Medicinsk luft Yara Praxir medicinal gas compressed

advertisement
Läkemedelsverket 2012-11-23
Bipacksedel: Information till användaren
Medicinsk luft Yara Praxair 100 %, medicinsk gas, komprimerad
Medicinsk luft
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller
information som är viktig för dig.
Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar
från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.
Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även
eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.
Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.
I denna bipacksedel finns information om följande:
1.
Vad Medicinsk luft Yara Praxair är och vad det används för
2.
Vad du behöver veta innan du använder Medicinsk luft Yara Praxair
3.
Hur du använder Medicinsk luft Yara Praxair
4.
Eventuella biverkningar
5.
Hur Medicinsk luft Yara Praxair ska förvaras
6.
Förpackningens innehåll och övriga upplysningar
1.
Vad Medicinsk luft Yara Praxair är och vad det används för
Medicinsk luft Yara Praxair innehåller luft som används vid inandning.
Medicinsk luft Yara Praxair ersätter normal luft när en partikelfri luft behövs, t.ex.:
• Som en del av färskgasflödet vid respiratorbehandling och/eller i samband med narkos
• Som drivgas vid inandning av läkemedel (nebulisatorbehandling)
• Som ren luft vid vård av infektionskänsliga patienter som t.ex. vid organ-/celltransplantation eller
utbredda brännskador
2.
Vad du behöver veta innan du använder Medicinsk luft Yara Praxair
Graviditet och amning
Medicinsk luft Yara Praxair kan användas under graviditet.
Medicinsk luft Yara Praxair kan användas under amning.
3.
Hur du använder Medicinsk luft Yara Praxair
Använd alltid detta läkemedel enligt din läkares anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal
om du är osäker.
Medicinsk luft Yara Praxair används för inhalation. Du andas vanligen medicinsk luft genom en
näsgrimma eller mask. Antingen andas du själv (du ”spontanandas”) eller så får du hjälp att andas av
en respirator eller ventilator. Medicinsk luft kan också användas i samband med inandning av
läkemedel (nebulisering).
Medicinsk luft Yara Praxair kan blandas med medicinsk oxygen (syrgas) när högre koncentration av
syre behövs.
1
Läkemedelsverket 2012-11-23
Om du har ytterligare frågor om hur man användar detta läkemedel, kontakta din läkare eller
sjuksköterska.
Säkerhetsanvisning
•
•
•
•
•
•
•
•
4.
Medicinsk luft Yara Praxair är endast avsett för medicinskt bruk.
Om etiketten som anger tillverkningsomgång saknas eller är oläslig, eller om plomberingen är
bruten, ska gasbehållaren inte användas utan återsändas till Yara Praxairs lokala leverantör.
Kopplas endast till anslutning avsedd för medicinsk luft.
Rökning och öppen eld får inte förekomma i rum där medicinsk luft används.
Håll flaskan ren och torr och fri från olja och fett.
Stäng av utrustningen när den inte används.
Vid brand - stäng av utrustningen.
Tryckregulatorn måste öppnas sakta och försiktigt.
Eventuella biverkningar
Det finns inga kända biverkningar förknippade med användningen av Medicinsk luft Yara Praxair.
Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.
5.
Hur Medicinsk luft Yara Praxair ska förvaras
Förvaras detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
Används före utgångsdatum som anges på flaskans etikett.
Förvara flaskan på plats reserverad för medicinska gaser (gäller inte för hemmiljö).
Hanteras varsamt. Se till att flaskan inte utsätts för stötar och fall.
Förvaras och transporteras med stängd ventil samt påsatt ventilskydd/kåpa där sådan förekommer.
6.
Förpackningens innehåll och övriga upplysningar
Innehållsdeklaration
•
•
Den aktiva substansen är medicinsk luft, 100 %, komprimerad gas
Inga övriga innehållsämnen ingår i Medicinsk luft Yara Praxair
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Medicinsk luft Yara Praxair er en färglös och luktlös gas.
Gasflaskans skuldra är märkt med svart och vit färg (indikerar luft). Gasflaskans kropp är grå eller vit
(indikerar medicinsk gas).
Flaskstorlek i liter
Innehåll, liter gas
2,5
500
4
800
5
1000
10
2000
20
4000
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.
2
50
10 000
12x50
12 0000
Läkemedelsverket 2012-11-23
Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
Yara Praxair Holding AS
P.O. Box 23 Haugenstua
N-0915 Oslo
Norge
Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:
Danmark:
Norge:
Sverige:
Medicinsk luft Yara Praxair
Medisinsk luft Yara Praxair
Medicinsk luft Yara Praxair
Denna bipacksedel godkändes senast 2012-11-23
Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Läkemedelsverkets hemsida
3
Download