DOC - Europa.eu

advertisement
IP/10/207
Bryssel den 1 mars 2010
Europeiska kommissionen inleder en offentlig debatt
om att skydda Europas skogar mot klimatförändring
Europeiska kommissionen har idag antagit en grönbok i vilken det fastställs
alternativ för en strategi på EU-nivå för att skydda skogarna och information
om skogsresurserna och -förhållandena. Reaktionerna på grönboken från
allmänheten, medlemsstater, EU-institutioner och andra intressenter kommer
att vägleda kommissionen om huruvida det behövs ytterligare åtgärder på
EU-nivå.
”Europas skogar är en värdefull resurs som måste skyddas mot klimatförändringens
skadliga inverkningar och förlusten av biologisk mångfald. Skogarnas många
användningsområden med social, ekonomisk och miljömässig betydelse innebär att
mycket står på spel. Vi måste undersöka hur europeiska åtgärder kan bistå de
nationella insatserna för att skydda skogarna och upprätthålla tillförlitlig,
samstämmig och uppdaterad information om dem,” sade Europeiska kommissionens
ledamot med ansvar för miljöfrågor, Janez Potočnik.
”Eftersom skogarna utgör enorma kolsänkor kommer de att spela en kritisk roll för
ansträngningarna att begränsa den globala uppvärmningen till under 2°C. Att
säkerställa att Europas skogar kan fortsätta att uppfylla alla sina funktioner är av
största vikt för EU:s klimatstrategi. Jag välkomnar att denna debatt har kunnat
inledas i tid. Den information vi får kommer att hjälpa oss att ta fram effektiva
strategier på EU-nivå om klimat och skogar,” sade Connie Hedegaard, Europeiska
kommissionens ledamot för klimatfrågor
Grönbokens innehåll och mål
I grönboken1 fastställs de viktigaste utmaningar som Europas skogar står inför. Där
beskrivs existerande skogsinformationssystem och de verktyg som är tillgängliga för
att skydda skogarna och i den tas upp ett antal frågor som är relevanta för
utvecklingen av framtida strategialternativ. Grönboken är en del av uppföljningen till
vitboken om anpassning till klimatförändring2 som antogs av kommissionen i april
2009.
Eftersom det är medlemsstaterna som ansvarar för skogspolitiken bör debatten
fokusera på hur klimatförändringen ändrar förvaltningen och skyddet av skogar i
Europa och hur EU-politiken bör utformas för att förbättra dess bidrag till
medlemsstaternas initiativ.
1
KOM(2010) xx. Skogsskydd och skoglig information i EU:
Att förbereda skogen för klimatförändring.
2
KOM(2009) 147. Anpassning till klimatförändring: en europeisk handlingsram.
Skogar och klimatförändring
Skogarna har flera sammanhängande sociala, ekonomiska och miljömässiga
funktioner. De ger arbetstillfällen, inkomster och råmaterial för industrin och för den
förnybara energin. De skyddar marken, bosättningar och infrastruktur samt reglerar
sötvattentillgångar och bevarar den biologiska mångfalden. I klimattermer agerar
skogarna som ”sänkor” som absorberar koldioxid (CO2), den viktigaste
växthusgasen, när de växer men de är källor till koldioxid när de huggs ner, bränns
eller skadas av stormar och skadeinsekter. Skogarna reglerar också det lokala och
regionala vädret.
Skogar och skogsklädda områden täcker cirka 176 miljoner hektar av EU:s yta eller
över 42 % av EU:s landyta. EU:s skogar har fortsatt att öka i omfattning i över 60 år
och utgör idag 5 % av världens skogsområde. De flesta av EU:s skogar har visat
tillväxt vad gäller skogsvolym och kollager, och därmed avlägsnar de koldioxid från
atmosfären. På global nivå visar de senaste uppgifterna att förlusten av skogar –
huvudsakligen i utvecklingsländerna – och annan förändrad markanvändning nu
utgör cirka 12–15 % av de globala koldioxidutsläppen.
Den genomsnittliga temperaturen i Europa har ökat med nästan 1°C under det
senaste århundradet och den mest optimistiska beräkningen visar en ökning med
2°C till 2100. Denna snabba takt på klimatförändringar orsakade av människan
överstiger ekosystemens naturliga förmåga att anpassa sig. De kommer att förändra
hållbarheten för hela regioner för vissa skogstyper och tvinga fram en förändring av
den naturliga utbredningen av trädarter och leda till förändringar i tillväxten av
existerande skogsbestånd. Extrema händelser som stormar, skogsbränder, torka
och värmeböljor förväntas bli mycket vanligare och/eller allvarligare, vilket leder till
ökat tryck på skogarna.
Nästa steg
Ett offentligt samråd om grönboken kommer att äga rum från och med den 1 mars till
och med den 31 juli 2010 på webbplatsen Din röst i Europa
(http://ec.europa.eu/yourvoice/index_sv.htm). Som en del av samrådet kommer
kommissionen att organisera ett seminarium och ett möte för intressenterna i Bryssel
under Gröna veckan den 3 juni. Grönboken kommer också att diskuteras vid en
konferens om skyddet av skogar som organiseras av det spanska ordförandeskapet
i Valsain i Spanien den 6–7 april.
Kommissionen kommer att offentliggöra bidragen till debatten på webbplatsen
Europa och ge sina egna synpunkter på de viktigaste av samrådets slutsatser.
2
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards