensk
högskoleutbildning på grundnivå.
högskoleutbildning på grundnivå.
Urval: Platsgaranti
Urval: Platsgaranti
Avgifter: För dig som inte har medborgarskap i EU, EES-
Avgifter: För dig som inte har medborgarskap i EU, EES-
länderna eller Schweiz krävs anmälnings- och studieavgifter.
länderna eller Schweiz krävs anmälnings- och studieavgifter.
PRAKTISK FILOSOFI
RETORIK
120 högskolepoäng
120 högskolepoäng
VT17 100% Campus
HT16 100% Campus
Studieort: Uppsala
Studieort: Uppsala
Sista anmälningsdatum: 2016-10-15
Sista anmälningsdatum: 2016-04-15
Anmälningskod: UU-P0012
Anmälningskod: UU-P5062
Undervisningsspråk: svenska
Undervisningsspråk: svenska
Behörighet: Filosofie kandidatexamen med praktisk filosofi som
Behörighet: Filosofie kandidatexamen med minst 60 hp i retorik
huvudområde eller motsvarande utländsk examen. Dessutom
krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som
eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs kunskaper
i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för
krävs för grundläggande behörighet till svensk
grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på
högskoleutbildning på grundnivå.
grundnivå.
Urval: Platsgaranti
Urval: Platsgaranti
Avgifter: För dig som inte har medborgarskap i EU, EES-
Avgifter: För dig som inte har medborgarskap i EU, EES-
länderna eller Schweiz krävs anmälnings- och studieavgifter.
länderna eller Schweiz krävs anmälnings- och studieavgifter.
TEORETISK FILOSOFI
TEORETISK FILOSOFI
120 högskolepoäng
120 högskolepoäng
HT16 100% Campus
VT17 100% Campus
Studieort: Uppsala
Studieort: Uppsala
Sista anmälningsdatum: 2016-04-15
Sista anmälningsdatum: 2016-10-15
Anmälningskod: UU-P5013
Anmälningskod: UU-P0013
Undervisningsspråk: svenska
Undervisningsspråk: svenska
Behörighet: Filosofie kandidatexamen med teoretisk filosofi
Behörighet: Filosofie kandidatexamen med teoretisk filosofi
som huvudområde eller motsvarande utländsk examen.
som huvudområde eller motsvarande utländsk examen.
Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande
Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande
vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk
högskoleutbildning på grundnivå.
vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk
högskoleutbildning på grundnivå.
Urval: Platsgaranti
Urval: Platsgaranti
Avgifter: För dig som inte har medborgarskap i EU, EES-
Avgifter: För dig som inte har medborgarskap i EU, EES-
länderna eller Schweiz krävs anmälnings- och studieavgifter.
länderna eller Schweiz krävs anmälnings- och studieavgifter.
KONTAKT & MER INFO
Kontakta institutionen för respektive huvudområde:
Institutionen för kulturantropologi och etnologi
[email protected]
Telefon: 018-471 22 13
Institutionen för arkeologi och antik historia
[email protected]
Telefon: 018-471 20 93
Centrum for genusvetenskap [email protected]
Telefon: 018-471 72 98
Filosofiska institutionen (Avdelningen för praktisk filosofi,
Avdelningen för teoretisk filosofi, Avdelningen för estetik)
018-471 73 50, 73 51
Historiska institutionen [email protected]
Telefon: 018-471 15 23
Institutionen för idé- och lärdomshistoria
[email protected]
Telefon: 018-471 29 47
Konstvetenskapliga institutionen [email protected]
Telefon: 018-471 28 87
Litteraturvetenskapliga institutionen (inkl. avdelningen för
retorik) [email protected]
Telefon: 018-471 29 59
Institutionen för musikvetenskap [email protected]
Telefon: 018-471 15 66
Download