Inrättandet av stipendier för natur-, miljö

advertisement
Kyrkomötet
Mot 2012:3
Kyrkomötet
Motion 2012:3
av Sten Persson
Inrättandet av stipendier för natur-, miljö- och
kulturmiljövård
Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att till 2013 års kyrkomöte
återkomma med premisser för att utdela stipendier till förtjänta personer som
gjort värdefulla insatser inom naturvårds-, miljövårds- och kulturmiljövårdsområdena.
Motivering
Svenska kyrkan utdelar varje år stipendier för värdefulla insatser inom
kulturområdet. Det görs stora och viktiga åtgärder för kyrkans natur-, miljöoch kulturmiljövårdsarbete runt om i landet. Jag tycker att även detta ska kunna
belönas. Ett stipendium för vardera ämnet att utdelas samtidigt som kulturstipendiaterna får sin uppskattning.
Svenska kyrkans egna arbete med att förvalta prästlönefastigheterna ger
upphov till många goda insatser för naturvårdens, miljövårdens och kulturmiljövårdens bästa. Skapelsens alla arter är beroende av såväl rätt skötsel eller
bruk av såväl skogs- som jordbruksmark. Många naturreservat på kyrkans
mark har avsatts av främst staten. Många insatser sker även lokalt för att värna
om biologisk mångfald. Vi har i våra led anställda och förtroendevalda som i
sitt dagliga arbete med prästlönetillgångarna ser till att det sker med hänsyn till
etik och moral.
Lämningar efter gamla bosättningar, spår av äldre odlingar, gamla kyrkogårdar med rester av kyrkliga byggnader samt andra värdefulla kulturmiljöer
vårdas av våra medarbetare runt om i landet på fastigheter tillhörande
församlingar och på prästlöneegendomarna.
Investeringar i t.ex. biogasanläggningar, solceller för elproduktion och
vindkraftslägen är bara några av de insatser som ger förutsättningar för bättre
miljö till allas fromma. Alternativt producerad energi är betydelsefullt för hela
jordens klimat. I flera stift sker idag ett arbete med att öka kunskapen om hur
man bäst tar hand om alla de byggnader som ägs av Svenska kyrkan genom de
lokala församlingarna. Energibesparingar är då såväl miljömässigt värdefulla
samtidigt som det förbättrar ekonomin.
Jag kan tänka mig att kyrkostyrelsen tar hjälp från närstående organisationer
som ENSO, Etik och Energi och stiftens handläggare av kyrkoantikvarisk ersättning för att ta fram kandidater till ett naturvårdstipendium, ett miljövårdsstipendium samt ett kulturmiljövårdsstipendium. Om utnämningarna ska riktas
till enbart verksamma inom Svenska kyrkan eller också kunna ges till personer
Mot 2012:3
utanför kyrkan låter jag vara osagt men sådana överväganden liksom övriga
regler och belöningens storlek bör ingå i uppdraget att utreda.
Linköping den 10 juni 2012
Sten Persson (C)
2
Download