Så bedrivs ett modernt skogsbruk i Sverige

advertisement
Så bedrivs ett modernt skogsbruk i Sverige
Göran Örlander
Skogschef, professor i skogsskötsel
Södra Skog
Vad menas med modernt skogsbruk?
Ett skogsbruk med stora
hyggen, tunga maskiner
och planteringar som bara
består av en enda art – här
och i länder med tropisk
skog. Bebyggelse och
vägar som tränger bort
barnens skogar nära skolor
och förskolor
Södra Skog
Skog är en förnybar råvara och del i ett uthålligt kretslopp
där solen är drivkraften. Träden utnyttjar solenergin
genom fotosyntesen och skapar den vedråvara som vi
använder i vår industri.
Klimatförändringarna, vad tycker Södra?
Vi har en gemensam agenda
om skogen och klimatet
2015-09-10
5
Use wood
Grow trees
2015-09-10
6
Skogsskötsel i korthet
• Hög investering i skogsvård
• Fokus på forskning och utveckling
• Hög skogproduktion, med högt
ekonomiskt värde
‒ Hög ambitionsnivå i skogsföryngring – minst
tre träd planteras för ett slutavverkat
‒ Förädlade plantor, klimatanpassade,
fokus på genetisk diversitet
‒ Robust beståndsvård, röjning och gallring
‒ Risk management
• Ståndortsanpassad, rätt trädslag och rätt
metod på rätt plats!
• Mål – produktion av timmer för sågad
vara
2015-09-10
7
Att öka skogsproduktionen blir meningsfullt
om skogsindustrin förädlar virket till
CO2-smarta produkter.
Exempelvis byggnadsvirke, textil, och bioenergi
2015-09-10
8
Riksdagsbeslutet 1993 - Miljömål och Produktionsmål
Produktion och miljö ska väga lika
Balans mellan virkesproduktion
och naturvård
Hur jobbar Södra med Naturvård?
1. Planering - värdering
3. Certifiering - miljöledning
4. Uppföljning - revision
2. Hänsyn och skydd
5. Utbildning och information
Status certifiering 1 Jan 2015
FSC
• 1 470 000 ha eller 62% av medlemsarealen
• 19 500 gårdar
PEFC
• 1 710 000 ha eller 72% av medlemsarealen
• 22 600 gårdar
2015-09-10
11
Södras Gröna skogsbruksplaner
90 % av skogsägarna har en plan
2015-11-12
12
Frivilliga avsättningar samt formellt
skyddad areal
• Södra:
‒ Rena naturvårdsskogar står för 8% av den produktiva
skogsmarksarealen. Nära 150 000 ha vilket
motsvarar ytan av ca 200.000 fotbollsplaner, eller ett
värde av 12-20 miljarder kr.
‒ Generell hänsyn i samband föryngringsavverkning
står för 6% av den avverkade arealen
• I södra Sverige är drygt 2% av arealen formellt
skyddad.
• I Sverige är ca 4 % av skogsmarken formellt skyddat, 6
% frivilligt och 8 % avsätts i samband med avverkning.
2015-09-10
13
Skydd och hänsyn – i ett brukat landskap
Södra Skog
Södras hyggen, medelareal 2,3 ha, median 1,6 ha
Hyggena återbeskogas inom 3 år.
2015-09-10
15
Nyss avverkat hygge
2015-11-12
16
Hygge ca 20 år senare
2015-11-12
17
Skogens Vatten
Utbildningskampanj genom studiecirkel
Skogsskötsel och naturvårdsarbete
har effekt på skogstillståndet
Stående volym
Milj. m3
1 000
Milj. m3
30
Död ved (hård)
25
800
20
600
15
400
10
200
5
0
1938 1945 1952 1959 1966 1973 1980 1987 1994 2001 2008
Stående volymen ökar
– viktigt för ekonomi och CO2-upptag
Data: Swedish official statistics for Götaland
2015-09-10
19
0
Volymen död ved ökar
– viktigt för biologiska mångfalden
Arealen gamla skogar ökar
– viktigt för biologiska mångfalden
Arealandel gamla skogar, %
6
5
4
3
2
1
0
1938
1953
1968
1983
1998
2008
…skogstillväxten har ökat, avverkningarna har ökat samtidigt som stående volymen har ökat
Data: Swedish official statistics for Götaland
2015-09-10
20
GROT-hantering
GROT = Grenar, Ris och Toppar
• Södra viktig aktör för produktion av biobränsle, klimatnytta
• Naturhänsyn vid uttag
• Näringsåterföring, utvecklas (aska)
2015-11-12
21
Södra först ut:
Markskoningsgaranti infördes i juni 2013
Markskador, %
15
10
5
0
2012
2015-09-10
22
2013
2014
Cambiguard – en Södrainnovation
Antal plantor, miljoner
16
12
8
4
0
2010
2015-09-10
23
2011
2012
2013
2014
2015
Download