Hepatit C Försäljningsstatistik kvartal 2 2016

advertisement
Hepatit C
Försäljningsstatistik
2016-08-31
Kvartal 2, 2016
Avsändare:
Arbetsgruppen för införande och uppföljning/
Landstingens samverkansmodell för
läkemedel
Kontakt koordinator: Kristina Aggefors
[email protected]
Hepatit C är ett virus som infekterar levern. I Sverige är uppskattningsvis 45 000 personer smittade. Sedan
2014 har flera nya läkemedel mot hepatit C kommit ut på marknaden, Sovaldi (sofosbuvir), Olysio
(simeprevir), Daklinza (daclatasvir), Harvoni (ledipasvir/sofosbuvir), Viekirax (ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir) och Exviera (dasabuvir). Alla läkemedlen ingår i ett nationellt införandeprotokoll inom landstingens
samverkansmodell för nya läkemedel. Det finns olika varianter, så kallade genotyper, av hepatit C-viruset och
vilka läkemedel som rekommenderas beror på vilken genotyp en person är infekterad av. Graden av
leverskada, så kallat fibrosstadium har också betydelse för läkemedelsvalet. De aktuella rekommendationerna för behandling av hepatit C finns i version 6.0 av införandeprotokollet.
Användarstatistik
Nedan redovisas aktuell försäljningsdata för de nya läkemedlen mot hepatit C för kvartal 2 2016. Graferna
ger en ögonblicksbild över försäljningen. Genomgående används kronor/1000 invånare som jämförande
mått. Eftersom andelen smittade personer varierar mellan landstingen kan den här statistiken inte användas
för att dra långtgående slutsatser om det ordnade införandet.
Uppföljningsrapport i slutet av året
I det ordnade införandet ingår även en strukturerad uppföljning. Med epidemiologiska metoder kommer
data att analyseras från klinisk användning. Data hämtas från Socialstyrelsens läkemedelsregister och
patientregister, kvalitetsregistret InfCare Hepatit, Statistiska centralbyrån och Läkemedelsverkets
biverkningsregister. En uppföljningsrapport kommer att publiceras i slutet av 2016. Läkemedlen mot
Hepatit C förskrivs enligt smittskyddslagen. För att möjliggöra en så god uppföljning som möjligt är det viktigt
att läkemedlen enbart skrivs på recept och att täckningsgraden i kvalitetsregistret InfCare Hepatit är hög.
Aktuella priser
Inom ramen för TLV:s utveckling av den värdebaserade prissättningen och landstingens gemensamma arbete
med ordnat införande av nya läkemedel, har trepartsförhandlingar genomförts med landstingen och
läkemedelsföretagen. Överenskommelser om riskdelning har ingåtts för Daklinza, Exviera, Harvoni, Sovaldi
och Viekirax. Avtalen innebär att läkemedelsföretagen står för delar av kostnaden för behandlingen genom
återbetalning till landstingen i efterhand. Observera att kostnaderna som redovisas är exklusive
återbetalning.
Nuvarande rekommendation från NT-rådet
Genotyp
1
2
3
4
Fibrosstadium 3-4
Harvoni (sofosbuvir/ledipasvir) eller
Viekirax (ombitasvir/paritaprevir/ritonavir) och Exviera
(dasabuvir)
Sovaldi (sofosbuvir) och ribavirin
Sovaldi (sofosbuvir) och Daklinza (daclatasvir) eller
Sovaldi (sofosbuvir) och ribavirin
Harvoni (sofosbuvir/ledipasvir) eller
Viekirax (ombitasvir/paritaprevir/ritonavir) och ribavirin
Fibrosstadium 2
Harvoni (sofosbuvir/ledipasvir)
Sovaldi (sofosbuvir) och ribavirin
Sovaldi (sofosbuvir) och ribavirin
Harvoni (sofosbuvir/ledipasvir)
Försäljningen visar att användningen är stabilt hög över tid, med en tillfällig minskning under sommarmånaderna (Figur 1). Läkemedel mot hepatit C används i alla landsting. För ett litet landsting som Gotland
kan enstaka patienter ge stort utslag på måttet kostnad per 1000 invånare (Figur 2).
Enligt NT-rådets rekommendation ska läkemedlen mot hepatit C förskrivas på recept för att ge mesta möjliga
data till uppföljningen. Den rekommendationen följs i mycket stor utsträckning. Endast ett fåtal
förpackningar har sålts via rekvisition under kvartal 2 2016 (Figur 3).
Harvoni är det läkemedel som står för störst del av kostnaden, följt av Sovaldi och Daklinza. Det stämmer väl
med gällande rekommendationer; Harvoni är ett av förstahandsalternativen både vid genotyp 1 och 4.
Sovaldi rekommenderas vid genotyp 2 och tillsammans med Daklinza vid genotyp 3.
Sammanfattningsvis får patienter i alla landsting tillgång till de av NT-rådet rekommenderade nya
läkemedlen mot hepatit C. Uppföljningsrapporten som publiceras i slutet av 2016 kommer att titta närmare
på att rätt patienter får läkemedelsbehandling, hur effekt och säkerhet är i klinisk användning och svara på
frågor kring jämlik vård.
Download