Avskrivningar

advertisement
Presentation över det ekonomiska läget
2008-11-10
Presentation över det ekonomiska läget för
Företaget
År 2007
Bilderna visar nyckeltal i % samt absoluta värden som ett medelvärde i kr/m², löpande samt fasta priser i
2007 års penningvärde)
Företagets värde
Ett företags intäkter, kostnader eller balansposter dividerat med företagets antal kvadratmeter (Genomsnitt
av BOA + LOA ingående och utgående värden).
Medelvärde för riket:
Totala värdet för riket dividerat med riket totala antal kvadratmeter (Genomsnitt av BOA + LOA ingående
och utgående värden). Detta mått anger ett viktat medelvärde där företagens storlek avgör graden av
påverkan.
Gruppens värde
Summan av företagens enskilda värden dividerat med antal företag i
gruppen. Detta är ett oviktat medelvärde där varje företag har lika stor
påverkan.
Jämförelsegruppen
Företag
Företag
Företag
Företag
Företag
Företag
1
2
3
4
5
6
Presentation över det ekonomiska läget för
Företaget
År 2007
Jämförelsegruppen
Företag 1
Företag 2
Företag 3
Företag 4
Företag 5
Företag 6
Bokfört värde och Taxeringsvärde 2007
Kr/m²
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
Bokfört värde fastigheter
Taxeringsvärde i kr per m2
Kommunal borgen/Räntebärande skulder 2007
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Nedskrivningar 2007
10
9
5
1
0
1
0
0
0
-1
-3
-5
-4
-4
-5
-7
-10
-10
-14
-15
-16
-20
Belåningsgrad fastigheter 2007
100%
92%
90%
82%
80%
81%
93%
91%
89%
82%
84%
83%
82%
78%
73%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
68%
70%
85%
Driftnetto
+
-
-
-
-
=
Företaget
2003
2004
2005
2006
2007
Intäkter
Gruppen
736
755
764
772
793
713
733
757
773
793
Drift
Gruppen
-287
-301
-307
-310
-317
-365
-385
-385
-391
-362
Underhåll
Gruppen
-227
-216
-217
-253
-247
-89
-99
-103
-105
-128
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
0
Fastighetsskatt
Gruppen
-21
-22
-21
-22
-21
-15
-14
-14
-14
-13
Driftnetto
Gruppen
200
215
218
185
207
243
234
255
262
289
Markavgifter
Gruppen
Riket
2007
819
-374
-151
-1
-18
275
Driftnetto 2007
Kr/m²
350
320
300
296
289
275
263
250
236
207
200
150
100
50
0
213
259
287
311
292
282
255
235
Förvaltningsintäkter
Företaget
(Medelvärde i kr/m² BOA + LOA, löpande samt fasta priser i 2007 års penningvärde)
2003
2004
2005
2006
2007
Varmhyra netto bostäder (BOA)
705
723
736
749
761
Fast pris
Gruppen
737
752
763
766
761
685
706
735
760
779
Varmhyra netto lokaler (LOA)
767
782
835
790
843
Fast pris
Gruppen
801
814
865
807
843
770
806
772
760
774
Netto garage och P-platser
12
13
13
14
15
Fast pris
Gruppen
12
13
14
15
15
11
10
13
13
14
Andra ersättningar och intäkter från hg
11
11
2
3
8
Fast pris
Gruppen
12
12
2
3
8
6
7
8
8
8
Förvaltningsintäkter
736
755
764
772
793
Fast pris
Gruppen
769
785
792
789
793
713
733
757
773
793
År
Riket
2007
791
793
18
11
819
Förvaltningsintäkter 2007
Kr/m²
950
900
900
874
850
838
819
800
793
814
793
785
867
839
819
791
775
754
750
700
650
759
Hyra bostäder
Företaget
(Medelvärde i kr/m² BOA + LOA, löpande samt fasta priser i 2007 års penningvärde)
2003
2004
2005
2006
2007
Varmhyra bostäder
719
739
754
764
776
Fast pris
Gruppen
751
768
782
781
776
729
750
765
788
802
2,5%
2,7%
2,1%
1,3%
1,5%
2,2%
2,3%
1,7%
0,0%
-0,7%
Hyresbortfall bostäder
-3
-5
-8
-7
-6
Fast pris
Gruppen
-4
-5
-8
-7
-6
-33
-32
-20
-20
-15
Hyresrabatter
-10
-11
-10
-8
-9
Fast pris
Gruppen
-11
-11
-10
-8
-9
-12
-12
-10
-8
-8
Varmhyra netto bostäder
705
723
736
749
761
Fast pris
Gruppen
737
752
763
766
761
685
706
735
760
779
2,5%
2,6%
1,8%
1,8%
1,6%
2,2%
2,2%
1,4%
0,4%
-0,6%
År
Förändring varmhyra bostäder %
Fast pris
Förändring nettohyra bostäder %
Fast pris
Riket
2007
814
-14
-9
791
Utveckling Varmhyra bostäder brutto
Varmhyra bostäder
Kr/m²
Varmhyra bostäder Gruppen
820
800
802
788
780
776
760
765
750
740
764
754
739
729
720
719
700
680
660
2003
2004
2005
2006
2007
Driftnettokostnader
Företaget
(Medelvärde i kr/m² BOA + LOA, löpande samt fasta priser i 2007 års penningvärde)
År
Driftskostnader
Fast pris
Gruppen
Underhåll
Fast pris
Gruppen
Fastighetsskatt
Fast pris
Gruppen
Markavgifter
Fast pris
Gruppen
Driftnetto kostnader
Fast pris
Gruppen
2003
2004
2005
2006
2007
-287
-301
-307
-310
-317
-300
-365
-313
-385
-318
-385
-317
-391
-317
-362
-227
-216
-217
-253
-247
-237
-89
-224
-99
-225
-103
-259
-105
-247
-128
-21
-22
-21
-22
-21
-21
-15
-23
-14
-22
-14
-22
-14
-21
-13
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-2
-1
-1
-1
-1
0
-536
-540
-547
-586
-586
-560
-470
-562
-499
-566
-502
-599
-510
-586
-504
Riket
2007
-374
-151
-18
-1
-545
Driftnettokostnader - Företaget
Driftnettokostnader - Gruppen
Fastighetsskatt
-1%
Fastighetsskatt
-4%
Markavgifter
0%
Underhållskostnad
-26%
Underhållskostnad
-21%
Markavgifter
0%
Driftkostnad
-54%
Driftkostnad
-72%
År 2007
Driftkostnader
Företaget
(Medelvärde i kr/m² BOA + LOA, löpande samt fasta priser i 2007 års penningvärde)
År
Fastighetsskötsel och städ
Fast pris
Gruppen
Reparationer
Fast pris
Gruppen
Taxebundna
Fast pris
Gruppen
Uppvärmning
Fast pris
Gruppen
Fastighetsanknuten administration
Fast pris
Gruppen
Övrigt
Fast pris
Gruppen
Driftskostnader totalt
Fast pris
Gruppen
Riket
2007
2003
2004
2005
2006
2007
-69
-72
-76
-75
-78
-76
-72
-75
-85
-74
-75
-84
-74
-74
-80
-70
-24
-25
-40
-28
-29
-40
-31
-32
-45
-31
-31
-39
-33
-33
-43
-50
-47
-49
-65
-54
-57
-72
-53
-55
-67
-53
-55
-85
-56
-56
-86
-83
-76
-79
-95
-75
-78
-105
-79
-81
-97
-80
-82
-97
-80
-80
-95
-98
-51
-53
-64
-51
-53
-61
-55
-57
-56
-54
-55
-53
-55
-55
-22
-46
-10
-10
-14
-10
-11
-17
-10
-10
-19
-10
-10
-19
-10
-10
-20
-17
-287
-300
-365
-301
-313
-385
-307
-318
-385
-310
-317
-391
-317
-317
-362
-374
Taxebundna
Företaget
(Medelvärde i kr/m² BOA + LOA, löpande samt fasta priser i 2007 års penningvärde)
År
Fastighetsel
Fast pris
Gruppen
Vattenförbrukning
Fast pris
Gruppen
Sophämtning
Fast pris
Gruppen
Taxebundna kostnader totalt
2003
2004
2005
2006
2007
-18
-19
-25
-26
-23
-23
-23
-24
-23
-23
-25
-29
-26
-38
-38
-18
-19
-18
-19
-19
-20
-18
-19
-19
-19
-28
-29
-28
-30
-31
-11
-11
-11
-11
-11
-12
-12
-12
-13
-13
-12
-14
-13
-16
-17
-47
-54
-53
-53
-56
Riket
2007
-33
-30
-20
-83
Driftkostnader - Företaget
Driftkostnader - Gruppen
Övrigt
-6%
Övrigt
-3%
Fastihetsanknuten
administration
-15%
Uppvärmning
-26%
Fastihetsanknuten
administration
-12%
Fastighetsskötsel och städ
-16%
Taxebundna
-18%
Fastighetsskötsel och städ
-24%
Underhållskostnad
-21%
Uppvärmning
-28%
Underhållskostnad
-26%
Taxebundna
-25%
År
2007
Underhållskostnad
Kr/m²
300
Underhållskostnader företaget
Underhållskostnad Gruppen
250
253
247
227
217
216
200
150
128
100
105
103
99
89
50
0
2003
2004
2005
2006
2007
Andel lägenheters värdeår 2007
100%
90%
80%
70%
60%
50%
Andel lägenheters värdeår tom 1964
Andel lägenheters värdeår 1965-1975
40%
Andel lägenheters värdeår 1976-1986
Andel lägenheters värdeår 1987-1997
30%
20%
10%
0%
Andel lägenheters värdeår from 1998
Andel lägenheters värdeår 2007
45,0%
39,5%
40,0%
36,7%
35,0%
30,9%
30,2%
30,0%
28,4%
25,0%
22,5%
20,7%
Gruppen
18,9%
20,0%
17,2%
15,0%
18,3%
Riket
13,1%
10,0%
7,7%
7,5%
5,0%
3,7%
4,7%
0,0%
Andel lägenheters värdeår
from 1998
Andel lägenheters värdeår
1987-1997
Företaget
Andel lägenheters värdeår
1976-1986
Andel lägenheters värdeår
1965-1975
Andel lägenheters värdeår
tom 1964
Underhållskostnader och reparationer 2007
Kr/m²
Underhållskostnad
Reparationer
300
33
250
39
200
50
50
150
40
38
50
71
59
45
43
48
55
47
44
247
100
158
151
128
50
0
128
126
129
172
167
144
142
186
164
145
122
Markavgifter 2007
Kr/m²
7
6,24
6
5
4
3,06
3
2
1,36
1,20
0,85
1
0,49
0,12
0
1,26
1,14
0,95
0,68
0,84
0,55
0,26
0,40
Fastighetsskatt 2007
Kr/m²
30
26
25
23
21
21
22
20
19
20
18
16
15
15
14
13
13
11
10
5
0
12
Fastighetsförvaltningens totala kostnader Företaget
(Medelvärde i kr/m² BOA + LOA, löpande samt fasta priser i 2007 års penningvärde)
2003
2004
2005
2006
2007
Riket
2007
Driftnetto kostnader
-287
-301
-307
-310
-317
-374
Fast pris
Gruppen
-300
-313
-318
-317
-317
-365
-385
-385
-391
-362
-86
-90
-87
-89
-92
-96
-90
-93
-103
-95
-97
-112
-97
-97
-113
-102
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-32
-36
-120
-126
-154
-116
-121
-170
-110
-114
-122
-109
-111
-118
-109
-109
-128
-125
-494
-516
-605
-506
-526
-650
-507
-525
-610
-514
-525
-622
-523
-523
-636
-638
År
Avskrivningar
Fast pris
Gruppen
Central administration
Fast pris
Gruppen
Räntekostnader
Fast pris
Gruppen
Totala kostnader
Fast pris
Gruppen
Totala kostnader företaget 2007
Räntekostnader
-14%
Central administration
0%
Avskrivningar
-12%
Driftkostnad
-40%
Markavgifter
0%
Fastighetsskatt
-3%
Underhållskostnad
-31%
År
2007
Totala kostnader - Företaget
Räntekostnader
-14%
Totala kostnader - Gruppen
Central
administration
0%
Räntekostnader
-18%
Central
administration
-4%
Avskrivningar
-12%
Driftkostnad
-40%
Fastighetsskatt
-3%
Underhållskostnad
-18%
Driftkostnad
-47%
Avskrivningar
-15%
Markavgifter
0%
Underhållskostnad
-14%
Totala kostnader - Riket
Räntekostnader
-16%
Central
administration
-4%
Driftkostnad
-46%
Avskrivningar
-13%
Fastighetsskatt
-2%
Underhållskostnad
-18%
Markavgifter
0%
Fastighetsskatt
-2%
Markavgifter
0%
Totalt förvaltningsnetto 2007
Kr/m²
Intäkter
Kostnader
950
900
900
876 874
867
856
850
838
819
814818
808
800
793792
793
793
777
775
764
754
750
700
650
785
779
813
839
819
816
806
802
791792
759
766
Driftnetto och Totalt förvaltningsnetto 2007
Kr/m²
Driftnetto
Totalt förvaltningsnetto
350
320
300
296
289
311
292
287
282
275
263
250
259
255
236
235
213
207
200
150
100
61
50
16
1
25
11
22
24
18
18
6
0
-10
-50
-4
-19
-1
-7
Sammanfattning av resultaträkningen
Företaget
(Medelvärde i kr/m² BOA + LOA, löpande samt fasta priser i 2007 års penningvärde)
År
Driftnetto
Fast pris
Gruppen
Bruttoresultat
Fast pris
Gruppen
Rörelseresultat
Fast pris
Gruppen
Resultat efter finsnsnetto
Fast pris
Gruppen
Årets resultat
Fast pris
Gruppen
Förändring
2007 - 2006
2003
2004
2005
2006
2007
200
215
218
185
207
11,7%
209
243
224
234
226
255
189
262
207
289
9,3%
114
126
128
91
111
22,3%
119
131
131
144
132
161
93
153
111
182
19,6%
128
126
147
144
112
-22,3%
134
139
131
170
152
180
148
169
112
145
-24,0%
15
15
44
45
9
-78,9%
16
4
16
12
46
73
46
67
9
31
-79,3%
11
12
28
32
72
-86,2%
11
-6
12
-1
29
58
33
60
72
36
-86,5%
Riket
2007
275
176
160
50
42
Resultat efter finansiella poster 2007
Kr/m²
140
118
120
100
79
80
67
62
60
58
54
50
45
40
34
31
20
9
0
11
13
31
15
Sammanfattning av balansräkningen
Företaget
(Medelvärde i kr/m² BOA + LOA, löpande samt fasta priser i 2007 års penningvärde)
År
2003
2004
2005
2006
Förändring
2007
- 2006
2007
TILLGÅNGAR
3 313
3 293
3 526
3 280
4 228
1,8%
4 564
4 330
3 211
3 152
3 405
3 254
3 211
-1,3%
4 305
4 173
2 850
2 906
3 166
3 013
2 987
-0,9%
3 992
3 559
229
230
225
205
207
1,2%
257
369
102
141
121
26
127
381,5%
259
157
3 313
3 293
3 526
3 280
4 228
1,8%
4 564
4 330
481
490
510
543
554
1,9%
800
807
31
31
31
31
31
1,3%
141
180
32
31
38
40
44
8,1%
78
43
0
0
0
0
0
0,0%
21
66
Långfristiga skulder
2 603
2 566
2 771
2 451
2 505
2,2%
3 303
2 986
Kortfristiga skulder
196
206
208
246
236
-4,2%
362
428
0
0
0
0
0
0,0%
174
209
196
206
208
246
236
-4,2%
188
219
Anläggningstillgångar
Byggnader bokfört värde
Mark och markanläggningar
Omsättningstillgångar
SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital
Aktiekapital eller grundfond
Obeskattade reserver
Avsättningar (pensioner mm)
Kortfristiga räntebärande skulder
Kortfristiga icke räntebärande skulder
Gruppen
2007
Riket
2007
Företaget 5 år
Företaget
(Medelvärde i kr/m² BOA + LOA, löpande samt fasta priser i 2007 års penningvärde)
Marknadsmässiga nyckeltal
Flyttningsfrekvens
Omflyttningar inom beståndet
Hyresbortfall % bostäder
Hyresbortfall % lokaler
2003
2004
2005
2006
2007
Gruppen
2007
Riket
2007
24,2%
5,1%
0,5%
2,6%
23,8%
5,7%
0,6%
5,2%
25,6%
6,3%
1,1%
6,3%
23,6%
5,8%
0,9%
3,6%
23,9%
5,5%
0,7%
3,9%
23,2%
3,0%
1,9%
2,8%
21,0%
4,2%
1,8%
3,6%
51,8%
112,7%
107,5%
68,1%
113,3%
107,7%
58,5%
140,1%
122,5%
10,7%
141,2%
122,6%
53,9%
108,7%
104,7%
108,7%
117,0%
111,8%
36,8%
139,2%
122,4%
15,2%
5,6
84,6%
15,6%
5,4
81,8%
15,2%
5,6
81,7%
17,4%
4,7
76,2%
17,5%
4,7
78,4%
19,4%
7,6
81,6%
19,4%
4,2
81,3%
2,0%
4,1%
2,2%
4,4%
4,3%
2,0%
4,0%
2,1%
4,3%
4,6%
1,9%
4,4%
6,5%
4,6%
6,4%
2,0%
4,7%
5,9%
5,1%
5,8%
2,0%
3,5%
1,2%
3,8%
6,5%
2,0%
3,6%
6,9%
3,8%
7,2%
2,0%
4,1%
4,9%
4,4%
7,0%
5,1%
4,3%
5,7%
4,2%
6,3%
3,7%
5,8%
4,0%
5,5%
3,9%
3,0%
4,2%
4,2%
4,2%
Finansiell balans - kort sikt
Likviditet
Räntetäckningsgrad
Skuldtäckningsgrad
Finansiell balans - lång sikt
Soliditet, synlig
Skuldsättningsgrad
Belåningsgrad fastigheter
Avskrivning % av produktionskostnad
Lönsamhet
Avkastning på totalt kapital
Avkastning på eget kapital
Avkastning sysselsatt kapital
Direktavkastning fastigheter, bokfört värde*
Överskottsgrad
Finansiering/Kapitalanskaffning
Genomsnittlig skuldränta
Låneränta, räntebärande skulder
*Exkl. central administration 2007
Gruppen 5 år
(Medelvärde i kr/m² BOA + LOA, löpande samt fasta priser i 2007 års penningvärde)
Marknadsmässiga nyckeltal
Flyttningsfrekvens
Omflyttningar inom beståndet
Hyresbortfall % bostäder
Hyresbortfall % lokaler
2003
2004
2005
2006
2007
Företaget
2007
Riket
2007
22,6%
2,5%
4,4%
5,6%
24,6%
2,9%
4,2%
5,1%
22,8%
3,9%
2,5%
4,0%
20,9%
3,2%
2,6%
2,8%
23,2%
3,0%
1,9%
2,8%
23,9%
5,5%
0,7%
3,9%
21,0%
4,2%
1,8%
3,6%
94,6%
149,7%
113,5%
109,8%
109,1%
105,3%
97,2%
215,3%
139,9%
94,0%
175,6%
132,4%
108,7%
117,0%
111,8%
53,9%
108,7%
104,7%
36,8%
139,2%
122,4%
19,9%
12,7
81,6%
8,9%
12,1
92,6%
20,9%
8,4
78,4%
19,0%
8,3
82,3%
19,4%
7,6
81,6%
17,5%
4,7
78,4%
19,4%
4,2
81,3%
1,7%
3,7%
-20,7%
3,9%
4,5%
1,9%
4,1%
-0,2%
4,4%
4,1%
2,0%
4,6%
11,3%
4,8%
6,6%
2,0%
4,2%
11,8%
4,4%
6,6%
2,0%
3,6%
6,9%
3,8%
7,2%
2,0%
3,5%
1,2%
3,8%
6,5%
2,0%
4,1%
4,9%
4,4%
7,0%
4,3%
4,2%
4,2%
4,2%
3,7%
3,4%
4,0%
3,2%
3,9%
3,4%
4,2%
-0,1%
4,2%
-0,3%
Finansiell balans - kort sikt
Likviditet
Räntetäckningsgrad
Skuldtäckningsgrad
Finansiell balans - lång sikt
Soliditet, synlig
Skuldsättningsgrad
Belåningsgrad fastigheter
Avskrivning % av produktionskostnad
Lönsamhet
Avkastning på totalt kapital
Avkastning på eget kapital
Avkastning sysselsatt kapital
Direktavkastning fastigheter, bokfört värde*
Överskottsgrad
Finansiering/Kapitalanskaffning
Genomsnittlig skuldränta
Låneränta, räntebärande skulder
*Exkl. central administration 2007
Flyttningsfrekvens 2007
Intern omflyttning
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Avflyttning
Hyresbortfall % bostäder 2007
5,0%
4,5%
4,3%
4,0%
4,0%
3,7%
3,4%
3,5%
3,0%
2,4%
2,5%
2,1%
2,0%
1,9%
1,8%
1,4%
1,5%
1,3%
1,0%
0,7%
0,7%
0,5%
0,5%
0,2%
0,0%
0,3%
Hyresbortfall % lokaler 2007
5,0%
4,7%
4,4%
4,5%
4,0%
4,3%
3,9%
3,6%
3,5%
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%
4,2%
4,2%
3,8%
3,7%
3,5%
3,4%
3,3%
2,8%
2,8%
2,8%
Likviditet 2007
120,0%
108,7%
100,0%
95,4%
86,6%
80,0%
70,5%
66,9%
60,0%
57,6%
53,9%
48,2%
40,0%
50,0%
49,3%
36,8%
30,5%
25,6%
20,0%
0,0%
15,9%
13,7%
Räntetäckningsgrad 2007
200,0%
188,4%
180,0%
170,5%
160,0%
152,4% 151,5%
140,0%
133,3%
125,6%
117,0%
120,0%
108,7%
100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
146,4%
139,9%
139,2%
109,5% 109,2%
124,8%
112,0%
Skuldtäckningsgrad 2007
160,0%
150,8%
136,8%
140,0%
130,6%
122,4%
120,0%
104,7%
100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
114,8%
111,8%
105,6% 105,7%
127,2%
126,6%
120,8%
120,1%
114,4%
107,3%
Soliditet synlig 2007
30,0%
26,6%
26,5%
25,3%
25,0%
21,5%
19,4%
20,0%
19,4%
20,7%
19,1%
18,3%
17,5%
16,0%
15,0%
11,9%
10,0%
5,0%
0,0%
12,4%
11,2%
11,3%
Skuldsättningsgrad 2007
9,0
7,9
8,0
7,6
7,9
7,4
7,0
7,0
6,0
5,3
5,0
4,7
4,5
4,2
4,2
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
3,8
3,6
3,0
2,8
2,8
Avskrivning % av produktionskostnad 2007
3,0%
2,5%
2,4%
2,3%
2,1%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%
2,0%
2,0%
2,0%
2,0%
1,8%
1,8%
1,9%
1,9%
1,8%
2,0%
2,0%
1,9%
Avkastning på totalt kapital 2007
6,0%
5,2%
5,0%
4,5%
4,2%
4,1%
3,9%
4,0%
3,5%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
3,6%
3,4%
3,5%
4,2%
4,1%
4,3%
3,9%
3,7%
3,7%
Avkastning på eget kapital 2007
12,0%
9,9%
10,0%
8,0%
7,4%
7,0%
6,9%
6,0%
4,9%
4,9%
4,2%
5,1%
4,1%
4,0%
3,0%
2,1%
2,0%
1,2%
0,0%
3,3%
3,1%
3,1%
Avkastning på sysselsatt kapital 2007
6,0%
5,6%
5,0%
4,7%
4,5%
4,4%
4,1%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
3,8%
3,8%
3,7%
3,8%
4,6%
4,5%
4,1%
4,5%
4,2%
3,9%
Direktavkastning fastigheter, bokfört värde 2007
8,0%
7,5%
7,2%
6,8%
6,7%
6,5%
6,2%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
7,3%
7,1%
7,0%
7,0%
7,5%
6,6%
7,0%
6,5%
7,0%
6,6%
Överskottsgrad 2007
40,0%
36,5%
35,6%
35,3%
35,0%
34,2%
33,6%
33,5%
31,9%
30,5%
30,0%
28,2%
26,1%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
35,5%
33,6%
34,4%
32,3%
31,0%
Undersökningsgrupperna
Antal företag Antal lägenheter
Riket
Storleksgrupp:
1-499 lgh
500-999 lgh
1 000-1 999 lgh
2 000-4 999 lgh
5 000-9 999 lgh
>10 000 lgh
Ortsgrupp:
Stor-Stockholm
Stor-Göteborg
Stor-Malmö
> 75 000 inv
25 000 - 75 000 inv
< 25 000 inv
Bostadsarea
Bostads- och lokalarea
244
675 786
43 885 450
49 894 859
39
56
64
49
22
14
13 770
42 075
92 586
152 304
150 092
224 961
881 259
2 679 555
5 938 475
9 907 081
9 966 801
14 512 281
1 043 190
3 227 798
7 138 850
11 312 476
11 418 515
15 754 032
14
16
8
20
57
129
68 756
95 596
40 026
160 272
191 696
119 442
4 816 905
6 163 842
2 757 504
10 363 733
12 232 223
7 551 245
5 280 989
6 722 652
3 145 956
11 643 136
14 061 429
9 040 699
Underhållskostnad och räntekostnader företaget
Kr/m²
Underhållskostnad
Räntekostnader e avdr räntebidrag
300
253
250
247
227
217
216
200
150
117
112
105
102
104
2005
2006
2007
100
50
0
2003
2004
Varmhyra bostäder 2007
Antal företag
40
37
34
35
34
30
25
22
19
20
18
15
14
15
12
10
7
5
5
3
7
5
3
4
2
2
0
0
1
kr/m²
Hyresbortfall bostäder 2007
Antal företag
60
55
50
40
38
30
24
21
20
16
16
12
10
10
7
7
6
6
6
6
4
3
2
2
3
0
0
0-3
4-8
9-13
14-18 19-22 23-27 28-32 33-37 38-41 42-46 47-51 52-56 57-60 61-65 66-70 71-75 76-79 80-84 85-89 90-95
kr/m²
Förvaltningsintäkter 2007
Antal företag
60
57
53
50
39
40
37
30
20
16
15
10
10
6
3
0
4
2
1
0
0
0
0
0
0
0
1
kr/m²
Uppvärmning 2007
Antal företag
80
72
73
70
60
50
40
34
36
30
20
17
10
5
1
0
1
1
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
kr/m²
Driftkostnad 2007
Antal företag
60
56
55
50
40
35
29
30
25
20
13
11
10
8
0
0
1
2
3
2
1
0
1
0
1
0
0
1
kr/m²
Underhållskostnader 2007
Antal företag
40
38
35
30
30
26
25
25
23
20
14
15
13
12
11
10
8
12
8
5
5
3
1
0
5
1
3
4
2
kr/m²
Driftnettokostnader 2007
Antal företag
70
60
58
50
46
40
40
34
30
25
20
16
10
8
6
3
3
1
0
2
0
1
0
0
0
0
0
1
kr/m²
Avskrivningar 2007
Antal företag
35
31
30
29
26
25
23
21
20
18
18
17
15
14
11
10
9
7
6
5
5
3
3
1
1
1
0
0
kr/m²
Räntekostnader 2007
Antal företag
60
53
50
47
40
30
30
25
20
25
17
14
14
10
6
6
1
0
1
2
2
0
0
0
0
0
1
kr/m²
Låneränta 2007
Antal företag
100
90
86
80
70
60
57
50
39
40
30
27
20
8
10
3
0
5
4
1
0
0
0
2
2
2
2
4
0
0
2
kr/m²
Totala förvaltningskostnader 2007
Antal företag
70
60
58
50
46
40
40
34
30
25
20
16
10
8
6
3
3
1
0
2
0
1
0
0
0
0
0
1
kr/m²
Resultat efter finansnetto 2007
Antal företag
140
123
120
100
83
80
60
40
20
13
8
2
0
1
2
7
1
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1
kr/m²
Definitioner
Avflyttningsfrekvens
Antal avflyttningar till annan boendeform, hyresvärd eller internt inom fastighetsägarens bestånd, delat med genomsnittligt
antal lägenheter under året.
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster reducerat med inkomstskatt delat med eget kapital och 72 procent av de obeskattade
reserverna. Visar avkastningen på ägarnas satsade kapital och kan jämföras med avkastningen på alternativa placeringar.
Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat efter finansnetto med avdrag för räntekostnader och övriga finansiella kostnader delat med balansomslutning med
återläggning av icke räntebärande skulder(inkl uppskjuten skatteskuld). Beskriver företagets lönsamhet i förhållande till
externt finansierat kapital och eget kapital.
Avkastning på totalt kapital
Resultat efter finansnetto med återläggning av räntekostnader och övriga finansiella kostnader delat med balansomslutning.
Beskriver verksamhetens effektivitet oberoende av hur kapitalet är finansierat (pga. att de finansiella kostnaderna inte räknats
med) till skillnad från avkastning på sysselsatt kapital som endast avser externt finansierat kapital och eget kapital.
Avskrivning % av produktionskostnaden
Storleken på avskrivningarna delat med anskaffningsvärdet för byggnaderna.
Balansomslutning
Summan av tillgångarna eller skulder och eget kapital i balansräkningen.
Belåningsgrad fastigheter
De räntebärande skulderna delat med fastigheternas bokförda värde (byggnad och mark).
Bokfört värde
Summan av bokfört värde för byggnader och mark.
Bruttohyra bostäder
Hyresintäkterna för bostäderna vid full uthyrning delat med den genomsnittliga bostadsytan under året.
Bruttohyra lokaler
Hyresintäkterna för lokalerna vid full uthyrning delad med den genomsnittliga lokalytan under året.
Central administration
Kostnader för styrelse, VD och övrig ledningspersonal (t ex ekonomichef, personalchef och informationschef), finansfunktion,
revision, årsredovisning och bolagsstämma. Därutöver ingår även kostnader för marknadsföring och sponsring som avser
företaget som helhet. Även kostnader för lokaler och kontorsutrustning inklusive avskrivningar på inventarier och
rörelsefastigheter ingår till den del de är hänförliga till central administration.
Till centrala kostnader räknas även externa eller interna kostnader för värdering av fastigheter inför bokslutet. Däremot ska
kostnader för värdering och övriga kostnader som uppkommer i samband med köp och försäljning av fastigheter belasta
transaktionen, det vill säga inräknas i köpeskillingen eller avräknas mot försäljningslikviden. Administrationskostnader för
dotterbolag eller liknande ska, möjligen utöver kostnader för VD och revision i större dotterbolag, belasta driftnettot.
Direktavkastning fastigheter
Den löpande avkastningen från fastigheterna, driftnettot, delat med det bokförda värdet för fastigheterna (byggnader och
mark).
Driftnetto
Det överskott som erhålls när driftkostnader, underhållskostnader, markavgifter och fastighetsskatt dras från
förvaltningsintäkterna från de egna hyresgästerna.
Fastighetsanknuten administration
Kostnader för förvaltning, löpande ekonomisk administration, IT-system, ekonomistyrning, marknadsföring, teknisk planering
och uppföljning och personaladministration. Här ingår även kostnader för uthyrning, hantering av register och hyreskontrakt,
hyresförhandling, hyreskrav och hyresgästkontakter.
I fastighetsanknuten administration ingår kostnader för löner för egen personal, arvoden till externa leverantörer samt
kostnader för lokaler och kontorsutrustning inklusive avskrivningar på inventarier och rörelsefastigheter till den del de är
hänförliga till fastighetsanknuten administration.
Finansiella kostnader
Summan av räntekostnader och övriga finansiella kostnader.
Genomsnittlig skuldränta
De finansiella kostnaderna delat med totala skulder (inkl uppskjuten skatteskuld). Beskriver hur dyrt det främmande
kapitalet är i genomsnitt.
Hyresbortfall bostäder
Hyresbortfallet på bostäder delat med bruttohyra inkl värme för bostäder.
Hyresbortfall lokaler
Hyresbortfallet på lokaler delat med bruttohyra inkl värme för lokaler.
Likvidationskvot
Det egna kapitalets storlek delat med aktiekapitalet, där även 72 procent av obeskattade reserver räknas till det egna
kapitalet. När halva aktiekapitalet är förbrukat skall det
undersökas om likvidationsplikt föreligger, dvs när likvidationskvoten är 0,5.
Likviditet
Mäter den omedelbara betalningsförmågan genom att de mest likvida posterna, omsättningstillgångarna, delas med de
kortfristiga skulderna.
Låneränta, räntebärande skulder
Räntekostnader delat med långfristiga - och kortfristiga räntebärande skulder.
Räntetäckningsgrad
Visar företagets förmåga att i verksamheten skapa ett intäktsöverskott som täcker företagets räntekostnader. Nyckeltalet
beräknas som Resultatet före finansiella kostnader relaterat till räntekostnader och övriga finansiella kostnader.
Skuldtäckningsgrad
Skuldtäckningsgraden visar företagets förmåga att täcka kostnaderna för lånat kapital, det vill säga för räntekostnader och
amorteringar. Storleken på amorteringen har skattats via storleken på avskrivningar för byggnader. Nyckeltalet beräknas
som Resultat före finansiella kostnader, med återläggning av avskrivningarna för byggnader i förhållande till summan av
räntekostnader, övriga finansiella kostnader och avskrivningar för byggnader.
Soliditet
Beskriver hur stor andel av tillgångarna som finansierats med eget kapital. Det egna kapitalet och 72 procent av de
obeskattade reserverna ställs i förhållande till balansomslutningen.
Taxebundna kostnader totalt
Kostnader för fastighetsel, vattenförbrukning och sophantering.
Taxeringsvärde
Summan av fastställda taxeringsvärden för byggnader och mark. Värdet för skattebefriade fastigheter ingår inte.
Totalt förvaltningsnetto
Driftnettot minskat med avskrivningar, central administration och räntekostnader.
Överskottsgrad
Måttet används för att bedöma den löpande affärsverksamheten och se konjunkturella variationer. Driftnettot delat med
förvaltningsintäkterna, där den senare posten förutom hyresintäkter beaktar övriga intäkter från hyresgäster, hyresbortfall och
hyresrabatter.
Download